Văn bản khác 1422/KH-UBND

Kế hoạch 1422/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1422/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg giải quyết việc nuôi con nuôi Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 19/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc cho, nhận con nuôi, nhất là cán bộ, công chức làm công tác nuôi con nuôi tại các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi và thực hiện có hiệu quả Công ước Lahay số 33 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định trách nhiệm gắn với nội dung công việc và phát huy vai trò chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật nuôi con nuôi.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong việc tham mưu giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương theo Quyết định số 89/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để tham mưu, tư vấn trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Nội dung:

a) Trên cơ sở nội dung Công ước Lahay số 33, Luật Nuôi con nuôi, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giải quyết nuôi con nuôi.

b) Tiến hành rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, chính sách hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi.

c) Bố trí và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho công chức làm công tác nuôi con nuôi.

2. Nhiệm v:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật nuôi con nuôi và khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Rà soát và đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết nuôi con nuôi theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; về các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên;

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật;

- Thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

b) Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến thường xuyên và sâu rộng về ý nghĩa nhân đạo và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quyết nuôi con nuôi;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế.

- Rà soát các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, chính sách hiện hành.

- Tăng cường công tác tập huấn và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác giải quyết việc nuôi con nuôi cho công chức làm công tác nuôi con nuôi của các xã, phường, thị trấn.

c) Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung liên quan tại Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài.

d) Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật nuôi con nuôi; kiểm tra, theo dõi tình hình giải quyết nuôi con nuôi ở địa phương.

e) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác nuôi con nuôi tại địa phương theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác Thương binh-Xã hội ở cấp xã.

- Thực hiện đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ để gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, hàng năm có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề xuất giải pháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam - BTP; (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT Lê Văn Bình;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VPUB: LĐ, KSTTHC;
- Lưu: VT, NC. ĐDM

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1422/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1422/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2018
Ngày hiệu lực09/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1422/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1422/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg giải quyết việc nuôi con nuôi Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1422/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg giải quyết việc nuôi con nuôi Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1422/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành09/04/2018
        Ngày hiệu lực09/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1422/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg giải quyết việc nuôi con nuôi Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1422/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg giải quyết việc nuôi con nuôi Ninh Thuận

           • 09/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực