Văn bản khác 136/KH-UBND

Kế hoạch 136/KH-UBND năm 2016 hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 136/KH-UBND hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin Hà Nội 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC/DIOXIN GIAI ĐOẠN 2016-2020 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định s651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 26/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 thành ph Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 02/CV-BCĐ33 ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 thành phHà Nội (sau đây gọi tắt là Kế hoạch hành động), như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Giải quyết cơ bản hậu quả chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với con người trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mc tiêu c thể

- 100% người tham gia kháng chiến và con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công.

- Các hộ gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp thường xuyên và được cấp thẻ bảo him y tế.

- Quản lý thai nghén cho 100% thai phụ của nạn nhân chất độc hóa học.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YU

1. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia khắc phục hậu quả CĐHH trên địa bàn Thành phố.

2. Hoàn thiện chính sách, chế độ trợ giúp nạn nhân chất độc hóa học là nhng người tham gia kháng chiến con cháu của người tham gia kháng chiến bị nhim chất độc hóa học được hưởng chính sách ưu đãi người có công.

3. Trợ cấp và có chế độ bảo hiểm y tế cho các gia đình nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và có nhiu người bị bệnh, tật nặng.

4. Tuân thủ đúng Quy trình xác đnh nạn nhân chất độc hóa học và tiêu chí xác định bệnh, tật do nhiễm chất độc hóa học được Nhà nước ban hành.

5. Tổng điều tra số lượng nạn nhân bị nhiễm CĐHH trên địa bàn Thành phố khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

6. Thực hiện tổ chức tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng là con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trnạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội; Từ năm 2017, tổ chức tẩy độc cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7. Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội để đảm bảo tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn Thành phố.

8. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra sức khỏe, bệnh tật của các nạn nhân chất độc hóa học. Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chuẩn đoán dị tật bẩm sinh trước khi sinh, đào tạo và nâng cao năng lực tư vấn sinh sản, di truyền cho cán bộ y tế cơ sở.

9. Xây dựng các mô hình chăm sóc nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học tại cộng đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ủng hộ nạn nhân CĐHH về vật chất, tinh thần để cải thiện đời sống và chữa bệnh.

10. Tăng cường vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài tham gia nghiên cứu và khắc phục hậu quả CĐHH.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đối với nạn nhân CĐHH và nghiên cứu, đề xuất các chính sách đối với nạn nhân CĐHH; tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng và điu trị nạn nhân CĐHH theo Kế hoạch.

- Thực hiện việc tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng con nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

- Phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND Thành phố đề nghị Bộ Y tế xem xét cho áp dụng quy trình tẩy độc, điều trị cho nạn nhân da cam/dioxin từ năm 2017.

- Tổ chức điều tra số lượng nạn nhân CĐHH trên địa bàn Thành phố khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai kế hoạch hành động trên địa bàn Thành phố;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch hành động.

- Thu thập, lưu trữ thông tin, tư liệu về nạn nhân CĐHH của Thành phố.

c) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Thực hiện việc giải mã phiên hiệu các đơn vị quân đội hoạt động tại các vùng bị nhiễm CĐHH theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, trong đó có đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

d) SY tế

- Hướng dẫn danh mục bệnh, tật và tiêu chí chẩn đoán bệnh, tật liên quan đến CĐHH theo quy định của Bộ Y tế.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chữa trị và chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh, tật cho nạn nhân CĐHH; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tư vấn sinh sản và phục hồi chức năng cho nạn nhân CĐHH.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất, báo cáo UBND Thành phố đề nghị Bộ Y tế xem xét cho áp dụng quy trình tẩy độc, điều trị cho nạn nhân da cam/dioxin từ năm 2017.

- Phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất chế độ bảo hiểm y tế phù hợp cho các nạn nhân CĐHH.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và hướng dẫn lồng ghép Kế hoạch hành động vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của Thành phố;

- Phối hợp Sở Tài chính, đơn vị liên quan bố trí ngân sách Thành phố và các nguồn tài trợ cho các chương trình, dự án liên quan đến Kế hoạch hành động.

g) Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan căn cứ nguồn ngân sách Thành phố hàng năm, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch.

- Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả CĐHH.

h) Sở Thông tin và Truyền thông

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các phòng Văn hóa - Thông tin quận, huyện, thị xã, hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả CĐHH;

i) UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động hàng năm về khắc phục hậu quả CĐHH phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình, đề án và kế hoạch có liên quan trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

- Triển khai việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhằm giải quyết hậu quả chất độc da cam, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đông đảo người dân có những hành động, việc làm cụ thể thiết thực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin vươn lên trong cuộc sống, xoa dịu nỗi đau để nạn nhân chất độc da cam/dioxin hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân dịp lễ tết và ngày vì nạn nhân da cam/dioxin 10/8 hàng năm.

- Tuyên truyền, vận động các gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam/dioxin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trnạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội khi gia đình không có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

k) Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố

- Phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của Thành phố.

- Phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang triển khai thực hiện nhằm giải quyết hậu quả chất độc da cam; thăm hỏi, tặng quà động viên các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

- Vận động các cấp Hội nạn nhân da cam/dioxin thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là chăm sóc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nạn nhân và tiến hành vận động ủng hộ đấu tranh của nạn nhân da cam/dioxin đòi công lý.

l) Các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào các hoạt đng khắc phục hậu quả CĐHH.

m) Các cơ quan thông tấn báo chí Hà Nội

Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về hậu quả CĐHH đối với môi trường và con người ở Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện và chế đ báo cáo

a) Thời gian thực hiện

- Năm 2016:

+ Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Thực hiện việc tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng con nạn nhân chất độc da cam/dioxin vào nuôi dưỡng tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điu trnạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

- Năm 2017:

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động trên địa bàn Thành phố.

+ Áp dụng quy trình tẩy độc, điều trị tại Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân da cam/dioxin thành phố Hà Nội cho nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn Thành phố khi được Bộ Y tế cấp phép.

- Năm 2018-2019:

+ Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động trên địa bàn Thành phố.

+ Đề xuất cơ chế chính sách của nạn nhân CĐHH đối với Trung ương.

+ Tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách đối với nạn nhân CĐHH, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Năm 2020: Tổ chức tổng kết Kế hoạch hành động khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020 thành phố Hà Nội.

b) Chế độ báo cáo

Ngày 20 đến 30 tháng 11 hàng năm các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo Quốc gia khc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các qun, huyện, thị xã chủ động phối hợp đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Ban Chỉ đạo 33;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- T.trực: Thành ủy; HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các đoàn thể Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố;
- Các báo, đài: HNM, KT&ĐT, ANTĐ, LĐTĐ,
Đài PT&TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP (N.N.Kỳ, T.V.Dũng),
các Phòng KGVX, TKBT, ĐT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu136/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực14/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 136/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 136/KH-UBND hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin Hà Nội 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 136/KH-UBND hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin Hà Nội 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu136/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực14/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 136/KH-UBND hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin Hà Nội 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 136/KH-UBND hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin Hà Nội 2016 2020

            • 14/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực