Văn bản khác 139/KH-UBND

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 139/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW NGÀY 10.01.2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VNGƯỜI PHÁT HIN, TGIÁC, NGƯỜI ĐU TRANH CHNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10.01.2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 12.4.2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La trin khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10.01.2019 của Bộ Chính trị vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tgiác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10.01.2019 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Bảo vệ người (cá nhân, doanh nghiệp) phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm tạo bước chuyển biến, góp phn nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

- Phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Yêu cầu

- Xác định đúng, cụ thể nội dung công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện nghiêm quy trình vtiếp nhận, giải quyết tố cáo, trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân trong bảo vệ bí mật thông tin về người tố cáo.

2. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vngười tố cáo; kịp thời động viên, khen thưởng người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

3. Phát hiện, xử lý nghiêm cá nhân lợi dụng quyền tố cáo để bôi nhọ, vu khng, thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phm của tổ chức, cá nhân.

4. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra để lập thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ người tố cáo, tố giác, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người đứng đầu các cấp, các ngành phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Thanh tra tỉnh:

2.1. Phối hợp với Sở Tư pháp, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy định về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

2.2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; bổ sung nội dung trong kế hoạch của Đoàn Thanh tra đối với kế hoạch thanh tra đã phê duyệt để kịp thời phát hiện các cơ quàn chức năng, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ người tố cáo, tố giác, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

3. Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh hình thức khen thưởng phù hợp cho người tố cáo đúng; khen thưởng cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; chủ động phát hiện, đu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; phê phán hành vi tố cáo vu khng, sai sự thật; thực hiện bảo vệ quyn và lợi ích hợp pháp của người phát hiện, tố cáo theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan: Đài Phát thanh, Truyn hình, Báo địa phương, Cng thông tin điện tử tỉnh; y ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền nội dung Kế hoạch này.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10.01.2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 12.4.2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch của UBND tỉnh về bảo vệ người phát hiện, tố giác; bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả.

7. Thời gian thực hiện:

- Triển khai, quán triệt: Từ tháng 6 năm 2019 và thi gian tiếp theo.

- Công tác tổng hợp báo cáo: Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nội dung kế hoạch này vào Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng và báo cáo năm của đơn vị gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình trin khai thực hiện nêu có khó khăn, vướng mc phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND t
nh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Viện KSND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Như mục
III;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu; VT, NC, SN50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu139/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 139/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 139/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 139/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu139/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Quốc Khánh
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 139/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 139/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị bảo vệ người phát hiện tố giác tham nhũng Sơn La

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực