Văn bản khác 140/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua khen thưởng 2017


ỦY BAN DÂN TỘC
HỘI ĐNG TĐ-KT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-HĐTĐKT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số: 579/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Quyết định số: 715/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Chính phủ; Quyết định số: 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Chính phủ; Quyết định của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017, phát động thi đua của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2017 và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2017.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Dân tộc năm 2017.

Động viên, khen thưởng kịp thời các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, các đt xét khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua; đồng thời, chn chỉnh các tập th, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đơn vị tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng và cá nhân được giao nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng bám sát vào nội dung kế hoạch này và chỉ tiêu, kế hoạch được Bộ trưởng, Chnhiệm giao tổ chức trin khai có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Tuyên truyền sâu rộng nội dung các kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thng cơ quan công tác dân tộc, bằng nhiều hình thức, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Hình thức tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch công tác thi đua phải có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đôn đốc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Chính phủ; Quyết định về việc giao nhiệm vụ công tác cho các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017; đặc biệt là các nội dung trong phát động thi đua tại Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc ngày 14 tháng 01 năm 2017 đối với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Thời gian thực hiện hằng tháng.

2. Đôn đốc đăng ký thi đua, tổng hợp, thông báo kết quả đăng ký thi đua, khen thưởng của các tập thể cá nhân năm 2017. Thời gian thực hiện cuối tháng 03 năm 2017.

3. Triển khai áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ khen thưởng theo Thông báo số 1901/TB-BTĐKTTW của BTĐ-KT TW. Thời gian thực hiện Khi có kế hoạch triển khai của Ban TĐ-KT TW.

4. Xét thành tích khen cao cho các tập thể, cá nhân năm 2016; hoàn thiện văn bản, hồ sơ gửi Ban TĐ-KT Trung ương. Thời gian thực hiện cuối tháng 4 năm 2017.

5. Phối hợp thực hiện chương trình kiểm tra, khảo sát năm 2017 của Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp. Thời gian thực hiện theo kế hoạch triển khai của Khối thi đua.

6. Xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi “Tìm hiu chính sách dân tộc”; các tập thể, cá nhân tiêu biu để biu dương trong Lễ: “Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ, trí thức và doanh nhân tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2017”. Thời gian thực hiện khi có Kế hoạch của UBDT.

8. Kiện toàn Hội đồng TĐ-KT, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Thành viên Hội đồng TĐ-KT. Thời gian thực hiện khi có Nghị định thay thế Nghị định số 84.

9. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác dân tộc” cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2017). Thi gian thực hiện tháng 5 năm 2017.

10. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/TT-UBDT ngày 31/11/2015 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác TĐ-KT trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

11. Thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác TĐ-KT ở một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Thời gian thực hiện tháng 7 năm 2017.

12. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức theo dõi công tác thi đua, khen thưởng ở các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Thời gian thực hiện tháng 8 năm 2017.

13. Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Thời gian thực hiện tháng 10 năm 2017.

14. Tổng hợp kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017 của các vụ, đơn vị; chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng TĐ-KT và BCS Đảng Ủy ban. Thời gian thực hiện tháng 11, 12 năm 2017.

15. Tổng kết công tác thi đua, khen thưng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thời gian thực hiện tháng 12 năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng căn cứ vào nội dung kế hoạch này chỉ đạo đơn vị chuyên môn giúp việc xây dựng các văn bản, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả.

2. Các đồng chí Thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng bám sát vào nội dung các Kế hoạch: Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18 của Chính phủ, phát động thi đua năm 2017 và kế hoạch này chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua ở các vụ, đơn vị được phân công phụ trách.

3. Phòng Thi đua - Khen thưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung kế hoạch này chủ động tham mưu cho Thường trực Hội đồng TĐ-KT chuẩn bị các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Hội đồng TĐ-KT. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bsung đề nghị các đồng chí Thành viên Hội đồng phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TĐ-KTTW (để b/c);
- Kh
i TĐ các bộ, ngành tổng hợp (VPQH, VPCTN, VPCP, Bộ KH&ĐT, B TC, Bộ NV, NHNN, LMHTXVN, NHPTVN;
- Bộ trư
ng, Ch nhiệm UBDT (để b/c);
- Lãnh đạo UBDT;
- Các đồng chí Thành viên HĐ-TĐKT UBDT (để Th/h);
- Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, TĐKT.

TM. HỘI ĐNG TĐ-KT
CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/KH-HĐTĐKT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu140/KH-HĐTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2017
Ngày hiệu lực22/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/KH-HĐTĐKT

Lược đồ Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua khen thưởng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua khen thưởng 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu140/KH-HĐTĐKT
        Cơ quan ban hànhkhen thưởng, Hội đồng Thi đua
        Người ký***, Hà Hùng
        Ngày ban hành22/02/2017
        Ngày hiệu lực22/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua khen thưởng 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 140/KH-HĐTĐKT công tác thi đua khen thưởng 2017

           • 22/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực