Văn bản khác 1422/KH-UBND

Kế hoạch 1422/KH-UBND năm 2019 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1422/KH-UBND 2019 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 01/02/2019 của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại các ngành, địa phương trong thời gian tới.

- Qua đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chng tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu:

- Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo khách quan, khoa học, toàn diện, công khai.

- Tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phát huy tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp, đánh giá.

- Báo cáo đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo chính xác về số liệu, đúng, đủ nội dung, tập trung phân tích, đánh giá thực chất những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Mỗi nội dung đánh giá phải có số liệu, tài liệu chứng minh cụ thể, làm căn cứ để tổ công tác đối chiếu, tổng hợp kết quả đánh giá của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

1. Nội dung đánh giá

Thực hiện theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, thanh tra về phòng, chống tham nhũng; sự tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng.

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng: việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức cán bộ; xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để xy ra tham nhũng; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; kết quả phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng...

c) Tình hình và kết quả phát hiện tham nhũng: kết quả cụ thể phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát; điều tra, truy tố, xét xử.

d) Tình hình và kết quả xử lý tham nhũng: việc thực hiện và kết quả đạt được theo từng biện pháp xử lý tham nhũng quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng của các đơn vị (xử lý cá nhân tham nhũng, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; kết quả thu hồi tài sản, khắc phục thiệt hại; đánh giá những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác xử lý tham nhũng).

2. Thời kỳ đánh giá: từ ngày 15/12/2017 - 15/12/2018.

3. Đối tượng, phạm vi đánh giá:

Đối tượng: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Phạm vi: Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Thời gian thực hiện:

- Các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả thực hiện kèm theo tài liệu có liên quan về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/4/2019 (báo cáo theo đ cương và biu thuyết minh đánh giá các chỉ tiêu phòng, chống tham nhũng). Ngoài việc gửi bng văn bản qua đường bưu điện, các đơn vị đồng thời gửi dữ liệu qua hộp thư điện tử: tunguy[email protected] để tổng hợp, xây dựng báo cáo.

- Từ ngày 11/4/2019 -15/4/2019: Tổ công tác tiến hành kiểm tra số liệu, thẩm định dự thảo báo cáo đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị có liên quan.

- Từ ngày 16/4/2019 - 20/4/2019: Tổ công tác tổng hợp, đánh giá, xây dựng dự thảo báo cáo và xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

- Từ ngày 21/4/2019 - 25/4/2019: Tổ công tác tiếp thu ý kiến của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra tỉnh

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác giúp UBND tỉnh trong việc tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tổ chức quán triệt kế hoạch, nội dung, phương pháp đánh giá của Bộ chỉ số ban hành theo Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và thời gian đã đề ra trong kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Tổ công tác thực hiện việc thẩm định báo cáo, chấm điểm các nội dung tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm cơ sở xếp loại kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

2. Các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá:

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc triển khai thực hiện việc tự đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo đúng thời gian quy định.

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Tổ công tác để phục vụ việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả thực hiện báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương là cơ sở đxem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xét thi đua, khen thưởng trong năm 2019.

3. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan đến các nội dung đánh giá theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phản ánh kịp thời đến UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính, UBKT Tỉnh ủy;
- Công an t
nh, Cục THADS tỉnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1422/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1422/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2019
Ngày hiệu lực18/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1422/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1422/KH-UBND 2019 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1422/KH-UBND 2019 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1422/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành18/03/2019
        Ngày hiệu lực18/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1422/KH-UBND 2019 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1422/KH-UBND 2019 đánh giá công tác phòng chống tham nhũng Lâm Đồng

           • 18/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực