Văn bản khác 135/KH-UBND

Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2016 tổ chức, thực hiện việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 135/KH-UBND quản lý đất đai các dự án ven biển tỉnh Bình Thuận 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÁC DỰ ÁN VEN BIỂN

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương liên quan nhưng quy hoạch xây dựng và công tác quản lý đầu tư, đất đai, xây dựng các khu vực ven biển theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo định hướng chung.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển, nhằm nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương, tránh lãng phí đất đai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Cụ thể nội dung thực hiện và trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương liên quan như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Rà soát và tham mưu UBND tỉnh về công tác lập quy hoạch xây dựng các khu vực ven biển trên địa bàn tỉnh nhằm sớm phủ kín quy hoạch; trong đó phải đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm công cộng phục vụ dân cư và khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ,... Đến cuối năm 2017, đảm bảo phủ kín quy hoạch xây dựng các khu vực ven biển toàn tỉnh;

- Xây dựng quy chế quản lý các khu vực ven biển; tổ chức cấp phép xây dựng và kiểm tra công tác đầu tư theo giấy phép xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu về sử dụng đất, cảnh quan và phù hợp với định hướng quy hoạch. Xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng (xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc sai phép,...). Đến cuối năm 2017, đảm bảo các khu vực ven biển đều có quy chế quản lý để triển khai thực hiện;

- Rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các văn bản pháp luật liên quan, điều chỉnh bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, phát triển khu vực ven biển và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đảm bảo sau 06 tháng kể từ ngày cấp thẩm quyền Trung ương ban hành nghị định, thông tư phải tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng tại các dự án ven biển, đặc biệt là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân địa phương cùng tham gia kiểm tra, giám sát.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát các dự án ven biển, đặc biệt là các dự án chậm triển khai để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiên quyết thu hồi các dự án chậm hoặc không triển khai xây dựng mà không có lý do chính đáng (có thể thu hồi toàn bộ dự án hoặc thu hồi một phần diện tích đất dự án do nhiều năm không thỏa thuận được với dân). Đến cuối năm 2017, đảm bảo không còn dự án chậm hoặc không triển khai mà không có lý do chính đáng; đối với các dự án có lý do chính đáng, phải tổ chức phân loại theo nội dung còn khó khăn, vướng mắc để có phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp hoặc đề xuất hướng xử lý cho phù hợp;

- Tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư và các quy định có liên quan; trong đó phải thẩm định, đánh giá cụ thể về năng lực của Chủ đầu tư, lộ trình đầu tư cho phù hợp; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, thay thế Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2016;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư để tỉnh có cơ sở thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như các dự án đầu tư dịch vụ du lịch khu vực ven biển theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có bờ biển rà soát, điều chỉnh các dự án ven biển trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn năm 2016-2020) của tỉnh; tăng cường công tác phbiến các quy định sử dụng đất; xử lý cương quyết và dứt điểm các trường hợp tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt;

- Xác định nhu cầu và trữ lượng khai thác đối với các vùng khai thác khoáng sản có chồng lấn vào các dự án ven biển; qua đó kiến nghị cấp thẩm quyền đưa các khu vực chưa khai thác trong thời gian gần hoặc trữ lượng thấp vào vùng dự trữ nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án ven biển. Đến cuối năm 2016, đảm bảo hoàn thành nội dung này;

- Thường xuyên kiểm tra và quản lý thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đất đai ven biển, nhất là các dự án khai thác khoáng sản khu vực ven biển; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng để các sở, ngành, địa phương liên quan và các chủ đầu tư chủ động lập, điều chỉnh quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng cho phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản;

- Khẩn trương xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2016, làm cơ sở để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển theo Điều 23 và khoản 2 Điều 79 của Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4822/UBND-KTN ngày 25/12/2015.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương ven biển để xây dựng và triển khai kế hoạch, dự án trồng rừng ven biển, các khu vực đồi cát nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ bờ biển và tránh sạt lở;

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương quản lý việc xây dựng đê, kè biển theo quy hoạch được phê duyệt; kiểm tra công tác bảo vệ, duy tu hệ thống đê, kè biển hiện trạng; có kế hoạch triển khai các dự án đê, kè biển tại những khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các dự án ven biển;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan triển khai rà soát, quy hoạch và xây dựng kế hoạch đầu tư thủy sản vùng ven biển (tôm thịt, tôm giống, cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão, khu đóng sửa tàu thuyền,...); chủ động tiếp cận hoặc tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng nghề cá, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế biển của địa phương.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố có bờ biển:

- Xử lý cương quyết và dứt điểm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không đúng với quy hoạch, xây dựng không phép hoặc xây dựng sai giấy phép. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để xử lý;

- Kiểm tra, giám sát trong việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, đặc biệt là quản lý đầu tư xây dựng các dự án ven biển;

- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất. Đến cuối năm 2017, đảm bảo 100% cán bộ công tác trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, vận động nhân dân tham gia giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển các dự án ven biển. Đến cuối Quý II năm 2016, đảm bảo các xã, phường ven biển đều công khai thông tin về các dự án ven biển trên địa bàn đến nhân dân;

- Có giải pháp và lộ trình đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt các khu vực ven biển thuộc thẩm quyền. Đến cuối năm 2016, phải xây dựng xong kế hoạch và lộ trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật ven biển. Trường hợp khó khăn hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh đchỉ đạo và kêu gọi đầu tư cho thích hợp.

6. Các Sở, ngành: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công thương, Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận và Công ty Điện lực Bình Thuận:

- Huy động các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như: Hoàn thiện hệ thống giao thông ven biển, các tuyến đường xuống biển, hệ thống lưới điện, nước, truyền thông, trạm xe buýt... tại các khu vực du lịch như: Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, Long Sơn Suối Nước, Tân Thắng, Thắng Hải - Hàm Tân... Hoàn thiện các bến xe, bãi đỗ xe du lịch, tuyến xe buýt ở các địa bàn trọng điểm du lịch;

- Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh;

- Tăng cường sự phối hợp và thực hiện công tác quản lý bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn du khách trên địa bàn toàn tỉnh; phát huy đúng mức tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội tham gia quản lý, bảo vệ, giữ gìn môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.

7. Tổng kết và báo cáo:

- Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có bờ biển căn cứ nội dung Kế hoạch nêu trên để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị đtriển khai thực hiện; trong đó, cần nêu rõ từng nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi. Thời gian thực hiện đến hết Quý I năm 2016.

- Định kỳ sáu tháng, một năm, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu trên gửi báo cáo kết quả bằng văn bản thông qua Sở Xây dựng (trước ngày 15) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Đến cuối năm 2017, tổ chức sơ kết công tác thực hiện Kế hoạch và đề ra phương hướng thực hiện cho giai đoạn 2018 - 2020.

- Đến cuối năm 2020, tổ chức tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch; đánh giá toàn diện kết quả thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tùy theo tình hình thực tế để có phương án thực hiện tiếp theo.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có bờ biển và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, TC, GTVT, VHTTDL, CT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố có bờ biển;
- Công ty Điện lực Bình Thuận;
- Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận;
- Lưu VT, ĐTQHXD. Thiện(28b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu135/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 135/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 135/KH-UBND quản lý đất đai các dự án ven biển tỉnh Bình Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 135/KH-UBND quản lý đất đai các dự án ven biển tỉnh Bình Thuận 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu135/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 135/KH-UBND quản lý đất đai các dự án ven biển tỉnh Bình Thuận 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 135/KH-UBND quản lý đất đai các dự án ven biển tỉnh Bình Thuận 2016

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực