Văn bản khác 140/KH-UBND

Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 140/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg nhận văn bản điện tử Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg).

c) Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg .

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và thống nhất.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

c) Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn phải có sự phối hợp chặt chẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng quý (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) về tình hình gửi nhận văn bản điện từ của của cơ quan, địa phương mình gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan, địa phương mình sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể)

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTg
 (Kèm theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố trên nền tảng di động

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Quý II/2019

 

2

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Quý IV/2018

 

3

Hướng dẫn sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong việc gửi, nhận văn bản điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

4

Triển khai việc sử dụng mã định danh văn bản và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối gửi, nhận văn bản điện tử; cập nhật kịp thời mã định danh cơ quan khi có sự thay đổi, tiếp nhận đăng ký, quản lý, hướng dẫn hệ thống kết nối, liên thông của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Quý IV/2018

 

5

Thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho Trục liên thông văn bản thành phố; hướng dẫn sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các sở ban, ngành, địa phương theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Công an thành phố;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

6

Đảm bảo kỹ thuật về vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

7

Bảo đảm đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

8

Quản lý, cấp phát chữ ký số trên địa bàn thành phố; hướng dẫn tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

9

Thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông văn bản địa phương và trục liên thông văn bản quốc gia.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Quý IV/2018

 

10

Tham mưu ban hành quy chế, quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn thành phố phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Nội vụ.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Quý I/2019

 

11

Tham mưu chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố sử dụng và thực hiện kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở Nội vụ;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên

 

12

Định kỳ báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông,

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Sở Nội vụ.

Định kỳ hàng quý

 

13

Hướng dẫn lưu trữ văn bản điện tử.

Sở Nội vụ

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ điện tử được ban hành

 

14

Ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử.

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

 - Sở Thông tin và Truyền thông.

Quý II/2019

 

15

Thực hiện gửi, nhận và gửi, nhận liên thông văn bản điện tử.

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

 - Sở Thông tin và Truyền thông.

Thường xuyên

 

16

Báo cáo gửi, nhận liên thông văn bản điện tử.

Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố

 

17

Bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời trong kế hoạch ngân sách hàng năm để bảo đảm duy trì, phát triển hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Tài chính

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện

Thường xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu140/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2018
Ngày hiệu lực25/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 140/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg nhận văn bản điện tử Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 140/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg nhận văn bản điện tử Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu140/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành25/09/2018
        Ngày hiệu lực25/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 140/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg nhận văn bản điện tử Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 140/KH-UBND 2018 thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg nhận văn bản điện tử Cần Thơ

           • 25/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực