Văn bản khác 138/KH-UBND

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2015 tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2015-2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 138/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang 2015 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Hà Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TCCNĐ ĐỒNG VĂN, GIAI ĐOẠN 2015 - 2018

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2015-2018.

Thực hiện các tiêu chí và khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2015 - 2018 với các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Mc đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết về giá trị các di sản trong phát triển kinh tế - xã hội, du lịch mà di sản địa chất, văn hóa, đa dạng sinh học mang lại, từ đó tạo sự chuyển biến trong hành động của mọi tầng lớp nhân dân, học sinh cùng thực hiện có trách nhiệm, tự giác, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản của Công viên địa chất, phục vụ cho phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống.

- Nhằm đạt và đảm bảo duy trì theo tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) về nhận thức của cộng đồng đối với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, phục vụ tốt cho việc tái đánh giá vào năm 2018.

2. Yêu cầu: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; huy động nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, hình thức, phương tiện tuyên truyền, đảm bảo thống nhất về nội dung tuyên truyền; tạo sự chuyn biến tích cực từ nhận thức sang hành động.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Năm 2015

1.1. Ban quản lý Công viên địa cht toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn:

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung trình chiếu phục vụ cho công tác tập huấn về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công viên địa chất;

- In ấn, bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đng cho cộng đồng dân cư và trong các trường học trên vùng CVĐC;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề cương tổ chức thu thập thông tin, tài liệu về nội dung cuốn sách Hỏi - Đáp về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đng về Công viên địa chất toàn cu Cao nguyên đá Đng Văn.

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên các cấp học về kỹ năng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thc cộng đồng trên địa bàn CVĐC;

- Ban hành kế hoạch theo năm học để tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho cán bộ, giáo viên, học sinh 04 huyện vùng Công viên địa chất;

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện vùng CVĐC triển khai áp dụng đề tài nâng cao nhận thức về giá trị di sản CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được tnh phê duyệt cho các trường phổ thông trên địa bàn CVĐC, phục vụ cho cả giai đoạn.

1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Biên soạn, bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC cho khách du lịch;

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC cho khách du lịch;

- Phối hợp với UBND các huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền về Công viên địa chất theo hình thức sân khấu hóa, xây dựng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin lưu động để tuyên truyền đến mọi tng lớp nhân dân về giá trị di sản của Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

1.4. UBND các huyện vùng Công viên địa chất:

- Biên tập nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và ban hành kế hoạch để chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, các xã và các tuyên truyền viên cơ sở tổ chức duy trì công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn quản lý.

2. Năm 2016

2.1. Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn:

- Chủ trì, phi hợp với Đài PT - TH tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và phát hành 01 Video Clip thời lượng khoảng 25 - 30 phút để tuyên truyền cho học sinh trong các trường học nhằmng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Mông);

- Hoàn thiện và phát hành cuốn hỏi - đáp tuyên truyn giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn giá trị các di sản CVĐC toàn cu Cao nguyên đá Đng Văn;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Bắc Mê, Vị Xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp và nội dung tuyên truyền cho các tuyên truyn viên cơ sở tại các xã giáp ranh vùng CVĐC;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thtỉnh và các xã, thị trn;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và hướng dẫn cho các huyện và trường học duy trì công tác tuyên truyn giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC ti cộng đồng dân cư và học sinh trên địa bàn CVĐC.

2.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì phối hợp với các huyện vùng CVĐC ban hành kế hoạch theo năm học để tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn CVĐC;

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện tổ chức các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa cho học sinh các cấp học tìm hiểu về chủ đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn CVĐC;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng của ngành cho học sinh các cấp học trên địa bàn CVĐC và các xã giáp ranh thuộc 02 huyện Bắc Mê và Vị Xuyên.

2.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Duy trì phối hợp với UBND các huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo hình thức sân khấu hóa, xây dựng nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin lưu động để tuyên truyền đến mọi tầng lp nhân dân và khách du lịch về giá trdi sản của Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn;

2.4. UBND các huyện vùng Công viên địa chất:

- Ban hành kế hoạch để chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc, các xã và các tuyên truyền viên cơ sở tổ chức duy trì công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư và học sinh trên địa bàn quản lý;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức các cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa cho học sinh các cấp học tìm hiểu về chủ đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn CVĐC;

2.5. UBND huyện Vị Xuyên, Bắc Mê: Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phi hp với phòng chuyên môn thuộc BQL Công viên địa chất xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp và nội dung tuyên truyền cho các tuyên truyền viên cơ sở tại các xã giáp ranh vùng CVĐC và ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân và học sinh trên địa bàn.

3. Năm 2017

3.1. Ban quản lý CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện vùng Công viên địa chất tiếp tục chỉ đạo triển khai tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng tới các cụm dân cư, học sinh và khách du lịch trên địa bàn Công viên địa chất;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả trin khai các hình thức tuyên truyền tới các cụm dân cư, cư dân, cán bộ, giáo viên, học sinh 4 huyện vùng Công viên địa chất để kịp thời đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện tuyên truyn trong thời gian tiếp theo nhằm thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đng cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thtỉnh, các xã và các trường học.

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục chỉ đạo và ban hành kế hoạch theo năm học để triển khai tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong các trường học trên địa bàn Công viên địa chất;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đng của ngành cho học sinh các cấp học trên địa bàn CVĐC và các xã giáp ranh vùng CVĐC.

3.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng tới các cụm dân cư và khách du lịch trên địa bàn Công viên địa chất.

3.4. Hội Nhà báo tnh: Tổ chức cuộc thi sáng tác và chấm giải các tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm báo chí tuyên truyền về CVĐC nhân ngày Báo chí Việt Nam.

3.5. UBND các huyện vùng Công viên địa chất:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản tổ chức triển khai cuộc thi tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa giữa các xã, thị trấn trên địa bàn CVĐC;

- Xây dựng kịch bản, nội dung tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về CVĐC trên địa bàn quản lý;

- Giao UBND huyện Quản Bạ chủ trì phối hợp với UBND các huyện: Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Vị Xuyên và các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, nội dung và đăng cai tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp huyện về tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

3.6. UBND huyện Vị Xuyên, Bắc Mê: Ban hành kế hoạch chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và các tuyên truyn viên cơ sở xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC cho cộng đồng dân cư và học sinh tại các xã giáp ranh vùng CVĐC.

4. Năm 2018

4.1. Ban quản lý CVĐC địa cht toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và UBND các huyn vùng Công viên địa chất tiếp tục chỉ đạo triển khai và kiểm tra công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng tới các cụm dân cư, cư dân, cán bộ, giáo viên, học sinh và khách du lịch trên địa bàn Công viên địa chất;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và UBND các huyện vùng Công viên địa chất và các đơn vị liên quan tham mưu với UBND tỉnh tổ chức tổng kết chương trình và tổng hợp bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC để đề nghị cấp có thẩm quyền xét khen thưởng;

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo về chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC theo yêu cầu của đoàn thẩm đnh đbáo cáo Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng cho Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các xã và các trường học.

4.2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Tiếp tục chỉ đạo và ban hành kế hoạch duy trì chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng tới các cụm dân cư, học sinh và khách du lịch trên địa bàn Công viên địa chất và phối hợp với Ban quản lý CVĐC tham mưu UBND tổ chức tổng kết chương trình;

- Cung cấp bổ sung bộ tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng của ngành cho học sinh các cấp học trên địa bàn CVĐC.

4.3. UBND các huyện vùng CVĐC và UBND huyện Bắc Mê, Vị Xuyên:

Tiếp tục duy trì triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng tới các cụm dân cư, học sinh và khách du lịch trên địa bàn Công viên địa chất và các xã giáp ranh vùng CVĐC; phối hợp vi Ban quản lý CVĐC tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết chương trình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ các nguồn: Ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác cho các cơ đơn vị và các cơ quan chuyên môn liên quan thực hiện suốt cả giai đoạn 2015 - 2018.

2. Các nội dung chi cho công tác tuyên truyền gm:

- Bồi dưỡng tập huấn giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng;

- Tổ chức học tập kinh nghiệm về công tác giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng ngoài tnh;

- Biên soạn, xuất bản cuốn sách Hỏi - Đáp về giáo dục nâng cao nhận thức Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; in ấn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền về CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn;

- Tổ chức thi “tuyên truyền viên giỏi”;

- Thu thập thông tin và phát hành đĩa Video clip tuyên truyền về giáo dục nâng cao nhận thức Công viên địa chất dành cho học sinh;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các hoạt động tuyên truyền;

- Hỗ trợ cho MTTQ và các đoàn thể tỉnh để tổ chức tuyên truyền;

- Tổng kết, khen thưởng.

3. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch:

3.1. Đối với các ngành của tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ được giao hàng năm chủ động phi hp với Ban quản lý CVĐC xây dựng dự toán kinh phí chuyển Sở Tài chính thm định, báo cáo UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo kế hoạch hàng năm của các đơn vị để triển khai thực hiện.

3.2. Đối với các huyện vùng CVĐC và huyện Bắc Mê, Vị Xuyên: UBND các huyện căn cứ nhiệm vụ được giao hàng năm chủ động bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành thành viên BCĐ xây dựng và phát triển CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với việc lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn Công viên địa chất;

- Hàng năm các ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ trong kế hoạch chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Ban quản lý CVĐC toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn để tổng hợp (thời gian báo cáo trước ngày 25/12 hàng năm). Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Ban quản lý CVĐC đtổng hợp đề nghđiều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

2. Ban quản lý CVĐC phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục duy trì chỉ đạo Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh tăng cường chiếu phim lưu động lồng ghép với công tác tuyên truyền về CVĐC tại các xã trên vùng CVĐC và các xã giáp ranh vùng CVĐC.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm chỉ đạo và định hướng cho các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo kế hoạch.

5. Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên cập nhật tin, bài về những gương người tt, việc tt tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giữ gìn và bảo vệ giá trị các di sản Công viên địa chất trên Báo, Đài Trung ương, Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh.

6. Sở Tài chính: Căn cứ kế hoạch hàng năm cân đối từ nguồn ngân sách tỉnh, báo cáo UBND tỉnh để bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị tham gia thực hiện theo kế hoạch.

7. UBND các huyện vùng CVĐC và huyện Bắc Mê, Vị Xuyên:

- Cập nhật thường xuyên tin, bài phản ánh về công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trên cng thông tin điện tử của huyện;

- Thành lập và duy trì các Tổ, Đội tuyên truyền của các xã, thị trấn đlồng ghép tuyên truyền về CVĐC Toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tại các thôn, tổ dân phố;

- Hàng năm bố trí kinh phí cho các đơn vị để tổ chức triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn quản lý;

- Các huyện vùng CVĐC hàng năm hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất của huyện đtriển khai các hoạt động theo nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo Ban tuyên giáo 4 huyện vùng công viên địa chất ban hành kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện duy trì triển khai thường xuyên công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh: Căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trong tổ chức mình; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2015 - 2018, đề nghcác ngành, đơn vị triển khai, thực hiện theo kế hoạch đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;
- Vi
n Khoa học địa chất và khoáng sản;
- T.Tr Tỉnh ủy;
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các ngành, đơn vị thành viên BCĐ xây d
ng và phát triển CVĐC;
- S
Thông tin và Truyền thông; Báo Hà Giang; Đài PT-TH tỉnh; Hội Nhà Báo tỉnh; Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ;
- T.Tr huyện ủy và Ban Tuyên giáo các huyện vùng CVĐC;
- UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê;
- Lưu: VT, TH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu138/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 138/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang 2015 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 138/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang 2015 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu138/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýTrần Đức Quý
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 138/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang 2015 2018

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 138/KH-UBND nâng cao nhận thức cộng đồng về Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang 2015 2018

              • 01/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực