Văn bản khác 1395/KH-UBND

Kế hoạch 1395/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1395/KH-UBND 2017 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1395/KH-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 03/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tạo bước chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tt là TGPL) cho người khuyết tật để đông đảo người khuyết tật biết về quyn được TGPL và tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí; đồng thời tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động TGPL cho đối tượng là người khuyết tật, tập trung thực hiện vụ việc TGPL (trong đó, chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng) cho người khuyết tật khi họ có yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch TGPL phải kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đồng thời phải phù hợp với nội dung kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật của Trung ương, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và khả năng của tổ chức thực hiện TGPL; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong những năm qua;

- Nội dung hoạt động TGPL cho người khuyết tật phải mang tính thực tiễn, khả thi, hiệu quả, đúng pháp luật và tránh trùng lặp với các hoạt động TGPL trong các chương trình, kế hoạch khác của Trung ương và của UBND tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động TGPL cho người khuyết tật, cơ quan thực hiện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chc thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các hoạt động, kết hợp lồng ghép với các chương trình, đề án hỗ trợ cho người khuyết tt khác.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện TGPL cho người khuyết tật

a) Kho sát nhu cu TGPL của người khuyết tật với cách thức phù hợp với các dạng tt (Khiếm thị, khiếm thính, vận động, ...) tại các Cơ sở bảo trợ xã hội trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

+ Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức Hội của người khuyết tật, UBND cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Quý I hàng năm.

b) Thực hiện TGPL với hình thức phù hợp cho các dạng tật (khuyết tật nhìn, nghe, nói, khuyết tật vận động...) tại nơi cư trú, sinh sống của người khuyết tật (các xã, phường thị trn nơi có người khuyết tật, tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật...), trong đó chú trọng thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật tiền tố tụng cho người khuyết tật khi có yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời và đúng pháp luật.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước, tổ chức đăng ký tham gia TGPL).

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Tổ chức TGPL lưu động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nơi có nhiều người khuyết tật; tại các tổ chức Hội, Cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).

+ Cơ quan phối hợp: UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho người khuyết tật

a) Biên soạn chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện TGPL (trợ giúp viên pháp lý; cộng tác viên TGPL; Luật sư, Tư vấn viên pháp luật tham gia TGPL).

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

b) Tổ chức các lớp tập hun, bi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật đối với đội ngũ người thực hiện TGPL.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

3. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật

a) Xây dựng nội dung truyền thông, thông tin về TGPL cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (đăng tải thông tin nội dung một số vụ việc TGPL điển hình cho người khuyết tật trên báo, đài phát thanh, truyền hình; tổ chức chương trình gặp gỡ khách mời trên đài Phát thanh - Truyền hình để nói chuyện chuyên đề, trao đổi về quyền được TGPL và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật,...).

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, các tổ chức của người khuyết tật và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) In n trơi, t gp và tài liệu pháp luật phù hợp với các dạng khuyết tật (tờ gp chữ ni cho người khiếm thị, băng đĩa v.v) để cấp phát miễn phí cho người khuyết tật trong đó có các nội dung tuyên truyền, thông tin về Chính sách cho người khuyết tật; quyền được TGPL của người khuyết tật và các quyền khác mà họ được hưởng theo quy định của pháp luật; giải đáp những vướng mắc pháp luật liên quan đến các vấn đề mà người khuyết tật hay gặp phải.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Lắp đặt Bảng tin, Hộp tin, tờ thông tin về TGPL tại địa điểm: Trụ sở Hội người khuyết tật, các Cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm TGPL nhà nước).

+ Cơ quan phối hợp: Các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và TGPL cho người khuyết tật với các chương trình, đề án khác về trợ giúp người khuyết tật của UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tng kết đánh giá việc thực hiện Chính sách TGPL cho người khuyết tật

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá: Hàng năm;

+ Sơ kết: Năm 2018;

+ Tổng kết: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được btrí trong ngân sách của địa phương; ngân sách Trung ương hỗ trợ; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Trách nhiệm triển khai thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; kiểm tra, hướng dẫn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL, nguồn lực bố trí cho hoạt động TGPL; thực hiện việc khen thưởng, xử lý vi phạm và kiến nghị giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TGPL.

- Triển khai thực hiện các hoạt động TGPL cho người khuyết tật đảm bảo cht lượng, hiu qu, kp thời và đúng pháp luật; đng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lập dự án kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch này.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Chính sách TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

b) Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu TGPL của người khuyết tật; tổ chức lồng ghép hoạt động TGPL với các hoạt động trợ giúp người khuyết tật khác theo nội dung Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ nếu phát hiện người khuyết tật thuộc diện được TGPL và có nhu cầu TGPL thì hướng dẫn họ hoặc người đại diện hp pháp về các thủ tục yêu cầu TGPL, địa chỉ của Trung tâm TGPL, Chi nhánh của Trung tâm và danh sách người thực hiện TGPL ở địa phương để được hưởng TGPL.

c) Sở Tài chính

Trên cơ sở lập dự toán hàng năm của Sở Tư pháp, có trách nhiệm tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo đúng quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác truyền thông về TGPL cho người khuyết tật theo Kế hoạch này.

đ) Các Hội người khuyết tật, Cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các hoạt động TGPL cho đối tượng người khuyết tật là thành viên của đơn vị mình.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Trong Phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện kế hoạch này và tạo mọi điều kiện thuận lợi đTrung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và Chi nhánh của Trung tâm thực hiện tt nhiệm vụ TGPL cho người khuyết tật đang sinh sống ti đa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kip thi báo cáo, đxuất gửi Sở Tư pháp đ tng hp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục TGPL-Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (để biết);
- CT; các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương;
- Báo Bình Dương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh;
- LĐVP (Lg,V), Thùy;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1395/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1395/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2017
Ngày hiệu lực14/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1395/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1395/KH-UBND 2017 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1395/KH-UBND 2017 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1395/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành14/04/2017
        Ngày hiệu lực14/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1395/KH-UBND 2017 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1395/KH-UBND 2017 Chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật Bình Dương

           • 14/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực