Văn bản khác 141/KH-HĐND

Kế hoạch 141/KH-HĐND năm 2018 về tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 141/KH-HĐND 2018 tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 141/KH-HĐND

Trà Vinh, ngày 31 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

- Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;

- Căn cứ Luật Tố cáo năm 2011;

- Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;

- Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;

Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND và đại biểu HĐND trong việc đại diện cho ý chí, quyền lợi và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

- Thông qua công tác tiếp công dân để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ trong việc khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri nơi ứng cử.

2. Yêu cầu

- Thường trực HĐND tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Trách nhiệm tiếp công dân

- Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân theo luật định và theo lịch tiếp công dân đã được công bố.

- Trường hợp đại biểu HĐND chuyển sinh hoạt đến địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính cấp đại biểu được bầu thì thực hiện việc tiếp công dân ở nơi chuyển đến.

- Thường trực HĐND tỉnh cử công chức tiếp công dân thường xuyên ti Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

- Khi nhận được đơn khiếu nại, tcáo, kiến nghị của công dân đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, phân loại, xử lý đơn, hướng dẫn hoặc chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết đơn. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh vế kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định.

- Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biu HĐND tỉnh có quyền gặp người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại; khi cần thiết đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu người đứng đu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

2. Thời gian, thành phần, đa điểm tiếp công dân

2.1. Tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh

- Thời gian: Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ một lần/tháng vào ngày thứ Tư, tun thứ 2 của tháng. Chủ tịch HĐND tỉnh có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch HĐND tỉnh hoặc ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp tiếp công dân 01 lần.

- Thành phần tham dự tiếp công dân:

+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân UBND tỉnh và một số Sở, ngành có liên quan;

+ Văn phòng HĐND tỉnh cử công chức tham gia tiếp công dân, đồng thời chuẩn bị các nội dung để phục vụ cho hoạt động tiếp công dân của Chtịch HĐND tỉnh theo định kỳ.

- Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 360, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh.

2.2. Tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh

2.2.1. Tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách đang công tác tại Sở, ban, ngành tỉnh

- Thời gian: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ một lần/tháng vào ngày thứ Tư, tuần thứ 3 của tháng.

- Thành phn tiếp công dân:

+ Đại biểu HĐND tỉnh;

+ Đại diện Ban Tiếp công dân của tỉnh và các Sở, ban, ngành tỉnh, địa phương có liên quan.

- Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, số 360, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh.

* Đối với các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách đang công tác tại Sở, ban, ngành tỉnh mà theo quy định cơ quan được bố trí nơi tiếp công dân thì tham gia tiếp công dân tại đơn vị công tác. Định kỳ một ln/tháng do đại biểu HĐND tỉnh quyết định thời gian và thông báo về Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp chung, thông báo trên các phương tiện thông tin.

* Đối với đại biểu HĐND tỉnh không chuyên trách đang công tác tại các Sở, ngành tỉnh, theo quy định không có nơi tiếp công dân tại cơ quan thì tiếp công dân cùng đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách tại Trụ sở tiếp công dân của tnh, số 360, Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh.

2.2.2. Tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh hoạt động không chuyên trách, công tác tại các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ một lần/tháng. Do Tổ trưởng trao đổi thống nhất với thành viên trong Tổ về ngày tiếp công dân và thông báo về Văn phòng HĐND tỉnh để tổng hợp chung, thông báo trên các phương tiện thông tin; đồng thời, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện các hình thức thông báo tại cấp huyện.

- Thành phần tiếp công dân:

+ Đại biểu HĐND tỉnh;

+ Đại diện UBND cấp huyện, Ban tiếp công dân và các cơ quan, Ban, ngành huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

- Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân của huyện, thị xã, thành phố nơi đại biểu ứng cử hoặc công tác.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức để Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện trách nhiệm tiếp công dân theo kế hoạch này.

2. Các Sở, ngành và Ban Tiếp công dân của tỉnh

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tham dự tiếp công dân khi được Thường trực HĐND tỉnh mời (trường hợp Thủ trưởng vắng thì cử cấp Phó đi thay nhưng phải được sự đồng ý của Thường trực HĐND tỉnh).

- Khi nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Thường trực, các Ban HĐND hoặc đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời, đúng thời hạn pháp luật quy định, trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết cho nơi đã chuyển đơn đến để theo dõi, tổng hợp chung.

- Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh thông báo trên các phương tiện thông tin để công dân biết.

3. Văn phòng HĐND tỉnh

- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố, Tổ trưởng các Tổ đại biu HĐND tỉnh đtham mưu, đề xuất giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo kế hoạch này.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan, các điều kiện cần thiết và cử công chức của Văn phòng phục vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân.

- Tổng hợp lịch đăng ký tiếp công dân của các đại biểu HĐND, thực hiện thông báo trên trang thông tin điện tử của Văn phòng; đồng thời, theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo định kỳ, đột xuất cho Thường trực HĐND tỉnh.

- Cử công chức phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

- Trong thực hiện nhiệm vụ, Văn phòng HĐND tỉnh được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết để nghiên cứu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

4. Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh

- Tổ trưng Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh thuộc Ttiếp công dân theo lịch đã đăng ký hoặc đột xuất (nếu có) và theo dõi việc tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND tỉnh trong Tổ; định kỳ ngày 15 của tháng cui quý báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo qua Văn phòng HĐND tỉnh đtổng hợp).

- Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tiếp công dân theo lịch đăng ký i với đại biu HĐND hoạt động không chuyên trách ở các Tổ và Sở ngành) và sự btrí của Thường trực HĐND tỉnh tại kế hoạch này (đối với đại biểu hoạt động chuyên trách). Trường hợp không thể thực hiện được việc tiếp công dân theo lịch tiếp công dân có lý do chính đáng thì đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm thông báo đến Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) để nắm, biết.

- Trong quá trình theo dõi các cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn luật định, đại biểu HĐND đề xuất Thường trực HĐND, các Ban hoặc Tđại biu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

5. Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại địa bàn ứng cử tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân ở địa phương.

- Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tham gia tốt việc tiếp công dân với đại biểu HĐND tỉnh (khi được mời) tại Trụ sở tiếp công dân ở huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là Kế hoạch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; đề nghị Tổ trưởng Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, thng nht thực hiện.

(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch s 292/KH-HĐND ngày 06/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh về tổ chức tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX)./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch HĐND tỉnh;
- TT, các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQ t
nh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh;
- Các S
, ngành tỉnh;
- Ban tiếp công dân UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH và Báo Trà Vinh;
- BLĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Phòng trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐặng Thị Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu141/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2018
Ngày hiệu lực31/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 141/KH-HĐND 2018 tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 141/KH-HĐND 2018 tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu141/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐặng Thị Phương
        Ngày ban hành31/05/2018
        Ngày hiệu lực31/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 141/KH-HĐND 2018 tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 141/KH-HĐND 2018 tổ chức tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

            • 31/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực