Văn bản khác 1394/KH-UBND

Kế hoạch 1394/KH-UBND năm 2019 về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1394/KH-UBND 2019 thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1394/KH-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (sau đây viết tắt là Thông tư số 27), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, trình độ đào tạo để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cung lao động (gọi tắt là cung lao động).

- Đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách lao động - việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách phát triển thị trường lao động (gọi tắt là cầu lao động).

- Xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động để đánh giá thực hiện các mục tiêu về việc làm và dạy nghề, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Yêu cầu

Các thông tin thu thập về cung, cầu lao động phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng thu thập; việc ghi chép, lưu trữ, tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động phải đầy đủ, chính xác, công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng loại đối tượng (trừ thông tin cần được bảo mật).

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tập huấn cho các đối tượng sau

- Cấp tỉnh gồm: lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động được phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- Cấp huyện, xã gồm: lãnh đạo, công chức và người lao động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và công chức phụ trách lĩnh vực lao động - việc làm cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trực tiếp tham gia ghi chép, thu thập thông tin thị trường lao động - phần cung lao động.

2. Đối tượng, nội dung, phương pháp thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Kinh phí

Các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, sử dụng kinh phí thu thập cơ sở dữ liệu cung cầu lao động được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện và thanh quyết, toán theo quy định pháp luật hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 hàng năm.

- Triển khai, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cung, cầu lao động của các huyện, thành phố.

- Thực hiện in ấn, photo tài liệu, phiếu ghi chép, cập nhật thông tin cầu lao động chuyển cho các huyện, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm để triển khai thực hiện.

- Tổng hợp kết quả thu thập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động và nghiệm thu cho các huyện, thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Kiểm tra, làm sạch phiếu và nhập tin cơ sở dữ liệu cầu lao động vào phần mềm. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

- Tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Trong đó lưu ý:

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã:

+ Tổ chức tập huấn cho công chức cấp xã và người trực tiếp tham gia ghi chép, cập nhật thông tin cung, cầu lao động (các đơn vị chủ động in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn cấp cho thu thập viên).

+ Tổng hợp kết quả thu thập thông tin cung lao động, kiểm tra, làm sạch sổ ghi chép và tổ chức nhập tin vào phần mềm. Hoàn thành, chuyển dữ liệu biến động về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 10 hàng năm để nghiệm thu, tổng hợp.

+ Tổng hợp phiếu thu thập thông tin cầu lao động chuyển về Sở Lao động

- Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 10 hàng năm để nghiệm thu và nhập tin vào phần mềm.

+ Kiểm tra, giám sát công tác thu thập cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: lựa chọn người có năng lực, trình độ, nhiệt tình ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố tham gia tập huấn nghiệp vụ để trực tiếp ghi chép, thu thập thông tin biến động cung, cầu lao động tại địa phương theo đúng tiến độ; thực hiện kiểm tra giám sát, làm sạch thông tin ghi chép; tổng hợp báo cáo kết quả và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên đây là Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu thu thập. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Hữu Tháp, PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh (phụ trách KGVX);
- Lưu VT - KGVX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1394/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1394/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1394/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1394/KH-UBND 2019 thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1394/KH-UBND 2019 thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1394/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1394/KH-UBND 2019 thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1394/KH-UBND 2019 thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động tỉnh Kon Tum

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực