Văn bản khác 14/KH-UBND

Kế hoạch 14/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 14/KH-UBND 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/KH-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, để bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Đất đai năm 2013; đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai;

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp đúng pháp luật, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Đất đai năm 2013 và vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong tình hình hiện nay;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đt đai năm 2013 tại địa phương;

- Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thành phần:

+ Ở tỉnh: Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Ở huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất;

+ xã, phường, thị trấn: Chủ tịch y ban nhân dân, cán bộ Địa chính.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014 (sau khi có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai).

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện.

* Cấp huyện: Tổ chức hội nghị tập huấn nội dung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

- Thành phần: Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác Tài nguyên và Môi trường của cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ Địa chính;

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014 (Sau hội nghị cấp tỉnh).

1.2. Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp Luật Đất đai bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thi tìm hiểu về pháp luật đất đai, hỏi đáp thông qua cng thông tin điện tử; xây dựng, nâng cao chất lượng, tăng cường thời lượng các chuyên mục tài nguyên và môi trường trên báo viết, báo hình, báo điện tử, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật ở cơ sở, ... qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp Luật Đt đai của cán bộ và nhân dân;

- Thời gian thực hiện thường xuyên, liên tục; bắt đầu từ quý I năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Thể chế đồng bộ hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về đất đai của địa phương theo thẩm quyền phù hợp với pháp luật đất đai.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/12/2015; trước mắt trong năm 2014 thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định:

+ Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất;

+ Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở;

+ Quy định vdiện tích đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa;

+ Quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

3. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh tới cấp xã, bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai;

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chuẩn bị điều kiện tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt nội dung thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp tỉnh;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Thái Bình, Đài phát thanh - Truyền hình Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu phbiến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng và đy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai; đăng tải thông tin tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Website của Sở;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xut sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai.

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm về pháp Luật Đất đai của Trung ương, của tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và giúp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực của ngành liên quan đến đất đai, đề xuất y ban nhân dân tỉnh sửa đi, bsung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật;

- Chủ trì tổ chức thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách tài chính đất đai, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật;

- Bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về diện tích đất và chế độ quản lý việc xây dựng phn mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013; rà soát văn bản pháp quy Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về chính sách xây dựng, phát triển nhà ở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật.

5. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu y ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bsung chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị làm công tác tài nguyên và môi trường ở huyện, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với S Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức rà soát, bsung, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cơ sở.

6. S Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí... đi với đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết tin, bài chuyên đ vpháp luật nói chung và pháp luật về đất đai nói riêng; tổ chức biên soạn tài liệu, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dn thi hành trên mạng thông tin điện tử.

7. Đài phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường thời lượng, tổ chức biên soạn tài liệu, viết tin, bài, tọa đàm, phỏng vấn, mở các trang, chuyên mục theo định kỳ nhm phổ biến sâu rộng Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng sử dụng đất.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí đảm bảo thực hiện triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Đất đai ở cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cp huyện, cấp xã.

- Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực chất, hiệu quả.

9. Các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, th trấn

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn, lĩnh vực công tác.

- Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và kế hoạch này của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát việc thực hiện thi hành Luật Đất đai năm 2013 và tuyên truyền phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt pháp luật đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành ca tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu14/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 14/KH-UBND 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 14/KH-UBND 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu14/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 14/KH-UBND 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 14/KH-UBND 2014 tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 Thái Bình

           • 07/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực