Văn bản khác 1361/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT tập huấn cán bộ quản lý báo cáo viên cốt cán thực hiện


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, BÁO CÁO VIÊN CỐT CÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 08/2012/TT-BGDĐT NGÀY 05/3/2012 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN và căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT) Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán triển khai thực hiện Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT như sau:

I. Mục đích

1. Tập huấn cho cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán của sở giáo dục và đào tạo các tỉnh/thành phố, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp về Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn (tại Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Hướng dẫn đội ngũ cán bộ quản lý và báo cáo viên cốt cán tiếp tục triển khai tập huấn cho cán bộ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại địa phương.

II. Nội dung

1. Quán triệt về mục đích, ý nghĩa, quá trình nghiên cứu xây dựng Chuẩn nghiệp vụ giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

2. Giới thiệu nội dung Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Tập huấn kỹ năng đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Chuẩn được quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT và hướng dẫn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04/12/2012.

III. Thành phần tham gia tập huấn

Số lượng đại biểu tham gia tập huấn, khoảng 1.000 người, trong đó:

1. Khối các sở giáo dục và đào tạo: 126 người. Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 02 đại biểu phụ trách theo dõi giáo dục chuyên nghiệp.

2. Khối các trường trung cấp chuyên nghiệp: khoảng 580 đại biểu. Mỗi trường trung cấp chuyên nghiệp cử 02 đại biểu, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo trường;

- 01 đồng chí là trưởng phòng đào tạo hoặc trưởng khoa hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ.

3. Khối các trường cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp: khoảng 200 đại biểu. Mỗi trường cử 02 đại biểu, gồm:

- 01 đồng chí lãnh đạo trường;

- 01 đồng chí lãnh đạo khoa có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp.

4. Khối các cơ sở đào tạo bồi dưỡng giáo viên TCCN, CBQLGD:

Các trường sư phạm kỹ thuật đào tạo giáo viên TCCN (05 trường), Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh: 14 đại biểu. Mỗi đơn vị cử 02 đại biểu.

5. Đại biểu lãnh đạo Bộ, các đơn vị liên quan, ban tổ chức và báo cáo viên, mỗi đợt khoảng 20 người.

IV. Thời gian, địa điểm

Để thuận tiện cho việc đi lại của các đại biểu tham dự tập huấn, các lớp tập huấn được tổ chức tại 06 địa điểm (miền Bắc, Trung, Nam; mỗi miền 02 địa điểm) và được thực hiện trong tháng 03 và 04 năm 2013, mỗi lớp 02 ngày (thời gian, địa điểm cụ thể được Bộ thông báo sau).

1. Khu vực phía Bắc: Tổ chức tại Hải Phòng và Lào Cai, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, đại biểu các trường ĐHSPKT Hưng Yên, ĐHSPKT Nam Định, Học viện Quản lý giáo dục.

2. Khu vực miền Trung: Tổ chức tại Huế và Nha Trang, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung, đại biểu Trường ĐHSPKT Vinh.

3. Khu vực phía Nam: Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, gồm đại biểu các tỉnh/thành phố khu vực phía Nam, đại biểu Trường ĐHSPKT TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng SPKT Vĩnh Long, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh.

V. Tiến độ thực hiện

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1

Xây dựng kế hoạch; thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, danh sách báo cáo viên, ban biên soạn và hội đồng thẩm định tài liệu

Cục NG&CBQLCSGD và Dự án Phát triển GV THPT&TCCN

12/2012

2

Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch và các văn bản liên quan.

Cục NG&CBQLCSGD

12/2012

3

Tổ chức biên soạn tài liệu

Cục NG&CBQLCSGD và Dự án Phát triển GV THPT&TCCN

01/2013

4

Tổ chức thẩm định tài liệu

Cục NG&CBQLCSGD và Dự án Phát triển GV THPT&TCCN

02/2013

5

In tài liệu

Dự án Phát triển GV THPT&TCCN

02/2013

6

Tổ chức tập huấn cốt cán

Cục NG&CBQLCSGD, Dự án Phát triển GV THPT&TCCN và các đơn vị chức năng của Bộ

3-4/2013

6.1. Khu vực phía Bắc

6.2. Khu vực miền Trung

6.3. Khu vực phía Nam

7

Kiểm tra, giám sát, đánh giá tại các địa phương.

Cục NG&CBQLCSGD, Vụ GDCN, các sở GD&ĐT

5-11/2013

8

Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện trình lãnh đạo Bộ

Cục NG&CBQLCSGD

12/2013

VI. Kinh phí

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kinh phí được sử dụng thuộc Thành phần C “Tăng cường năng lực quản lý phát triển đội ngũ giáo viên THPT, BT THPT và TCCN” trong Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp (được phê duyệt tại Quyết định số 5298/QĐ-BGĐT ngày 28/11/2012). Tổng kinh phí phục vụ cho triển khai Chuẩn NVSP giáo viên TCCN trong phạm vi toàn quốc là: 115.000 USD, trong đó:

- Phục vụ cho các lớp tập huấn triển khai: 95.000 USD;

- Đánh giá, tổng kết tập huấn triển khai: 20.000 USD.

Các đại biểu tham dự tập huấn được hỗ trợ tiền ăn, nghỉ theo chế độ hiện hành.

2. Các địa phương:

Đơn vị cử đại biểu tham dự tập huấn chi trả tiền đi lại và các chế độ công tác khác (nếu có) theo quy định hiện hành;

VII. Phân công tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục:

Phối hợp hợp với các đơn vị chức năng chủ trì thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn; trình lãnh đạo Bộ phê duyệt ban hành Kế hoạch tập huấn, danh sách Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Báo cáo viên, Ban biên soạn tài liệu, Hội đồng thẩm định tài liệu, Công văn triệu tập;

- Tổ chức biên soạn và thẩm định tài liệu tập huấn;

- Tổ chức các lớp tập huấn cán bộ quản lý, báo cáo viên cốt cán;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai tập huấn tại địa phương;

- Xây dựng báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả tập huấn.

2. Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp:

Phối hợp với các đơn vị chức năng để chủ trì thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch và cấp kinh phí cho các hoạt động tập huấn;

- Cử cán bộ tham gia tổ chức tập huấn theo phân công;

- Cử cán bộ tham gia biên soạn tài liệu và làm báo cáo viên các lớp tập huấn theo yêu cầu của Bộ;

3. Vụ Giáo dục chuyên nghiệp:

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các lớp tập huấn.

4. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

Cử cán bộ tham gia biên soạn tài liệu và làm báo cáo viên các lớp tập huấn theo yêu cầu của Bộ.

5. Các sở giáo dục và đào tạo:

- Cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định;

- Có kế hoạch tổ chức và chỉ đạo để các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý triển khai tập huấn và đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên TCCN.

- Tổ chức và phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá của Bộ trong việc triển khai tập huấn tại địa phương.

6. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng có đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp: Cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định; Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên và triển khai đánh giá năng lực sư phạm giáo viên theo Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để kịp thời giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Cục NG&CBQLCSGD, Dự án PT GV THPT&TCCN, Vụ GDCN (để thực hiện);
- Các trường SPKT, Học viện QLGD, Trường CBQLGD TP.HCM (để t/h);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1361/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1361/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2012
Ngày hiệu lực27/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1361/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT tập huấn cán bộ quản lý báo cáo viên cốt cán thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT tập huấn cán bộ quản lý báo cáo viên cốt cán thực hiện
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1361/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành27/12/2012
        Ngày hiệu lực27/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT tập huấn cán bộ quản lý báo cáo viên cốt cán thực hiện

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1361/KH-BGDĐT tập huấn cán bộ quản lý báo cáo viên cốt cán thực hiện

           • 27/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực