Văn bản khác 138/KH-UBND

Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức thực hiện chương trình việc làm Phú Yên 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/KH-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Nghị Quyết số 41/2016/HDND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Để tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình đề ra, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2016-2020; với những nội dung cơ bản như sau:

I. Mục tiêu, các giải pháp thực hiện giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020

1. Mục tiêu tổng quát

Là đảm bảo cho mọi người lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nền kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững. Theo hướng chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giải quyết tốt việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn 2016 - 2020 giải quyết việc làm từ 120.000 - 125.000 lao động, trong đó có việc làm mới tăng thêm 23.500 lao động; bình quân giải quyết việc làm 24.000 - 25.000 lao động/năm, trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm;

- Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và đi thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản từ 300 - 500 lao động/năm;

- Đến năm 2020 hạ tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh xuống dưới 2,5%;

- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông-lâm- ngư nghiệp xuống dưới 48%, tăng tỷ trọng lao động công nghiệp-xây dựng lên 24,43% và thương mại-dịch vụ 27,57% vào năm 2020.

3. Các giải pháp thực hiện

3.1. Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước

a) Nội dung:

Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động, để hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Người lao động tự tạo việc làm mới tại chỗ, ổn định có dự án được cơ quan có thẩm quyền thẩm định; được vay tối đa 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, hoặc ngân sách Tỉnh ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

b) Kế hoạch thực hiện: Sử dụng nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm Trung ương và ngân sách tỉnh.

Hàng năm, nguồn ngân sách Trung ương phân bổngân sách tỉnh bố trí 5 tỷ đồng/năm; UBND các huyện, thị xã, thành phố trích ngân sách địa phương 0,5 tỷ đồng/năm ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện cho vay giải quyết việc làm với chỉ tiêu 2.400 lao động/năm.

c) Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.2. Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm ngoài nước

a) Đối tượng hỗ trợ

- Người lao động có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên từ 12 tháng trở lên có nhu cầu, nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

- Ngân sách địa phương (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách các huyện thị xã, thành phố) được hỗ trợ và cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

b) Hỗ trợ một số chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản.

- Đi làm việc thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản:

+ Hỗ trợ cho lao động là thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo. Mức tối đa: 15.000.000 đồng/người.

- Đi làm việc ở các nước khác:

+ Hỗ trợ cho lao động là thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo. Mức tối đa: 10.000.000 đồng/người.

+ Các đối tượng còn lại thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Hỗ trợ cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; đi thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Nhật Bản:

- Lao động thuộc là thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được vay vốn từ nguồn ngân sách tỉnh, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

- Mức cho vay tối đa 100% chi phí.

- Các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên.

 d) Kinh phí hỗ trợ chi phí

- Kinh phí hỗ trợ chi phí gồm: Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh bố trí hàng năm; hỗ trợ cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân chủ yếu người có công với cách mạng.

- Đối với người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, kinh phí hỗ trợ chi phí do chủ đầu tư thu hồi đất nông nghiệp hỗ trợ.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1)

3.3. Chính sách hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, và bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp

a) Nội dung:

- Lao động nông thôn và thanh niên được hỗ trợ tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm và tư vấn đào tạo nghề miễn phí.

- Thanh niên được bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp miễn phí để lập thân, lập nghiệp.

b) Kế hoạch thực hiện: Mở các lớp tập huấn để cung cấp thông tin về định hướng nghề nghiệp, thông tin về việc làm, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và làm việc.

c) Kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn kinh phí của trung ương phân bổ theo quy định để tổ chức tập huấn.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

đ) Cơ quan phối hợp: Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.4. Chính sách hỗ trợ Phát triển thị trường lao động

a) Nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm:

- Tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng, quý vào ngày cố định; cung cấp thông tin đào tạo nghề của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đã đăng ký để tuyển dụng.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, xúc tiến giới thiệu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu tuyển dụng, để đào tạo và cung ứng nhân lực cho các đơn vị.

b) Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động:

- Hàng năm, tổ chức thu thập, cập nhật thông tin và nhập cơ sở dữ liệu về cung- cầu lao động, để hình thành cơ sở dữ liệu hệ thống thị trường lao động của tỉnh, kết nối với thị trường khu vực và cả nước (từ xã, phường, thị trấn- đến huyện, thị xã, thành phố đến tỉnh).

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; phân tích và dự báo thị trường lao động của tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

c) Kinh phí thực hiện: 6.000 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách trung ương: 4.700 triệu đồng;

- Ngân sách địa phương: 1.300 triệu đồng.

d) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

đ) Cơ quan phối hợp: các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.5. Hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát đánh giá

a) Nội dung:

- Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm, kỹ năng thu thập, cập nhật thông tin và nhập cơ sở dữ liệu cung- cầu lao động; khai thác thông tin và cung cấp thông tin thị trường lao động đến với người lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, người cần thay đổi công việc làm.

- Thông tin tuyên truyền về thị trường lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội các chính sách về việc làm và thị trường lao động.

- Hoạt động giám sát, đánh giá Chương trình: Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên tổ chức giám sát tình hình thực hiện, đánh giá tiến độ thực hiện, lập báo cáo định kỳ, phương hướng tổ chức thực hiện kỳ tới, mức độ hoàn thành chỉ tiêu đ ra.

3.6. Kinh phí thực hiện giải quyết việc làm 2016 - 2020

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 75,85 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn mới bổ sung cho vay: 62,5 tỷ đồng;

- Vốn sự nghiệp : 15,35 tỷ đồng.

* Chia theo nguồn vốn:

+ Vốn Trung ương: 25,95 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn mới bổ sung cho vay: 15 tỷ đồng;

- Vốn sự nghiệp : 10,95 tỷ đồng.

+ Vốn địa phương: 49,90 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn mới bổ sung cho vay: 47,5 tỷ đồng;

(Ngân sách tỉnh 5 tỷ/năm= 25 tỷ đồng/5 năm; các huyện, TX, TP: 0,5 tỷ/năm/địa phương= 22,5 tỷ đồng/5 năm/9 huyện, TX, TP)

- Vốn sự nghiệp : 2,4 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 2 và số 2a)

II. Tổ chức thực hiện

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình việc làm các cấp. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo chương trình thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

2. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng sở, ban, ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời xây dựng lồng ghép các nội dung và hoạt động có cùng mục tiêu về giải quyết việc làm do ngành mình quản lý để tăng hiệu quả của chương trình.

3. Phân công trách nhiệm từng sở, ngành và địa phương

3.1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực của Chương trình, có trách nhiệm:

- Giúp UBND tỉnh triển khai Chương trình; tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi làm việc thực tập sinh ở Nhật Bản;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương, hội, đoàn thể, doanh nghiệp triển khai các giải pháp của Chương trình; tổ chức sàn giao dịch việc làm định kỳ; tổ chức triển khai Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, thu thập, cập nhật và nhập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động; quản lý, khai thác hệ thống thông tin thị trường lao động;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm đối tác để đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các thị trường có nhu cầu lao động phù hợp;

- Lập kế hoạch thực hiện chương trình và tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá chương trình hàng năm. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan đề xuất chính sách, giải pháp; tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án có liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm. Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch và cân đối ngân sách hàng năm cho các hoạt động của Chương trình đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn kiểm tra, giám sát sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả;

- Cung cấp thông tin danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Chương trình).

- Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thu thập, cập nhật, nhập cơ sở dữ liệu thông tin biến động lao động về cung lao động và cầu lao động cho các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định để triển khai thực hiện.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên; Báo Phú Yên, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Phối hợp với các ngành, địa phương, tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động; đặc biệt là đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh ở Nhật Bản. Kịp thời phổ biến những thông tin về mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu xã hội bền vững, hiệu quả; những cá nhân điển hình tự tạo việc làm; tuyên truyền và giới thiệu các tổ chức trong và ngoài nước hợp tác hỗ trợ các dự án trợ giúp tạo việc làm trên địa bàn tỉnh.

3.4. Các sở, ban, ngành có liên quan:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của ngành để xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn gắn với chỉ tiêu tạo việc làm, thu hút lao động. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và địa phương đề xuất những giải pháp khắc phục tình trạng mất việc làm, tạo thêm việc làm mới và giải quyết những bức xúc về vấn đề việc làm của ngành, đơn vị mình.

- Phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê về tình trạng việc làm, nhu cầu học nghề, chuyển đổi ngành nghề... để có giải pháp hỗ trợ phù hợp;

- Cung cấp thông tin về nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp cho các địa phương (thông qua phòng Lao động- Thương binh và Xã hội); hỗ trợ các địa phương tìm việc làm cho người lao động;

- Vận động các doanh nghiệp được giao đất tại địa bàn giải tỏa ưu tiên tiếp nhận lao động tại địa phương vào làm việc.

3.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết việc làm của địa phương. Tổ chức thực hiện lồng ghép Chương trình này với các Chương trình, dự án khác để giải quyết việc làm có hiệu quả;

- Tổ chức nắm tình hình lao động biến động ở địa phương về việc làm; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, các doanh nghiệp được giao đất tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp được giao đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn, ưu tiên tiếp nhận lao động của địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các Ban Quản lý dự án, Ban Giải tỏa đền bù, khảo sát, thống kê về lao động việc làm ở các địa bàn di dời, giải tỏa, cung cấp thông tin về nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm mới để có biện pháp giải quyết;

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai, tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật thông tin biến động thị trường lao động và nhập cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động trên địa bàn. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu cung - cầu lao động để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng kinh phí chương trình được hỗ trợ đúng mục đích, đạt hiệu quả.

- Hàng năm có kế hoạch bổ sung ngân sách địa phương vào Quỹ giải quyết việc làm của địa phương để cho vay giải quyết việc làm trong nước và giải quyết việc làm ngoài nước, hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về lao động - việc làm; giải quyết các vấn đề bức xúc về việc làm, tranh chấp lao động tại địa phương (nếu có).

3.6. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh:

- Đối với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh:

Chỉ đạo các Phòng giao dịch hoạt động cho vay giải quyết việc làm trong nước và cho vay giải quyết việc làm ngoài nước ở các địa phương từ nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và ngân sách của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được ủy thác đảm bảo đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu vay của nhân dân; sử dụng các nguồn vốn cho vay đúng mục đích, có hiệu quả;

Thẩm định và tham mưu cho UBND các cấp phê duyệt cho vay và giải ngân các dự án cho vay để giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh ở Nhật Bản kịp thời; không để tồn đọng vốn.

- Đối với các Ngân hàng thương mại:

Phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, cho vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đi thực tập sinh ở Nhật Bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.7. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh:

- Tham gia thực hiện, giám sát, đánh giá Chương trình ở các cấp;

- Tổ chức tuyên truyền cho hội viên về các chính sách và hoạt động của Chương trình; hướng dẫn hội viên xây dựng đề án vay vốn; tín chấp vay vốn để giải quyết việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; vận động các hội viên tự tạo việc làm ;

- Chỉ đạo các cấp hội thực hiện ủy thác cho vay có hiệu quả; tạo và huy động nguồn vốn cho vay bổ sung để tạo việc làm.

3.8. Các trung tâm dịch vụ việc làm, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp:

- Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên là cơ quan đầu mối thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; tổ chức các sàn giao dịch việc làm; thực hiện công tác dự báo thị trường lao động mỗi quý/lần theo quy định. Kết quả tổ chức sàn giao dịch việc làm và dự báo thị trường lao động báo cáo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu đào tạo, ngành nghề đào tạo, học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhu cầu tìm việc làm, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; phối hợp với các ngành, địa phương, doanh nghiệp xúc tiến các hoạt động đào tạo, tìm việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường.

3.9. Chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát chương trình:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình việc làm, tình hình thất nghiệp trong lĩnh vực và trên địa bàn; báo cáo kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho UBND tỉnh và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội).

Thời gian báo cáo: 6 tháng đầu năm vào ngày 15 tháng 6; cả năm vào ngày 15 tháng 12 và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo định kỳ 6 tháng vào ngày 25 tháng 6 và cả năm vào ngày 25 tháng 12 hàng năm.

3.10. Cơ chế điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch:

- Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo;

- Mức hỗ trợ công tác kiêm nhiệm cho thành viên BCĐ và Tổ chuyên viên cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/tháng.

- Mức hỗ trợ công tác kiêm nhiệm cho thành viên BCĐ và Tổ chuyên viên cấp huyện, thị xã, thành phố: 100.000 đồng/người/tháng.

Sử dụng nguồn lãi trích lại 15% từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thị xã, thành phố, ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay giải quyết việc làm.

3.11. Cơ chế chuyển tiếp:

Kế hoạch triển khai Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020, được thực hiện chuyển tiếp đến năm 2021 cho đến khi có Chương trình việc làm giai đoạn tiếp theo được ban hành thay thế.

Trên đây là kế hoạch triển khai Chương trình việc làm tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 theo Nghị Quyết số 41/2016-HDND của HĐND tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu của Kế hoạch đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT.HDND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành liên quan;
- Mặt trận và các
hội, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Chánh, PVP.UBND tỉnh;
- Lưu
: VT, TH, KT, KgVx(Ty-2b).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

1. Hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết:

- Học phí đào tạo nghề ngắn hạn: tối đa 3 triệu đồng/người/khóa;

- Học ngoại ngữ: tối đa 3 triệu đồng/người/khóa;

- Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 600.000 đồng/người/khóa;

- Tiền ăn cho người lao động trong thời gian thực tế học: 01 triệu đồng/người/khóa;

- Chi phí đi lại cho người ở xa địa điểm học trên 15 km: 400.000 đồng/người/khóa.

- Chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm: hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp: 2 triệu đồng/người/khóa.

Tổng cộng: mức tối đa: 10 triệu đồng/người.

2. Đối với thị trường Nhật Bản:

- Hỗ trợ thêm học tiếng Nhật thuộc đối tượng: Thân nhân của người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số: 5 triệu đồng/người/khóa;

Tổng cộng (1+2) tối đa: 15 triệu đồng/người/khóa.

- Hỗ trợ thêm chi phí học tiếng Nhật thuộc các đối tượng còn lại: 2 triệu đồng/người/khóa.Tổng cộng (1+2) tối đa: 12 triệu đồng/người/khóa.

3. Đối với các thị trường khác:

- Hỗ trợ cho lao động là thân nhân người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo: 100% chi phí tại điểm 1; Mức tối đa: 10 triệu đồng/người/khóa.

- Hỗ trợ các đối tượng còn lại: Tối đa bằng 80% chi phí tại điểm 1 (tối đa 8 triệu đồng/người/khóa).

 

PHỤ LỤC SỐ 2A

NGUỒN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
(Phần cung lao động và cầu lao động hằng năm)
(
Kèm theo Kế hoạch số: ....../KH-UBND, ngày... tháng... năm 2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Địa phương
(huyện, thị xã, TP)

kinh phí phân bổ

Ghi chú

1

TX Sông Cầu

20

* UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ động triển khai thực hiện.

* Nếu có kinh phí trung ương, sẽ phân bổ thêm cho các địa phương.

2

H. Đồng Xuân

20

3

H. Tuy An

20

4

TP Tuy Hòa

40

5

H. Phú Hòa

20

6

H. Tây Hòa

20

7

H. Đông Hòa

20

8

H. Sông Hinh

20

9

H. Sơn Hòa

20

 

Tổng cộng

200

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2016- 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 138/KH-UBND, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Mục tiêu chi

Tổng số

Chia theo các năm

Ghi chú

2016

2017

2018

2019

2020

1

Hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, tuyên truyền XKLĐ

4.000

800

800

800

800

800

 

1.1

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

3.500

700

700

700

700

700

 

1.2

Ngân sách Tỉnh

500

100

100

100

100

100

 

2

Vốn vay để giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

 

110.984

123.484

135.484

148.484

160.484

 

2.1

Vốn Trung ương do địa phương quản lý

 

82.484

85.484

88.484

91.484

94.484

 

2.1a

- Vốn bổ sung mới

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

 

- Vốn cuối kỳ trước chuyển sang

 

79.484

82.484

85.484

88.484

91.484

 

2.2

Ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH

 

28.500

38.000

47.500

57.000

66.500

 

2.2a

- Ngân sách tỉnh bổ sung mới

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

2.2b

- Ngân sách huyện, TX, TP bổ sung mới

22.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

 

 

- Vốn cuối kỳ trước chuyển sang

 

19.000

28.500

38.000

47.500

57.000

 

3

Nâng cao năng lực các Trung tâm Dịch vụ việc làm

1.500

300

300

300

300

300

 

 

Hỗ trợ sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng

1.500

300

300

300

300

300

 

 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.200

240

240

240

240

240

 

 

- Ngân sách Tỉnh

300

60

60

60

60

60

 

4

Phát triển hệ thống thông tin thị trường LĐ

4.500

900

900

900

900

900

 

4.1

Thu thập cung lao động hằng năm, dự báo thị trường lao động

3.000

600

600

600

600

600

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

2.500

500

500

500

500

500

 

 

Ngân sách Tỉnh

500

100

100

100

100

100

 

4.2

Thu thập thông tin, khai thác cầu lao động hằng năm

1.500

300

300

300

300

300

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.000

200

200

200

200

200

 

 

Ngân sách Tỉnh

500

100

100

100

100

100

 

5

Hỗ trợ lao động di cư và hỗ trợ tạo việc làm

1.500

300

300

300

300

300

 

5.1

Hỗ trợ lao động di cư

500

100

100

100

100

100

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

500

100

100

100

100

100

 

 

Ngân sách Tỉnh

0

0

0

0

0

0

 

5.2

Hỗ trợ tạo việc làm, lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp

1.000

200

200

200

200

200

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

1.000

200

200

200

200

200

 

 

Ngân sách Tỉnh

0

0

0

0

0

0

 

6

Nâng cao năng lực cán bộ việc làm và hoạt động truyền thông, giám sát đánh giá chương trình

1.850

370

370

370

370

370

 

6.1

Nâng cao năng lực cán bộ việc làm

600

120

120

120

120

120

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

500

100

100

100

100

100

 

 

Ngân sách Tỉnh

100

20

20

20

20

20

 

6.2

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc chương trình

750

150

150

150

150

150

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

500

100

100

100

100

100

 

 

Ngân sách Tỉnh

250

50

50

50

50

50

 

6.3

Hoạt động giám sát đánh giá chương trình

500

100

100

100

100

100

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

250

50

50

50

50

50

 

 

Ngân sách Tỉnh

250

50

50

50

50

50

 

 

TỔNG CỘNG (1+2.1a+2.2a+2.2b+3+4+5+6)

Trong đó:

75.850

15.170

15.170

15.170

15.170

15.170

 

 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

25.950

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

 

 

Ngân sách Địa phương

49.900

9.980

9.980

9.980

9.980

9.980

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu138/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2016
Ngày hiệu lực30/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 138/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức thực hiện chương trình việc làm Phú Yên 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức thực hiện chương trình việc làm Phú Yên 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu138/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành30/08/2016
        Ngày hiệu lực30/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức thực hiện chương trình việc làm Phú Yên 2016 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 138/KH-UBND tổ chức thực hiện chương trình việc làm Phú Yên 2016 2020

             • 30/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực