Văn bản khác 137/KH-BCĐTKNQ28

Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp đổi mới


BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 137/KH-BCĐTKNQ28

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Thực hiện kết luận số 101-TB/TW ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ Chính trị về báo cáo bổ sung tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (Ban Chỉ đạo) xây dựng kế hoạch tổng kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan về:

- Tình hình quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức trong công tác đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh sau khi có Nghị quyết số 28-NQ/TW.

- Đánh giá đúng về thực trạng tình hình, quản lý sử dụng đất đai, lao động, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, kết quả đạt được những tồn tại hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

2. Đề xuất một số chủ trương và giải pháp tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường (công ty nông, lâm nghiệp) trong giai đoạn mới.

3. Việc thực hiện tổng kết phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm trên cơ sở đổi mới tư duy và phương pháp thực hiện.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ MỐC THỜI GIAN TỔNG KẾT

1. Đối tượng tổng kết

Bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, phòng hộ, đặc dụng, công ty cổ phần trước khi triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW là nông, lâm trường quốc doanh; bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức trực thuộc có sử dụng đất sản xuất nông, lâm nghiệp thuộc một số Bộ, ngành khác (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) sau đây gọi tắt là nông, lâm trường quốc doanh.

2. Nội dung tổng kết

a) Tình hình quán triệt cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, làm rõ những cách làm tốt trong việc triển khai Nghị quyết.

b) Tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, kiểm điểm rõ những kết quả; hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm.

- Kết quả sắp xếp, về mô hình, tổ chức sản xuất;

- Đổi mới quản lý sử dụng đất;

- Đổi mới tài chính, tín dụng;

- Đổi mới, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;

- Sắp xếp lại lao động;

- Thực hiện khoán sử dụng đất trong nông, lâm trường quốc doanh;

- Kết quả thí điểm cổ phần hóa;

- Kết quả sản xuất kinh doanh.

- Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành, phối hợp   tổ chức thực hiện các chính sách đã ban hành? Những khó khăn vướng mắc trong thực hiện ở địa phương, cơ sở?

c) Đề xuất, kiến nghị về quan điểm, định hướng, mô hình các giải pháp tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

3. Thời gian tổng kết

Từ khi ban hành Nghị quyết ngày 16 tháng 6 năm 2003 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2012.

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH TỔNG KẾT

1. Thành lập Ban soạn thảo và xây dựng đề cương báo cáo tổng kết.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức hội nghị tổng kết và gửi Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (Cơ quan thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 15 tháng 12 năm 2012.

3. Tổ chức khảo sát ở các địa phương, công ty nông, lâm nghiệp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc, khảo sát, tham gia các hội nghị tổng kết ở các địa phương theo phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo (Phụ lục đính kèm).

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị):

- Hoàn thành báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh trình Trưởng Ban dự thảo lần thứ nhất (thời gian trước 15 tháng 01 năm 2013).

- Tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà quản lý; lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước (thời gian từ 15 tháng 01 đến 10 tháng 02 năm 2013),

- Hoàn thiện báo cáo trước ngày 20 tháng 2 năm 2013; báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị trong đầu tháng 3 năm 2013.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, ĐP, TKBT, ĐMDN;
- Lưu: VT, BCĐTKNQ28 (3b).

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW số: 137/KH-BCĐTKNQ28 ngày 07 tháng 11 năm 2012)

1) Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo, chỉ đạo điều hành chung; kiểm tra việc tổng kết tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai.

2) Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng Ban điều hành công tác thường xuyên của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 02 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn.

3) Ông Phạm Quốc Doanh, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại Bộ Quốc phòng, và Bộ Công an.

4) Ông Nguyễn Đăng Khoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, chỉ đạo trực tiếp Ban Soạn thảo báo cáo tổng kết; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

5) Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 02 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận.

6) Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại Bộ Tài chính và 02 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang.

7) Ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tổng kết tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và 02 tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai.

8) Ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 02 tỉnh Hòa Bình, Sơn La./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/KH-BCĐTKNQ28

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu137/KH-BCĐTKNQ28
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực07/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/KH-BCĐTKNQ28

Lược đồ Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp đổi mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp đổi mới
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu137/KH-BCĐTKNQ28
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực07/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp đổi mới

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 137/KH-BCĐTKNQ28 tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp đổi mới

             • 07/11/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực