Văn bản khác 141/KH-UBND

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 về thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 141/KH-UBND 2019 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 232/2019/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND ngày 24/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Chương trình Việc làm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh kiên Giang về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và đời sống của người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, về giao tiếp ngoại ngữ, tác phong lao động công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Kiên Giang.

Việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng phải đúng đối tượng, thủ tục nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện nhưng đồng thời phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

II. CHỈ TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

1. Chỉ tiêu:

Phấn đấu đưa 300 lao động trở lên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trong 02 năm (2019-2020).

2. Đối tượng hỗ trợ:

a) Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (gọi chung là đối tượng chính sách).

b) Người lao động trong độ tuổi không thuộc đối tượng chính sách nêu trên.

3. Chính sách hỗ trợ:

Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn, có sự tham gia đồng bộ của các ngành chức năng và các tổ chức hội, đoàn thể.

Tiến hành thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với các huyện, thành phố và đề ra chỉ tiêu cụ thể giao cho từng đơn vị để thực hiện.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền:

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác động tích cực của công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng các hình thức như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin, phóng sự,...

Tập huấn nâng cao năng lực và kiến thức về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, chú trọng việc đưa cán bộ về tư vấn trực tiếp đến với người lao động tại xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp.

Các tổ chức đoàn thể tăng cường lồng ghép nội dung về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong các buổi sinh hoạt định kỳ, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân,...

3. Công tác tạo nguồn và liên kết để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Thường xuyên tổng hợp nhu cầu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương, tạo điều kiện để người lao động được tư vấn, định hướng học nghề, học ngoại ngữ, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phối hợp, liên kết tốt với doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các cơ sở đào tạo thực hiện việc đào tạo nghề cho người lao động sát với thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu của phía đối tác nước ngoài và giúp người lao động có thể nhanh chóng tiếp cận với công việc mới khi sang nước ngoài làm việc.

4. Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động:

Tiếp tục tổ chức thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về thị trường lao động, phân tích, kịp thời dự báo để có những định hướng cho việc đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực phục vụ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đẩy mạnh thông tin thị trường lao động nước ngoài, nhu cầu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để người lao động biết, chủ động tham gia.

5. Về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Định kỳ hàng quý tổ chức đánh giá kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên trao đổi thông tin để nghe các ý kiến phản hồi, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mang lại hiệu quả thiết thực cho lao động địa phương.

Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi để ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí hỗ trợ dự kiến cho 300 người lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ không hoàn lại 100% chi phí ban đầu:

Dự kiến 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2019-2020, ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, với tổng số tiền là: 4.674.000.000 đồng. Trong đó:

a) Hỗ trợ 50 lao động thuộc đối tượng chính sách theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP là: 15.580.000 đồng/lao động x 50 lao động = 779.000.000 đồng.

b) Hỗ trợ 250 lao động đối tượng khác:

15.580.000 đng/lao động x 250 lao động = 3.895.000.000 đồng.

2. Hỗ trợ vay tín chấp chi phí xuất cảnh:

Dự kiến 300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2019-2020, với mức chi phí bình quân 120.000.000 đồng/lao động, ngân sách tỉnh ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay, với tổng số tiền là: 33.500.000.000 đồng.

Trong đó:

a) Cho vay 50 lao động thuộc đối tượng chính sách ngoài phần chi phí chênh lệch xuất cảnh được vay theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP:

70.000.000 đồng/lao động x 50 lao động = 3.500.000.000 đồng.

b) Cho vay 250 lao động không thuộc đối tượng chính sách nêu trên:

120.000.000 đồng/lao động x 250 lao động = 30.000.000.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phối hợp các doanh nghiệp có đủ năng lực và uy tín hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường có thu nhập ổn định để tuyển chọn, đào tạo và đưa đi làm việc theo hợp đồng cam kết.

- Chủ trì phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tài chính đề xuất trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí ban đầu và hỗ trợ cho vay trong trường hợp người lao động đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vượt số lượng người so với dự kiến tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi lừa đảo, tiêu cực để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

2. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định chuyển kinh phí hỗ trợ chi phí ban đầu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và kinh phí hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang để thực hiện theo Kế hoạch này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức lồng ghép chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

4. Công an tỉnh: Cấp hộ chiếu cho người lao động theo quy định của pháp luật; chỉ đạo lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh nắm tình hình các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Sở Tư pháp: Thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo cơ quan báo, đài đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để người lao động biết đăng ký tham gia; đồng thời, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

8. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang:

- Hướng dẫn người lao động hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, kịp thời giải ngân nguồn vốn cho vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thu hồi nợ, xử lý nợ vay đảm bảo theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ cho vay trong trường hợp người lao động đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vượt số lượng người so với dự kiến tại Kế hoạch này.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể chính trị: Tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

10. Đề nghị các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình chỉ đạo giám sát, hướng dẫn và tạo điều kiện cho người lao động được sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

11. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, lập danh sách lao động của địa phương có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động tham gia đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này, trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hàng năm.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện, các vướng mắc, khó khăn về các nội dung của Kế hoạch này, báo cáo cho UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP và CVNC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thanh Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu141/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2019
Ngày hiệu lực26/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(13/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 141/KH-UBND 2019 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 141/KH-UBND 2019 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu141/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐỗ Thanh Bình
        Ngày ban hành26/09/2019
        Ngày hiệu lực26/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (13/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 141/KH-UBND 2019 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 141/KH-UBND 2019 hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang

            • 26/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực