Kế hoạch 140/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 140/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 05 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” (sau đây gọi là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; gắn với việc tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp, người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị.

2. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, khả thi, từng bước chuyên nghiệp và mang tính bền vững; đảm bảo đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

a) Phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; kịp thời khắc phục các vướng mắc, bất cập, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành; huy động các nguồn lực xã hội; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất hoặc yêu cầu giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.

c) Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

d) Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thúc đẩy xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện khung pháp lý về tăng cường hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

b) Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

c) Rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 02/10/2019 triển khai, thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

d) Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: hằng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

e) Nghiên cứu kinh nghiệm các tỉnh làm tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Sơn La (nghiên cứu, khảo sát, trao đổi qua các hình thức trực tuyến; tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Sở Tư pháp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2025.

2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương; người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

a) Tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để nâng cao năng lực, nhận thức và trách nhiệm trong triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2027.

b) Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030.

c) Đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như: xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và giải đáp kịp thời thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp về pháp lý; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tiếp cận qua mạng xã hội, các kênh truyền thông, báo chí, đường dây nóng, email… Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn người làm công tác hỗ trợ, pháp lý, đổi mới cách thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin tỉnh); các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2027.

d) Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: đẩy mạnh truyền thông, quảng bá đối với các chương trình, sản phẩm, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, địa phương

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030.

đ) Lồng ghép hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thúc đẩy doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm và tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: sau khi Bộ Tư pháp ban hành các Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, “Chương trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” và “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

3. Triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tổ chức đối thoại giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: các sở, ban, ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030.

b) Tăng cường xã hội hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hỗ trợ, triển khai Đề án, Chương trình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: các sở, ban, ngành; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030.

c) Đánh giá, kiểm tra, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức phối hợp: Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định pháp luật hiện hành và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có); việc sử dụng các nguồn kinh phí phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi thực hiện tổng kết Đề án, gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, tổng hợp kinh phí, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Nội vụ

Ban hành hướng dẫn khen thưởng; thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

4. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian.

b) Kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc có hiệu lực thi hành.

c) Thường xuyên rà soát những khó khăn, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

d) Định kỳ hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp (trước ngày 01/12) để tổng hợp, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi theo dõi thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các nội dung được giao theo Kế hoạch này.

b) Khuyến khích các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, luật gia, luật sư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động tham gia thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ Sở Tư pháp để được giải đáp, hướng dẫn và báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, P. KSTTHC;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Duyên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu140/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 140/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 140/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sơn La
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu140/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành25/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 140/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 140/KH-UBND 2023 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Sơn La

              • 25/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực