Văn bản khác 1404/KH-UBND

Kế hoạch 1404/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1404/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT LỰC LƯNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ gia các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố phải có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ CƠ QUAN THỰC HIỆN

1. Rà soát văn bản pháp luật

- Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện kim tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lực lượng dự bị động viên và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị đề xuất sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hp với Luật.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban ngành và UBND cấp huyện.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Lực lượng dự bị động viên

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về lực lượng dự bị động viên phải có kế hoạch trin khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về lực lượng dự bị động viên và tổ chức thực hiện.

b) Biên soạn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, cơ quan báo chí, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020 và 2021.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. T CHC THỰC HIỆN

1. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Quân khu 7 kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi qun lý; hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả, thực hiện về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh và Quân khu 7./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTT
Q Việt Nam tnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
;
- UBND các huyện, thành phố;
- L
ưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1404/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1404/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực13/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(15/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1404/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1404/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1404/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1404/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành13/03/2020
        Ngày hiệu lực13/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (15/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1404/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1404/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 Lâm Đồng

              • 13/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực