Văn bản khác 136/KH-UBND

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 136/KH-UBND 2018 Quy hoạch phát triển Báo chí xuất bản Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN TỈNH HÒA BÌNH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hoá Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đề ra..

2. Yêu cầu

Các ngành, các cấp, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ; căn cứ Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ huy động được các nguồn lực đầu tư cho phát triển sự nghiệp báo chí, xuất bản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, tuyên truyền nội dung Quy hoạch

Tổ chức công bố, phổ biến sâu rộng nội dung Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cho các cấp, các ngành, các huyện, thành phố và nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện việc đăng tải nội dung Quy hoạch phát triển Báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển sự nghiệp báo chí, xuất bản của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển sự nghiệp báo chí, xuất bản.

2. Triển khai các nhiệm vụ trong quy hoạch

2.1. Năm 2018

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý việc thực hiện Quy hoạch trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

b) Chuyển đổi mô hình tòa soạn tích hợp cho báo Hòa Bình: Bắt đầu thực hiện đầu tư trang thiết bị, mua sắm các phần mềm phục vụ cho đề án chuyển đổi mô hình tòa soạn tích hợp đa phương tiện nhằm nâng cao năng lực Báo Hòa Bình phù hợp với xu hướng phát triển sắp tới.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hòa Bình;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

2.2. Năm 2019

a) Tiếp tục thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng tiến hành phát sóng chương trình số hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng.

b) Sắp xếp lại địa điểm kết hợp xử lý ô nhiễm môi trường của các cơ sở hoạt động in: Xây dựng đề án, thành lập Ban Chỉ đạo di dời các cơ sở in ra khỏi khu dân cư nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do các cơ sở in trên địa bàn tỉnh gây ra.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư,...

c) Phát triển các cơ sở phát hành tại Thành phố Hòa Bình, Huyện Kim Bôi, Huyện Tân Lạc: Phát triển các Trung tâm sách, nhà sách có quy mô lớn tại thành phố Hòa Bình, huyện Kim Bôi, huyện Tân Lạc tạo thành các trung tâm điều tiết sách cho các vùng lân cận.

- Đơn vị chủ trì: Các doanh nghiệp phát hành.

2.3. Năm 2020

a) Thành lập nhà xuất bản điện tử Hòa Bình: Xây dựng Đề án thành lập Nhà Xuất bản điện tử tỉnh Hòa Bình theo công nghệ hiện đại, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

b) Tăng số lượng phát hành ấn phẩm báo in Hòa Bình: Tăng sản lượng phát hành ấn phẩm báo in Hòa Bình đạt từ 8.500 đến 9.000 tờ/kỳ.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hòa Bình;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

c) Chuyển đổi báo Văn nghệ Hòa Bình thành Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình, đầu tư trang thiết bị hướng đến tòa soạn tạp chí điện tử: Thực hiện xây dựng đề án chuyển đổi Báo Văn nghệ Hòa Bình thành Tạp chí, cùng với đó thực hiện mua sắm, đầu tư các trang thiết bị: Hệ thống máy quay, máy ảnh, máy vi tính và xây dựng trang thông tin điện tử văn nghệ Hòa Bình.

- Đơn vị chủ trì: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ.

d) Xây dựng nhà in Báo Hòa Bình: Thực hiện xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy in và trang thiết bị trước in, sau in đảm bảo công suất cho nhà in đạt 15.000 tờ báo/ngày.

- Đơn vị chủ trì: Báo Hòa Bình;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

đ) Đào tạo nguồn nhân lực báo chí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ các nhân lực Báo chí, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về báo chí, các nội dung về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ báo chí.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Hội nhà báo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2.4. Năm 2021

a) Tăng cường năng lực sản xuất chương trình cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình: Xây dựng đề án phát triển trụ sở mới đáp ứng được nhu cầu sản xuất chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, xây dựng trường quay 300 chỗ mới, đầu tư trang thiết bị chuẩn HD cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường năng lực sản xuất chương trình cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.

b) Xây dựng đề án tự chủ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình: Xây dựng đề án cân đối các nguồn thu cho các hoạt động chi thường xuyên đảm bảo tự chủ 100% chi thường xuyên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính.

c) Nâng cấp năng lực sản xuất chương trình cho Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện: Xây dựng đề án nâng cấp toàn diện về năng lực sản xuất chương trình cũng như hạ tầng kỹ thuật cho các Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm: Xây dựng trụ sở, sửa chữa, nâng cấp các trang thiết bị.

- Đơn vị chủ trì: Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

3. Giải pháp thực hiện Kế hoạch

3.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động đầu tư phát triển báo chí, xuất bản. Một số văn bản cần ban hành như sau:

Cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ thông tin báo chí (Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy);

Cơ chế đặt hàng thông tin báo chí (Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính);

Cơ chế liên kết trong hoạt động xuất bản - in - phát hành; (Sở Thông tin và Truyền thông);

Cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ thông tin báo chí để tạo nguồn thu hợp pháp (Sở Thông tin và Truyền thông);

Xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phóng viên, công tác viên của các cơ quan báo chí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, định hướng nội dung thông tin của báo chí; Chú trọng công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; Các cơ quan chức năng cần nghiêm túc thực hiện các quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí, tránh việc báo chí tự tìm kiếm nguồn thông tin;

Cơ chế xử phạt nghiêm đối với những cơ quan báo chí không bám sát tôn chỉ mục đích, đảm bảo về nội dung thông tin và kỷ luật thông tin;

Tăng cường tổ chức các cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học - nghệ thuật; khuyến khích mọi người tham gia hoạt động sáng tác góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí, xuất bản của tỉnh (Sở Thông tin và Truyền thông).

3.2. Phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Tăng cường cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và đủ về số lượng cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện.

Xây dựng đội ngũ những người làm báo có trình độ nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị, có khả năng tác nghiệp năng động, sáng tạo. Có chế độ ưu đãi, khuyến khích, động viên những nhà báo giỏi. Chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, phát triển đảng viên trong đội ngũ những người làm báo.

Đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ những người làm báo, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, xây dựng cơ chế ưu đãi của tỉnh, chính sách thu hút, hỗ trợ lao động làm báo, đảm bảo mức sống, đảm bảo thu nhập để đội ngũ làm báo có thể cống hiến cho sự nghiệp phát triển thông tin, không để tình trạng các phóng viên, biên tập viên vì hoàn cảnh khó khăn dẫn đến hành động vi phạm đạo đức người làm báo, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng không tốt đến dư luận và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu tại tỉnh nhằm lựa chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện.

Đầu tư đủ nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật chuyên ngành công nghệ hiện đại cho cơ quan quản lý nhà nước, cho Báo điện tử; Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử để kịp thời ngăn chặn tấn công, phá hoại trên mạng, lọc thông tin xấu và nhận dạng thông tin không tốt.

3.3. Giải pháp về công nghệ

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong báo chí, xuất bản giúp các cơ quan báo chí, xuất bản Hoà Bình có bước tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, trọng tâm là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghệ in ấn, xuất bản theo hướng chất lượng cao, công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả trong tác nghiệp.

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới trong việc nâng cấp cơ sở dữ liệu và việc tác nghiệp làm tin của phóng viên và cộng tác viên, rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý chương trình, nội dung đảm bảo nhanh, tiện lợi, minh bạch, hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin để xuất bản các ấn phẩm điện tử hỗ trợ các ấn phẩm in truyền thống.

Ưu tiên phát triển công nghệ truyền hình số mặt đất đối với việc phổ cập truyền hình công cộng tại các khu vực đồng bằng; Phát triển truyền hình cáp, truyền hình Internet, truyền hình di động tại những vùng thành thị, những vùng có mật độ dân cư cao; Từng bước phát triển công nghệ truyền hình có độ phân dải cao (HDTV); Tăng cường sử dụng truyền hình số vệ tinh DTH, các trạm phát lại công suất nhỏ và trung bình tại những vùng sâu, vùng xa.

Lựa chọn tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất, truyền hình Internet, truyền hình di động... phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và điều kiện của tỉnh, khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị phát thanh, truyền hình.

Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi mạng phát thanh, truyền hình cáp tương tự sang cáp số phù hợp xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và phát thanh, truyền hình.

Đối với báo điện tử cần đi tắt đón đầu, đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, nhằm thực hiện tối ưu hóa những ưu điểm của báo điện tử với các loại hình báo chí khác.

Đối với công nghệ in cần quy hoạch, định hướng công nghệ phù hợp, nắm bắt xu thế, tận dụng công nghệ chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh, mở rộng ngoài tỉnh.

3.4. Nâng cao nhận thức

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của báo chí, xuất bản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao dân trí, đạo đức lối sống, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện hiệu quả quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình, Nghị định quản lý thông tin trên mạng internet, quản lý xuất bản phẩm và hoạt động phát hành.

Đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Báo chí, xuất bản bám sát thực tiễn đời sống của đất nước, của nhân dân để có nhiều tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm hay, có chất lượng cao cả về tư tưởng và nghệ thuật, nội dung và hình thức, tạo nên sức hấp dẫn và có sức thuyết phục; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thực hiện quy hoạch. Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình tại địa phương.

Thẩm định kỹ thuật đối với các dự án phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; thẩm định kỹ thuật đối với các dự án của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (đầu tư nâng cấp hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện); thẩm định kỹ thuật đối với các dự án của các Đài Truyền thanh cơ sở (đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở) theo đúng định hướng công nghệ hiện đại, tránh sử dụng các công nghệ cũ, lạc hậu, không còn phù hợp với xu thế, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng mở rộng phạm vi phủ sóng truyền hình trả tiền đến cấp huyện.

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thành lập các bộ phận công tác và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở, ban, ngành, các đơn vị Báo chí để thực hiện các đề án trong quy hoạch.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển báo chí, xuất bản. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí nguồn vốn và thẩm định các hồ sơ, dự án đầu tư trong nội dung của Quy hoạch.

3. Sở Tài chính

Đề xuất kinh phí thực hiện các chương trình, dự án phát triển trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu, đề xuất về xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn cho phát triển báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí trình Ủy ban nhân dân tỉnh ghi kế hoạch và bố trí kinh phí theo dự toán ngân sách hàng năm.

Căn cứ quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 15/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và xem xét định mức nhuận bút Báo Văn nghệ Hòa Bình đã xây dựng để cấp kinh phí cũng như hỗ trợ Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

4. Sở Nội v

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức và cơ cấu nguồn nhân lực theo quy định.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch quỹ đất xây dựng các cơ sở in, trung tâm sách, nhà sách, hiệu sách ở các huyện, thành phố. Hướng dẫn, giám sát việc di dời và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn thành tỉnh Hòa Bình.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản hỗ trợ phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Tham gia Ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình tỉnh Hoà Bình. Chủ trì xây dựng các nội dung tuyên truyền đề án số hóa trên sóng truyền hình theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo đề án số hóa của tỉnh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo lộ trình số hóa.

Xây dựng đề án Tăng cường năng lực sản xuất chương trình cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình.

Lập kế hoạch sản xuất chương trình và hướng dẫn các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện sản xuất chương trình theo tiêu chuẩn số hóa, nhằm đáp ứng yêu cầu khi chuyển sang phát sóng số.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn việc chuyển đổi công nghệ, thiết bị truyền dẫn, phát sóng và sản xuất chương trình đáp ứng yêu cầu số hóa cho đội ngũ kỹ thuật Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

Xây dựng đề án đổi mới chất lượng nội dung chương trình theo định hướng quy hoạch. Phối hợp với Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử thực hiện đo lường định lượng khán giả truyền hình của kênh HBTV.

7. Báo Hoà Bình

Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng số lượng phát hành ấn phẩm báo in Hòa Bình và các dự án: Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình cho phóng viên, Dự án tòa soạn tích hợp đa phương tiện, Dự án xây dựng nhà in Báo Hòa Bình.

8. Hội Văn học Nghệ thuật Hoà Bình

Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động của Báo Văn nghệ Hoà Bình thành tạp chí Văn nghệ Hoà Bình.

Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án: Đầu tư trang thiết bị sản xuất chương trình cho phóng viên.

9. Các Sở, Ban, ngành liên quan

Triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp thông tin trên bản tin, trang thông tin điện tử đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai các hoạt động nhằm đưa thông tin đến với đông đảo người dân trong tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động truyền thanh, truyền hình, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền của Đảng bộ và Chính quyền tại địa phương.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố để người dân hiểu rõ về mục đích và lợi ích, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với việc số hóa truyền hình mặt đất.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Chủ trì xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; phối hợp thực hiện dự án đào tạo nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành và đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: TT&TT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, TN&MT;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT&TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội VHNT tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX. (Vu.24b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 136/KH-UBND 2018 Quy hoạch phát triển Báo chí xuất bản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 136/KH-UBND 2018 Quy hoạch phát triển Báo chí xuất bản Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 136/KH-UBND 2018 Quy hoạch phát triển Báo chí xuất bản Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 136/KH-UBND 2018 Quy hoạch phát triển Báo chí xuất bản Hòa Bình

              • 19/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực