Văn bản khác 135/KH-UBND

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 về hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 135/KH-UBND 2021 xây dựng mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), Quyết định số 650/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Phần 1

ĐÁNH GIÁ 5 NĂM VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 55/KH-UBND ngày 16/5/2017 về thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, địa phương đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh để ban hành kế hoạch riêng triển khai thực hiện Đề án hoặc lồng ghép trong các đề án, kế hoạch, chương trình của ngành, địa phương để cụ thể hóa các nội dung của đề án và tổ chức triển khai triển khai đạt kết quả. Các chương trình, đề án, kế hoạch đã bám sát và đáp ứng yêu cầu của đề án, đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

Hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân đã từng bước hoàn thiện thể chế, bộ máy; củng cố hệ thống dịch vụ xã hội; tăng cường sự tham gia, giám sát các chương trình, chính sách, pháp luật. Hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập đã cơ bản giảm dần rào cản, bất bình đẳng; thúc đẩy tiếp cận công bằng dịch vụ xã hội; bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế. Hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững có nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; áp dụng công nghệ thân thiện môi trường. Hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường có nhiều tiến bộ trong việc phát huy vai trò hệ thống tài chính và chuẩn bị lưới an sinh xã hội để ứng phó với các rủi ro; Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và hướng tới xã hội “không ma túy”. Hoạt động xây dựng cộng đồng năng động đã từng bước xây dựng một xã hội mở và thích ứng, áp dụng công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN.

Đề án được triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có một số khó khăn, tồn tại đó là: một bộ phận cán bộ, người dân chưa nhận thức được tầm quan trọng của Đề án, do đó chưa nắm bắt được lợi thế và cơ hội mà Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN mang lại; các mục tiêu, hoạt động của Đề án mang tính lồng ghép nên việc triển khai thực hiện phụ thuộc vào sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, không được bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động chủ đạo. Công tác tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện chưa được đầy đủ, kịp thời.

Phần 2

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thúc đẩy phát triển và tăng cường gắn kết các thể chế, khuôn khổ chính sách nhằm đạt được mục tiêu khu vực về xây dựng cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm, góp phần tích cực và chủ động hội nhập ASEAN của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Huy động nguồn lực góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực tự cường và năng động.

2. Yêu cầu

- Chủ động, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước ở các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu của Đề án và thực hiện đánh giá cuối kỳ, tổ chức tổng kết thực hiện Đề án vào năm 2025.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

- Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp để chủ động thực hiện nhằm đạt được kết quả theo yêu cầu, tiến độ, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực để hội nhập.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tham gia vào việc thực hiện mục tiêu chung của quốc gia về việc thúc đẩy sự phát triển và tăng cường việc gắn kết các thể chế và khuôn khổ chính sách, nhằm đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường sự tham gia, nâng cao năng lực cho tất cả các cấp, các ngành toàn dân trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người dân về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Huy động nguồn lực để đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và mang lại lợi ích, hòa nhập, bền vững, tự lực, tự cường và năng động.

- Thực hiện các mục tiêu Cộng đồng ASEAN gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân

- Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật, hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Nâng cao năng lực cho các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở và toàn dân để tăng cường sự tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chương trình, chính sách, pháp luật và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

- Từng bước hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cá nhân; củng cố và hoàn thiện hệ thống dịch vụ xã hội phục vụ nhân dân.

2. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập

- Giảm dần các rào cản, bất bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống, đẩy mạnh việc tiếp cận bình đẳng với an sinh xã hội cho tất cả mọi người.

- Thúc đẩy tiếp cận công bằng các dịch vụ xã hội, phát triển nguồn nhân lực, việc làm, giảm nghèo bền vững và môi trường hòa nhập cho tất cả mọi người.

- Thúc đẩy, bảo vệ quyền của các nhóm yếu thế và những đối tượng đặc thù.

3. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững

- Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng thành phố bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp.

- Xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vì một môi trường bền vững với sự tham gia tích cực của các sở, ban ngành tỉnh, cộng đồng, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế.

- Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả.

4. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường

- Tăng cường khả năng dự báo, ứng phó, thích ứng và khả năng phục hồi nhanh, hiệu quả.

- Tăng cường khả năng ứng phó với các nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân như nguy cơ sinh học, hóa học, phóng xạ, hạt nhân và các nguy cơ tiềm ẩn hoặc mới phát sinh.

- Nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để có thể thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.

- Tăng cường an sinh xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người sống trong khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và biến đổi môi trường khác.

- Tăng cường và phát huy tối đa vai trò của hệ thống tài chính, dự phòng lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng và chuẩn bị lưới an sinh xã hội để ứng phó với các rủi ro có thể xảy ra.

- Nỗ lực tổ chức thực hiện các biện pháp hướng tới một ASEAN “không ma túy”.

5. Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động

- Xây dựng một xã hội mở và thích ứng, trong đó áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, khuyến khích các hoạt động tình nguyện và thúc đẩy hình ảnh của ASEAN.

- Hợp tác khu vực ASEAN về kiện toàn, xây dựng hệ thống y tế ASEAN có mạng lưới liên kết, trao đổi kỹ thuật, đồng bộ cung cấp các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân; Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu; tăng cường và phát huy vai trò của hệ thống dự phòng lương thực, thực phẩm, năng lượng và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường...

- Xây dựng một xã hội sáng tạo, đổi mới và thích ứng với việc tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực, thúc đẩy hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

- Từng bước xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh trong ASEAN.

IV. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch hành động triển khai Đề án được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2025:

- Các năm trong giai đoạn 2021 - 2025: tổ chức thực hiện Đề án, trong đó: Năm 2021, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Năm 2025, đánh giá cuối kỳ, tổ chức tổng kết kết quả thực hiện Đề án.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong kế hoạch, chính sách, chương trình của tỉnh

- Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chương trình, chiến lược, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy thực hiện trên cơ sở các mục tiêu và biện pháp chiến lược của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

- Nghiên cứu và lựa chọn các biện pháp chiến lược thực hiện phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực hiện các mục tiêu.

- Xây dựng và lồng ghép vào các chiến lược, chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể để thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động.

2. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Đề án

- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm truyền thông về Cộng đồng Văn hóa

- Xã hội ASEAN và các hoạt động, thành tựu của cơ quan chuyên ngành, tiến độ thực hiện Đề án.

- Tổ chức tập huấn, diễn đàn đối thoại, hội thảo với các cơ quan truyền thông, báo chí để truyền thông về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

3. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu

- Tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo, giao ban định kỳ giữa các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan.

- Nghiên cứu tham mưu, kiến nghị về chủ trương, chính sách hợp tác AESAN.

- Định kỳ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu.

4. Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực

- Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế, các đối tác của ASEAN.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Đề án.

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ để thực hiện Đề án

- Bố trí nhân lực chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về hợp tác ASEAN đáp ứng yêu cầu hội nhập ASEAN và việc thực hiện Đề án.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ cho công chức, viên chức làm công tác hợp tác ASEAN nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi về nghiệp vụ và ngoại ngữ để tham gia tích cực vào hợp tác khu vực.

- Bố trí cho công chức, viên chức làm công tác hợp tác ASEAN tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Trung ương tổ chức về hợp tác ASEAN trong khuôn khổ khu vực, đa phương và song phương.

- Nâng cao năng lực điều phối chung để thực hiện các mục tiêu của tỉnh, của quốc gia và các mục tiêu chung của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan; các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong khuôn khổ Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban ngành liên quan để thực hiện đánh giá cuối kỳ vào năm 2025 về kết quả thực hiện Đề án.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và mọi người dân tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện nội dung liên quan đến Đề án.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện Đề án, tổ chức tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2025.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan vận động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để thực hiện Đề án.

Trên đây là nội dung Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2, VP6.
BT_VP6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu135/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2021
Ngày hiệu lực24/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(31/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 135/KH-UBND 2021 xây dựng mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 135/KH-UBND 2021 xây dựng mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu135/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành24/08/2021
        Ngày hiệu lực24/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (31/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 135/KH-UBND 2021 xây dựng mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 135/KH-UBND 2021 xây dựng mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tỉnh Ninh Bình

              • 24/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực