Văn bản khác 136/KH-UBND

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 136/KH-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Đồng Tháp 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 – 2025

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa với lộ trình phù hợp; định hướng sau năm 2025 người thực hiện TGPL là luật sư hành nghề, bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được TGPL được cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời và có chất lượng.

- Chuyển Trung tâm TGPL nhà nước (Trung tâm) theo hướng từ việc chủ yếu cung cấp dịch vụ TGPL như hiện nay thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; tinh giản tổ chức, bộ máy và biên chế; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc tiếp cận dịch vụ TGPL của Nhà nước.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nhiệm vụ của Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025; chuẩn bị tốt các nguồn lực để đảm bảo triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực

a) Về hoạt động TGPL: Nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, tập trung thực hiện vụ việc TGPL trong đó chú trọng vụ việc tham gia tố tụng, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

b) Về tổ chức TGPL nhà nước: Duy trì tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo Quyết định số 749/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Đồng

Tháp xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

- Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn bảo đảm Trung tâm có 02 bộ phận gồm: (1)Bộ phận trực tiếp thực hiện TGPL là các Trợ giúp viên pháp lý; (2)Bộ phận quản lý nghiệp vụ tạo tiền đề để chuyển Trung tâm từ trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL và dịch vụ TGPL do tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện TGPL ở giai đoạn sau. Theo đó, sắp xếp giảm 15% tổng số biên chế được duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

- Đối với Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL: Không thành lập mới Chi nhánh, tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 02 chi nhánh hiện có. Đối với các Câu lạc bộ TGPL đang tồn tại nhưng hoạt động không hiệu quả thì Sở Tư pháp có phương án giải thể hoặc sáp nhập với các Câu lạc bộ khác ở địa phương để tăng cường hiệu quả hoạt động.

c) Về xã hội hóa hoạt động TGPL: Củng cố, rà soát đội ngũ luật sư hiện là Cộng tác viên của Trung tâm, tiếp tục huy động luật sư có kinh nghiệm, đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp và các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín tham gia thực hiện TGPL để người dân có quyền tiếp cận hoạt động TGPL với chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến chế độ tài chính, hợp đồng cung cấp dịch vụ, nhằm khuyến khích luật sư thực hiện TGPL đạt hiệu quả.

d) Về đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý:

- Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý hiện có, trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu TGPL để xác định số lượng Trợ giúp viên pháp lý cần thiết; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với các hình thức phù hợp theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ TGPL (nhất là kỹ năng tranh tụng). Nâng cao chất lượng tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý thông qua việc giao chỉ tiêu tham gia tố tụng hàng năm cho mỗi Trợ giúp viên pháp lý.

- Thực hiện cơ chế chuyển đổi các Trợ giúp viên pháp lý thành luật sư (nếu có nguyện vọng) và ưu tiên ký hợp đồng để thực hiện TGPL.

đ) Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vụ việc TGPL:

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện quản lý chất lượng vụ việc TGPL và các hoạt động liên quan theo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2. Nhiệm vụ giai đoạn từ khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025

a) Về hoạt động TGPL: Tăng cường thực hiện TGPL trong lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính; cung cấp dịch vụ đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

b) Về mô hình, tổ chức TGPL nhà nước: Hoàn tất các thủ tục, chính thức chuyển Trung tâm từ việc trực tiếp cung cấp dịch vụ TGPL thành cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về TGPL; tiếp tục thực hiện giảm biên chế sự nghiệp tại Trung tâm tới mức 50% tổng số hiện tại, chuyển việc cung cấp dịch vụ TGPL sang tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thực hiện.

c) Về người thực hiện TGPL: Trước năm 2025, người thực hiện TGPL là Trợ giúp viên pháp lý và luật sư. Sau năm 2025, người thực hiện TGPL là luật sư (đã hoàn tất quá trình chuyển đổi Trợ giúp viên pháp lý thành luật sư); ký hợp đồng thường xuyên (luật sư công thực hiện TGPL) hoặc hợp đồng vụ việc (luật sư hành nghề cung cấp dịch vụ TGPL).

- Về đối tượng được TGPL: Thực hiện việc mở rộng đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; nạn nhân bạo lực gia đình, trẻ em dưới 18 tuổi, những trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa theo quy định của pháp luật.

II. GIẢI PHÁP

1. Về kiện toàn tổ chức TGPL nhà nước

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL; giải thể các Câu lạc bộ TGPL hoạt động không hiệu quả hoặc sáp nhập với Câu lạc bộ khác ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo thẩm quyền.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

2. Về quản lý hoạt động TGPL

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TGPL, về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, về hệ thống tổ chức thực hiện TGPL sẵn có để nâng cao nhận thức của cán bộ địa phương, người dân và các đối tượng được TGPL về vai trò của TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn bảo đảm số biên chế chuyên viên pháp lý dôi dư của Trung tâm chuyển đổi sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính cho Sở Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 – 2016,

c) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý và tiêu chí thi đua xếp hạng của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trợ giúp viên pháp lý, theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 và những năm tiếp theo

d) Tăng cường việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về triển khai công tác TGPL và thực hiện vụ việc TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Xây dựng cơ chế để khuyến khích tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có đủ điều kiện tham gia thực hiện TGPL (trong trường hợp Ủy ban nhân dân Tỉnh được Trung ương giao xây dựng cơ chế). Thực hiện công bố danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư trên trang thông tin điện tử ở địa phương, đồng thời niêm yết tại trụ sở của cơ quan tiến hành tố tụng để người được TGPL có thể lựa chọn

Trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, thực hiện cơ chế khuyến khích theo hướng dẫn của Trung ương; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các nhiệm vụ còn lại.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2017.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện TGPL

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý với các hình thức phù hợp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý, trình độ chính trị và tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng TGPL đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại Tòa; đào tạo, bồi dưỡng một số chuyên viên hiện có thành Trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, tập trung giai đoạn 2015 - 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí trợ giúp pháp phí hàng năm được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tư pháp. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

- Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Đoàn Luật sư Tỉnh, Hội Luật gia Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức trực thuộc và các Hội viên, đoàn viên tăng cường thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định; tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý);
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể;
- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin & Truyền thông;
- Công an Tỉnh;
- TAND Tỉnh; Viện KSND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/NC (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2015
Ngày hiệu lực05/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 136/KH-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Đồng Tháp 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 136/KH-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Đồng Tháp 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành05/08/2015
        Ngày hiệu lực05/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 136/KH-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Đồng Tháp 2015 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 136/KH-UBND đổi mới công tác trợ giúp pháp lý Đồng Tháp 2015 2020

           • 05/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực