Kế hoạch 137/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2023-2030

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2030 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

b) Góp phần thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7136/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025.

c) Nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật, hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

d) Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2023 - 2030.

b) Xác định nội dung công việc cụ thể gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố để đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

c) Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và hoàn thành theo đúng tiến độ được giao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Hoạt động

- Nghiên cứu, khảo sát, trao đổi qua các hình thức trực tuyến (online);

- Tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Các báo cáo nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bài học kinh nghiệm cho thành phố và đề xuất, kiến nghị liên quan gửi các cơ quan có thẩm quyền và Bộ Tư pháp.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.

2. Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Hoạt động

Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đội ngũ tư vấn, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường nhận thức pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Các tài liệu, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước; đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật; người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp.

c) Tổ chức thực hiện

- Đối với hoạt động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà nước; đội ngũ luật sư, tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn thành phố:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành;

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đối với hoạt động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp:

+ Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành;

+ Đơn vị phối hợp: Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2027.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố với các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa cơ quan nhà nước với tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Hoạt động

Tăng cường trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư và doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Quy chế phối hợp (được xây dựng trên cơ sở quy chế mẫu do cấp có thẩm quyền ban hành) và các hoạt động phối hợp được triển khai đồng bộ, hiệu quả (được đánh giá qua khảo sát và bộ tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý).

c) Tổ chức thực hiện

- Đối với hoạt động tăng cường trao đổi thông tin trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

+ Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.

- Đối với hoạt động xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2030.

4. Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Hoạt động

- Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của địa phương;

- Kết nối truyền thông liên quan công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Doanh nghiệp biết và sử dụng kết quả của các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhiều hơn, thực chất hơn.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện;

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

5. Tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

a) Hoạt động

Tổ chức diễn đàn kinh doanh và pháp luật, hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Diễn đàn, hội nghị đối thoại giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với doanh nghiệp và các đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan; Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

6. Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Hoạt động

Tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ, triển khai đề án, chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Kết quả đầu ra

Số lượng hoạt động, nguồn lực cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được xã hội hóa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố; các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

b) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lồng ghép các nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vào kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định và Kế hoạch này.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc dự toán kinh phí phục vụ triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định và Kế hoạch này.

- Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch (kinh phí chi thường xuyên), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan. Trên cơ sở dự toán kinh phí được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các tổ chức khác (Đoàn Luật sư thành phố, Hội Luật gia thành phố, tổ chức hành nghề luật sư; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng; Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng; các hội, hiệp hội của doanh nghiệp; các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

- Chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định và Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp

- Chủ động tìm hiểu và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực phối hợp với sở, ban ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn của các chương trình, đề án hỗ trợ pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

- Thụ hưởng hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm (và/hoặc đầu tư công) của thành phố theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện được giao chủ trì có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để tổng hợp vào dự toán chung của cơ quan, đơn vị; ngoài ra, các đơn vị được huy động từ các nguồn kinh phí hợp khác theo quy định.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT. HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Đoàn Luật sư thành phố;
- Hội Luật gia thành phố;
- Các tổ chức đại diện doanh nghiệp;
- Các hiệp hội nghề nghiệp;
- Cổng TTĐT thành phố;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 137/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu137/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 137/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Đà Nẵng
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu137/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành26/06/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 137/KH-UBND 2023 Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Đà Nẵng

              • 26/06/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực