Văn bản khác 142/KH-UBND

Kế hoạch 142/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/KH-UBND

Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TU NGÀY 26/4/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HUYỆN ĐÔNG HÒA LÊN THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020; UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG HÒA ĐẾN NĂM 2020.

1. Mục đích:

Xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành chức năng, địa phương để làm cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020, nhằm xây dựng huyện Đông Hòa trở thành một thị xã công nghiệp; là khu vực có điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển, xứng tầm là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

Việc xây dựng kế hoạch phải gắn với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện chung của tỉnh.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân: 20%/năm (trong đó: Nông nghiệp tăng bình quân 3,41%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 41,53%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,52%).

- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 28,49%/năm; trong đó: Nông nghiệp tăng bình quân 3,8%/năm; Công nghiệp - Xây dựng tăng 51,8%/năm, Thương mại - Dịch vụ tăng 15%/năm.

- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 103 triệu đồng/người/năm; trong đó thu nhập khả dụng đạt 83 triệu đồng/người/năm).

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 là 78.300 tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 18%/ năm, đến năm 2020 thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 105 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt 63.000 tấn.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 950 ha; sản lượng đánh bắt thủy sản các loại 12.500 tấn/năm.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đến năm 2020 đạt trên 70%; trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 51%.

- Giải quyết việc làm mới cho 1,5 vạn lao động; xuất khẩu 200 lao động; đào tạo nghề cho 4.000 lao động.

- Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 1,013% (trong đó tăng dân số tự nhiên là 0,95%, tăng dân số cơ học là 0,61%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 giảm còn 9,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 90%; tỷ lệ lao động đóng bảo hiểm xã hội đạt trên 50%/tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế.

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm.

- Tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2020 đạt 100%.

- Có 86% thôn, khu phố văn hóa; 100% xã, thị trấn văn hóa và 97% cơ quan văn hóa, 95% gia đình văn hóa.

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 đạt 10/10 xã, thị trấn; mức độ 2 đạt chuẩn 01 xã, thị trấn; có trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn.

- Có 90% trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; 21/21 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia bậc tiểu học; 10/10 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia bậc trung học cơ sở.

- Tỷ lệ che phủ rừng 30%.

- Số hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 99%; tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch đạt trên 75%.

- Phấn đấu 10/10 xã, thị trấn có Bác sỹ làm việc tại các trạm y tế; 10/10 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

- Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng xã, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh đạt 100%; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị; tập trung lãnh đạo xây dựng, phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã:

a) Rà soát bổ sung xây dựng hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trở thành thị xã công nghiệp, với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

b) Xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch chung xây dựng thị xã Đông Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng; các khu, điểm dân cư trong đô thị. Ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị để có cơ sở quản lý, thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017.

c) Xây dựng đề án nâng cấp đô thị thành đô thị loại IV; thực hiện phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc thị xã.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Đề án nâng cấp đô thị hoàn thành cuối năm 2018 để trình Chính phủ, Bộ Xây dựng. Đề án phân vạch địa giới hành chính hoàn thành trong năm 2019.

d) Tập trung thực hiện hoàn thành những tiêu chí còn thiếu của đô thị loại IV và các tiêu chí mặc dù đạt tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu; đồng thời xúc tiến, kêu gọi vốn đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng như: Bến xe Trung tâm huyện; khu trung tâm thể dục thể thao; trung tâm thương mại; trường dạy nghề huyện...

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2018.

e) Điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên và quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng trong Khu kinh tế như: Khu phi thuế quan; Khu công nghiệp đa ngành, Khu công nghệ cao,…

- Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT, Công thương, Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Đông Hòa.

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2018.

2. Tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế huyện Đông Hòa:

a) Xây dựng cơ chế, hướng dẫn, xúc tiến triển khai các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách (theo mô hình quan hệ đối tác công tư - PPP) để nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị huyện Đông Hòa theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm đến cuối năm 2018 đạt tiêu chí đô thị loại IV. Trong đó, tập trung xây dựng và nâng cấp các công trình trọng điểm còn thiếu theo tiêu chí như: giao thông, trung tâm thương mại, văn hóa thể thao, giáo dục nghề nghiệp; cấp nước, xử lý chất thải...

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT; BQL Khu kinh tế Phú Yên và UBND huyện Đông Hòa.

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2018.

b) Xây dựng danh mục dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 (theo phụ lục đính kèm); phân kỳ đầu tư trong kế hoạch hàng năm; tập trung các dự án hoàn thiện và kết nối đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị nhằm huy động nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển; khai thác hiệu quả các dự án huy động từ quỹ đất thông qua các hình thức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, trước mắt, ưu tiên khai thác quỹ đất dọc các trục giao thông Hòa Vinh - Hòa Hiệp Trung; dọc hai bên đường Hùng Vương nối dài; dọc 2 bên Quốc lộ 29 và các tuyến đường hiện hữu; các dự án khép kín khu dân cư gắn với chỉnh trang đô thị.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2017.

c) Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong các khu chức năng của Khu kinh tế; xúc tiến, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án có quy mô lớn của Trung ương, của tỉnh triển khai trên địa bàn huyện như: Hầm đường bộ Đèo Cả; Kè hạ lưu sông Bàn Thạch, tuyến Đông Hòa - Tây Hòa; tuyến Đông Mỹ - Hòa Hiệp, Phú Khê - Phước Tân, Bãi Ngà - Vũng Rô; Kênh thoát lũ KCN Hòa Tâm…

 - Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT; UBND huyện Đông Hòa và BQL Khu kinh tế.

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2018.

 3. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

a) Tăng cường, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là các loại nhiên liệu hóa thạch; khuyến khích ứng dụng, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới ít ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xanh. Cải thiện chất lượng môi trường sống nhằm nâng cao đời sống của người dân. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm; tiến tới ngăn chặn cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu dân cư, khu công nghiệp, lưu vực sông...

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Đánh giá kỹ tác động môi trường trước khi thực hiện các dự án; huy động nguồn lực đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn theo công nghệ tiên tiến để thay thế biện pháp chôn lấp; thu gom, xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Chủ động, tích cực thực hiện giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; quy hoạch xây dựng công trình công cộng phải gắn với chức năng phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; quản lý chặt chẽ việc nạo vét, khai thông luồng lạch các sông, cửa biển tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào và tránh trú bão.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước; phối hợp đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; giải quyết tình hình khai thác đá chẻ trái phép tại khu vực đèo Cả.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Về văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh:

a) Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề để thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và dịch vụ.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp PTNT.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, nâng cao tỷ lệ các trường đạt chuẩn Quốc gia ở tất cả các bậc học; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp PTNT.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tiếp tục đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa, trung tâm y tế, khuyến khích xã hội hóa đầu tư các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Đầu tư các trang thiết bị cần thiết và từng bước hiện đại hóa các trạm y tế xã, phường đạt chuẩn y tế Quốc gia. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và y đức cho đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp PTNT và UBND huyện Đông Hòa.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Xây dựng kế hoạch bảo tồn, khai thác và phát huy tốt các giá trị văn hóa các khu di tích trên địa bàn huyện, nhằm giáo dục truyền thống và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT; BQL Khu kinh tế Phú Yên và UBND huyện Đông Hòa.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, chú ý vùng biển, đảo và các vùng trọng điểm; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Công an tỉnh; BQL Khu kinh tế Phú Yên và UBND huyện Đông Hòa.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước:

a) Tăng cường công tác đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý hành chính và quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời cập nhật những kiến thức mới về khoa học quản lý đô thị. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, phục vụ quá trình xây dựng, phát triển của huyện và đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án thu hút trí thức trẻ về công tác ở xã, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cho xã và huyện. Xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và phát triển, với số lượng và cơ cấu hợp lý.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp; tập trung thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và BQL Khu kinh tế Phú Yên.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

- Cơ quan chủ trì: UBND huyện Đông Hòa.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp PTNT và BQL Khu kinh tế Phú Yên

- Thời gian thực hiện: Từ 2016-2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện Đông Hòa tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch.

3. Căn cứ vào từng nội dung của kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý nhà nước tích cực phối hợp, hỗ trợ huyện Đông Hòa thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

4. Giao UBND huyện Đông Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xây dựng Đề án phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào năm 2018 và tổng kết vào năm 2020.

5. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, các Sở, ban ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung của kế hoạch gửi UBND Đông Hòa để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định./.

(Đính kèm danh mục các quy hoạch, dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa)

 

 

Nơi nhận:
- TT TU;
- TT HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- UBND huyện Đông Hòa;
- Lưu: VT, TH (Toàn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu142/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2016
Ngày hiệu lực06/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu142/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành06/09/2016
        Ngày hiệu lực06/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 142/KH-UBND thực hiện 08-NQ/TU xây dựng phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã Phú Yên 2016

              • 06/09/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/09/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực