Văn bản khác 139/KH-UBND

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 triển khai Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị Định 83/2017/NĐ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:139/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP NGÀY 18/7/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ THÔNG TƯ SỐ 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA NGÀY 05/3/2018 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2017/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 83/2017/NĐ-CP); Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP (sau đây viết gọn là Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA), UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với công tác CNCH.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về CNCH, bảo đảm điều kiện cho hoạt động CNCH của lực lượng PCCC; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn nhằm loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ra sự cố, tai nạn; giải quyết kịp thời các tai nạn, sự cố xảy ra đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp và hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác CNCH.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt và là trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

b) Lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp thuộc tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác CNCH trên địa bàn tỉnh.

2. Củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng PCCC (lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng Cảnh sát PCCC) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về CNCH trong tình hình mới.

3. Điều tra, rà soát nắm chắc các điều kiện, nguồn lực của toàn tỉnh trong huy động tham gia giải quyết sự cố, tai nạn, đồng thời làm cơ sở phục vụ nghiên cứu, đầu tư phát triển, nâng cao năng lực về công tác CNCH theo định hướng phát triển của tỉnh.

4. Đảm bảo về lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CNCH theo quy định, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Chủ động trong điều hành, xây dựng các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra; xây dựng và thường xuyên tổ chức thực tập, diễn tập phương án CNCH tại địa phương, đơn vị mình.

5. Tiếp tục phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC nói chung và công tác CNCH nói riêng; kiện toàn Tổ Cảnh sát PCCC thuộc Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại Công an các huyện, thành phố từng bước đáp ứng yêu cầu của tỉnh; chú trọng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại, trang bị các loại phương tiện, thiết bị, dụng cụ CNCH cho lực lượng PCCC.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

a) Là cơ quan thường trực tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA .

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp tỉnh; tiếp tục thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống PCCC và CNCH tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng doanh trại Đội PCCC Đồng Đăng, thực hiện các thủ tục cấp đất và phê duyệt dự án xây dựng Đội PCCC Hữu Lũng, Đội PCCC Lộc Bình. Bố trí nguồn kinh phí phù hợp với điều kiện của tỉnh để trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC, lực lượng dân phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, chỉ huy công tác PCCC và CNCH; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và các biện pháp, kỹ năng CNCH; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ kịp thời tiếp nhận và xử lý các sự cố, tai nạn; chỉ đạo thực hiện công tác CNCH theo các quy định của pháp luật.

d) Xây dựng, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH có sự huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để xử lý các tình huống khẩn cấp về sự cố, tai nạn, cháy, nổ lớn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

đ) Báo cáo, đề xuất Bộ Công an đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, phương tiện CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành trong việc xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch về công tác CNCH.

b) Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ xử lý các tình huống sự cố, tai nạn cần huy động nhiều lực lượng tham gia.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến pháp luật và kiến thức về CNCH đến mọi tầng lớp Nhân dân.

4. Sở kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đầu tư ngân sách, khai thác các nguồn vốn ODA, các nguồn viện trợ của nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện CNCH và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

5. Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội: Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh về chế độ, chính sách cho người trực tiếp tham gia CNCH theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Giao thông vận tải: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải, nâng cao chất lượng đăng kiểm các phương tiện giao thông đường bộ làm giảm sự cố gây tai nạn về giao thông. Chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong công tác CNCH các sự cố, tai nạn xảy ra trong lĩnh vực giao thông vận tải.

7. Sở Tài chính: Thực hiện các quy định nhà nước về tài chính đối với các chương trình, đề án, dự án phục vụ công tác CNCH, phát triển lực lượng và trang bị phương tiện, các điều kiện đảm bảo hoạt động CNCH trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Công an tỉnh đưa nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác CNCH.

10. Các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; các Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2017/NĐ-CP công tác cứu nạn cứu hộ">08/2018/TT-BCA ; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động CNCH (kinh phí, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác CNCH) của lực lượng PCCC thuộc quyền quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh; các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể gửi về UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) trước ngày 25/10/2018. Định kỳ hằng năm tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/11.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo LS; Đài PTTH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: TH, HCQT, TT TH-CB;
- Lưu, VT, NC (BMB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 139/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày hiệu lực 08/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Lạng Sơn
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 139/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Nguyễn Công Trưởng
Ngày ban hành 08/10/2018
Ngày hiệu lực 08/10/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Lạng Sơn

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 139/KH-UBND 2018 cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy Lạng Sơn

  • 08/10/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/10/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực