Văn bản khác 14/KH-TT.HĐND

Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND năm 2017 giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND chính sách pháp luật với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hòa Bình 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-TT.HĐND

Hòa Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Văn bản s206/UBVHGDTTN14 ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐNĐ ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Thực hiện Quyết định số 03/GĐ-TTHĐND ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tnh về kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; khảo sát, giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá đầy đủ, khách quan về kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đánh giá đy đủ, chính xác, khách quan việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện chính sách, pháp luật đi với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; về bảo đm và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu

- Thành viên Đoàn giám sát dành thời gian nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung giám sát và bố trí công việc hợp lý để tham dự đầy đủ các cuộc giám sát theo kế hoạch đề ra.

- Tổ chức giám sát đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quhoạt động giám sát; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Có đề cương kèm theo).

2. Phương pháp giám sát:

- Giám sát trực tiếp tại: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giám sát gián tiếp thông qua báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Các đơn vị được giám sát trực tiếp chuẩn bị báo cáo, bố trí địa điểm giám sát và thành phần m việc với Đoàn giám sát theo kế hoạch đã đề ra; báo cáo, giải trình và làm rõ những ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát (Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo biểu s5, 6, 7, 8; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động báo cáo biểu số 7, 8; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo biểu s 1, 2, 3, 4, 7, 8).

3. Thành phần

3.1. Thành viên đoàn giám sát:

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban kinh tế - ngân sách, Ban pháp chế, Ban văn hóa - xã hội, Ban dân tộc;

- Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo phòng Công tác Hội đồng nhân dân - Thư ký Đoàn giám sát.

3.2. Thành phần mời:

1. Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;

4. Thành phần của Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia làm việc với Đoàn giám sát do Giám đốc Sở triệu tập;

5. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam thường trú tại Hòa Bình cử phóng viên đến dự và đưa tin.

(Có giấy mời cụ thể sau).

4. Thời gian, địa điểm giám sát

- Ngày 17 tháng 3 năm 2017 (Thứ sáu), giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian làm việc: Từ 08 giờ 00 phút.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được gửi tới các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát và các thành viên Đoàn giám sát để tổ chức thực hiện. Đnghị các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu tài liệu, nội dung giám sát và phát biểu ý kiến.

2. Công tác chuẩn bị, phục vụ Đoàn giám sát

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chuẩn bị báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát để phục vụ Đoàn giám sát (theo đề cương gửi kèm); gửi báo cáo về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trước 10 ngày so với thời gian được giám sát để các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu tài liệu;

- Bố trí địa điểm giám sát; thành phần tham gia và địa điểm làm việc với Đoàn giám sát.

2.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (giám sát gián tiếp): Chun bị báo cáo theo đcương gửi kèm theo kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 06/3/2017 để chỉ đạo tng hp.

2.3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: Có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện các hoạt động của Đoàn giám sát; tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo quy định. Kết thúc hoạt động từng cuộc giám sát. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời tham mưu giúp Đoàn giám sát xây dựng thông báo kết luận giám sát để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin liên hệ: Ông Trần Ánh Dương - Thư ký Đoàn giám sát, điện thoại 0988 072 345; Ông Phạm Minh Toàn, điện thoại 0983 087 199.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát và các thành viên Đoàn giám sát tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã đ ra.

 


Nơi nhận:
- UB VH, GD, TN, TN&NĐ của QH;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND
tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Văn phòng UBND t
nh;
- Các sở: KH&ĐT, TC, Nội vụ, GD&ĐT, LĐ-TB&X
H;
- LĐ Văn phòng HĐND t
nh;
- Báo
HB, Đài PT&TH tnh, CổngTTĐT, kênh Truyền hình Quốc hội VN thường trú tại HB;
- Các phòng chuyên môn của VP;
- Lưu: VT, CT HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Tứ

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
(Kèm theo Kế hoạch s: 14/KH-TTHĐND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

- Tóm lược hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Trung ương, tỉnh ban hành về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong việc ban hành và chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (cả văn bản do cấp Trung ương và tỉnh ban hành). Quy trình và tiến độ xây dựng văn bản; tính thống nhất, đồng bộ; tính phù hợp, toàn diện; tính dự báo, kịp thời, khả thi,... của hệ thống văn bản.

- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

II. VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

1. Tình hình chung về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2015 - 2016

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo.

- Đánh giá về tình trạng thừa thiếu, tính hợp lý trong cơ cấu và năng lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo yêu cầu hiện nay và trong những năm tới.

- Đánh giá về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng và lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đánh giá về vị thế nhà giáo và sức hút nghề giáo trong giai đoạn hiện nay.

2. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:

+ Chính sách tuyển dụng;

+ Chính sách lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác;

+ Chính sách đào tạo, bồi dưỡng;

+ Chính sách thu hút đặc thù;

+ Chính sách khen thưởng, kỷ luật;

+ Các điều kiện khác để đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ.

(Nêu những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các chế độ, chính sách trên)

- Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với nhà giáo và cán bộ quản giáo dục.

- Đánh giá tác động của các chế độ, chính sách hiện hành trong việc thu hút và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

3. Nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016

- Các nguồn tài chính và các nguồn lực khác được sử dụng thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Đánh giá các nguồn lực và việc sử dụng các nguồn lực trong thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá chung: Về hệ thống chế độ, chính sách và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.

2. Đề xuất, kiến nghị

- Về hoàn thiện hệ thống pháp luật về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Về bảo đảm và nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Các đề xuất, kiến nghị khác liên quan đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục./.

 


Biểu số 1

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Trong biên chế

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

GV Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 2

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

GV Mầm non

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV Tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 3

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Trong biên chế

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 4

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 5

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Trong biên chế

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 6

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Đánh giá theo chuẩn NN

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

Số GV được đánh giá

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Dưới 30

Từ 30 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo dục CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 7

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

 

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Công lập

Trong biên chế

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Sau đại học

BD QLNN về giáo dục

Dưới 35

Từ 35 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở GDMN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở GDTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở GD&ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở GDNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở GD ĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 8

TỔNG HỢP ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ đào tạo

Nghiệp vụ SP

Độ tuổi

Thu nhập

Biến động

 

Tổng số

Công lập

Trong biên chế

Nữ

Số lượng thừa

Số lượng thiếu

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Có bằng sư phạm kỹ thuật

Có chứng chỉ sư phạm kỹ thuật

Dưới 35

Từ 35 đến 45

Trên 45

Dưới 3 triệu đồng/ tháng

Từ 3-5 triệu đồng/ tháng

Trên 5 triệu đồng/ tháng

Tuyển mới giai đoạn 2010-2016

Số về hưu giai đoạn 2010-2016

Số thôi việc giai đoạn 2010-2016

GV dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/KH-TT.HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu14/KH-TT.HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2017
Ngày hiệu lực14/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/KH-TT.HĐND

Lược đồ Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND chính sách pháp luật với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hòa Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND chính sách pháp luật với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hòa Bình 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu14/KH-TT.HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHoàng Văn Tứ
        Ngày ban hành14/02/2017
        Ngày hiệu lực14/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND chính sách pháp luật với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hòa Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 14/KH-TT.HĐND chính sách pháp luật với nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Hòa Bình 2017

            • 14/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực