Văn bản khác 1375/KH-UBND

Kế hoạch 1375/KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1375/KH-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Điện Biên 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/KH-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát và từng bước giảm thiểu các vụ tai nạn, thương tích trẻ em và trẻ em tử vong, tàn tật do tai nạn thương tích gây ra nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của mỗi gia đình và xã hội.

2. Mc tiêu cthể đến năm 2020

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích từ 1.187/100.000 trẻ em năm 2015 xuống dưới 600/100.000 trẻ em.

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích từ 24,8/100.000 trẻ em năm 2015 xuống dưới 15/100.000 trẻ em (trong đó giảm 25% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và giảm 6% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015).

- 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở tuyên truyền các kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- 10.500 ngôi nhà có trẻ em đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn; 298 trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn.

- 90% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở nắm được các quy định v an toàn giao thông.

- 100% số bể bơi được cấp phép bảo đảm các quy định an toàn.

- 90% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

- Triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

- 100% các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chng tai nạn, thương tích cho trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch cụ thể hàng năm.

- 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và 70% cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA KHOẠCH

1. Đối tưng: Tất cả trẻ em.

2. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Truyền thông, giáo dục

- Nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đng và xã hội.

- Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, các đoàn th.

- Tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin ở cơ sở theo các chủ đ phù hp với từng nhóm đối tượng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học và cộng đồng. Nghiên cứu, sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các lp tập huấn cung cấp kiến thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên, nhân viên y tế ở cơ sở.

2. Xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

- Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Tổ chức triển khai các hoạt động can thiệp, hỗ trợ trực tiếp tại các gia đình; hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị an toàn trong gia đình nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các ngôi nhà đạt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

3. Xây dựng Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

- Đánh giá và nhân rộng mô hình Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở. Thường xuyên tuyên truyền các kiến thức vphòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong các buổi hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở trường học.

- Triển khai các hoạt động can thiệp, cải tạo môi trường nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học và ngoài cộng đng.

- Hàng năm, tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá công nhận các trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Xây dựng Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

- Triển khai, nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nn thương tích trẻ em. Củng cvà duy trì hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của ngành Y tế.

- Triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tai nn, thương tích trẻ em tại cộng đồng.

- Phát triển hệ thống sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chuyển tuyến và điều trcho trẻ em bị tai nạn, thương tích tại cộng đồng và tại các cơ sở y tế.

- Theo dõi, giám sát về tình hình tai nạn, thương tích trẻ em và đánh giá, công nhận cộng đồng đạt tiêu chun Cộng đồng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em

- Xây dựng mô hình An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, sơ cứu, cp cứu tai nạn giao thông cho học sinh. Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông đường bộ cho trẻ em;

- Nghiên cứu, rà soát và hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị an toàn khi tham gia giao thông đường bộ cho trẻ em.

- Rà soát và hoàn thiện các quy định về an toàn giao thông đường b; kiểm tra, giám sát vthực hiện các quy định an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em.

6. Phòng, chống đuối nước trẻ em

- Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước. Triển khai chương trình dạy bơi an toàn cho trẻ em.

- Hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

- Xây dựng Kế hoạch và thực hiện cơ chế phối hp liên ngành về phòng chống đuối nước trẻ em.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường thủy và an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

7. Phòng, chống ngộ độc và hành vi ăn lá ngón tự tử ở trẻ em

- Tăng cường hoạt động truyền thông trong các cơ sở trường học và cng đồng dân cư, tập trung chủ yếu vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng mô hình “phòng chống tình trạng ngộ độc và tự tử bng lá ngón” tại các địa bàn tập trung đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

- Tổ chức các buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề trong các trường trung học cơ sở, ưu tiên nhóm trẻ em gái dân tộc thiểu số.

- Hướng dẫn cách sơ cấp cứu ban đầu và điều trị khi bị ngộ độc tại cộng đồng cho người dân và đội ngũ y tá thôn, bản.

8. Xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát, đánh giá

Hàng năm, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng Kế hoạch theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình tai nạn, thương tích trẻ em theo lĩnh vực ngành và địa phương quản lý; đưa ra các giải pháp can thiệp cụ thể.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

2. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho trẻ em, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

3. Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Xây dựng thí điểm, đánh giá và nhân rộng các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn và các mô hình an toàn khác.

5. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em, đảm bảo thực hiện các quy định an toàn trong môi trường nước, các quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.

6. Hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

7. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Tăng cường công tác phối hp liên ngành về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

9. Tăng cường vận động các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tham gia phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hin hành; nguồn tài trợ của các tchức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hp pháp khác.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; nâng cao năng lực về phòng chng tai nạn, thương tích trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng Ngôi nhà an toàn phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá vtình hình tai nạn, thương tích trẻ em.

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh; tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cui năm 2020 và xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, kiểm tra giám sát các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình Cộng đng an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn trong công tác sơ cấp cứu tai nạn, thương tích trẻ em; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật triển khai công tác sơ cp cứu, cải thiện hệ thống sơ cấp cứu trước khi đến bệnh viện, chăm sóc chn thương thiết yếu và phục hồi chức năng; trang bị các thiết bị sơ cấp cứu thiết yếu cho mạng lưới tình nguyện viên sơ cấp cứu, cho y tế tuyến cơ sở (Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trạm y tế các xã, phường, thị trấn).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong trường học. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục v phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em; phối hp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống tai nạn, thương tích lứa tui học đường, chú trọng nội dung phòng, chống tai nạn giao thông, bạo lực, đui nước, tự tử lá ngón, ngộ độc... Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại các trường học, không để xảy ra các tai nạn nghiêm trọng trong nhà trường.

Phối hp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường học tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, ngộ độc...cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền vào những tháng trước khi nghỉ hè.

Phối hp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống cháy nổ; phòng ngừa bắt cóc trẻ em; vệ sinh an toàn thực phm tại các trường học; phát động phong trào xây dựng cổng trường an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở phụ huynh học sinh đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gn máy, xe đạp điện.

4. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phi hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép nội dung phòng, chng tai nạn, thương tích cho trẻ em trong công tác gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bơi lặn; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; biên tập, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; chỉ đạo, hướng dẫn mở các lớp dạy bơi cho trẻ em; mở các lp tập hun cho đội ngũ nhân viên chuyên môn tại các cơ sở hoạt động bơi lặn.

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai, đánh giá và nhân rộng mô hình thí đim phòng, chống đuối nước trẻ em.

6. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra, kim soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu n, đchơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ; thiết lập hệ thống thống kê, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu vtai nạn, thương tích trẻ em liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, tai nạn, thương tích do cháy nổ, do các hành vi tội phạm xâm hại trẻ em; hướng dn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em của Công an các huyện, thị xã, thành phố.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành liên quan tuyên truyền, giám sát, kiểm tra và đề xuất kịp thời các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, bạo lực trong cộng đồng, trường học, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách địa phương tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

8. Các Sở, ngành tỉnh

Chủ động triển khai Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn quản lý. Chủ động cân đối, bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương để triển khai Kế hoạch hàng năm. Tích cực huy động, vận động các nguồn lực hợp pháp tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương.

Triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn” và “Cộng đồng an toàn” tại các xã, phường, thị trấn; vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào phố, bản văn hóa.

10. Đề nghị y ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tnh, Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tổ quốc

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cu; định kỳ hàng năm gửi Báo cáo kết quả thực hin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Lao động - TBXH (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Cục BVCSTE, Bộ LĐ-TB&XH;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TM, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1375/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1375/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1375/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1375/KH-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Điện Biên 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1375/KH-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Điện Biên 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1375/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1375/KH-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Điện Biên 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1375/KH-UBND chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Điện Biên 2016 2020

             • 20/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực