Văn bản khác 1436/KH-UBND

Kế hoạch 1436/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 do tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1436/KH-UBND 2019 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/KH-UBND

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2019

Thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại văn bản s405/LĐTBXH-BĐG ngày 22/01/2019 về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019, Hướng dẫn số 09/UBQG-VP ngày 12/3/2019 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh Hải Dương liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách, pháp luật về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phân biệt đối xử về giới và ảnh hưởng của bạo lực trên cơ sở giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thúc đẩy mọi người dân thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

3. Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao; giảm dần svụ bạo lực trên cơ sở giới.

Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được xác định là hoạt động trọng điểm trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Chính vì vậy, năm 2019 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; đặc biệt là Chỉ thị 21 ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch hành động số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của UBND tỉnh Hải Dương.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Duy trì các hoạt động truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó, chú trọng việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bình đng giới và vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

- Thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về bình đng giới; phổ biến thông tin về chính sách pháp luật bình đẳng giới trên các Báo, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Dương, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Cung cấp tài liệu, tờ rơi, lắp đặt, sửa chữa pa nô, băng zôn tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, hướng dẫn kỹ năng lng ghép giới, lên án các hành vi vi phạm bình đng giới.

- Tổ chức truyền thông cho cán bộ và nhân dân tại cộng đng về chính sách, pháp luật về bình đẳng gii và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu tình trạng mất cân bng gii tính khi sinh do việc lựa chọn giới tính thai nhi. Đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường thực hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Tổ chức và phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ của các Sở, ngành và địa phương.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm, tạo điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy được vai trò, vị thế của mình trong công tác.

- Tổ chức thực hiện lng ghép giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

- Thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành liên quan đến vn đề bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ nhằm tham mưu ban hành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật và kịp thời xử lý những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.

- Thu thập, quản lý thông tin, báo cáo đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được quy định tại Chiến lược quốc gia về bình đng giới giai đoạn 2011 - 2020.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Căn cứ vào nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới s 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch s 2569/KH-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện "Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các quyết định, kế hoạch có liên quan về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ của UBND tỉnh. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Củng cố và phát triển các dịch vụ bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi bị bạo hành, bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo hành, xâm hại;

- Lng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác của Sở, ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế; rà soát đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Phối hợp rà soát, sửa đổi, điều chính một số chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cho giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển trong nước, quốc tế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả;

- Triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tăng cường triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Rà soát, củng cố và kiện toàn nhân sự Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi.

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định trong quy chế làm việc của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các đơn vị, địa phương chưa ban hành quy chế của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thì khẩn trương xây dựng và đảm bảo triển khai tổ chức thực hiện tốt quy chế.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nvà thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

- Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: tổ chức, hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái; nhng vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và các huyện, thành phố nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2019.

- Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội thảo, tập huấn, tọa đàm tạo diễn đàn để trao đổi thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng trong lĩnh vực công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 đạt kết quả.

5. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

III- KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí từ Trung ương hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thông qua các hoạt động: Xây dựng các phóng sự, chuyên đề tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên Đài Phát thanh Truyền hình; Tuyên truyền bằng các ấn phẩm truyền thông, pa nô, áp phích, nhân bản tài liệu... với các nội dung bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Chủ trì tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và các chương trình hội thảo về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác này tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục xây dựng và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; “Ứng phó và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình Câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài; Mô hìnhĐịa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh; Mô hình Câu lạc bộ nữ doanh nhân.

e) Chủ trì, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 2569/KH-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

f) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành và các huyện, thành phố.

g) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và chịu trách nhiệm báo cáo với UBND tỉnh, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

2- Sở Nội vụ:

a) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nđể bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, huyện, thành phố.

c) Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 1 (chỉ tiêu 1, 2) của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lng ghép một số chỉ tiêu phát triển giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; Tổng hợp mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4- Sở Tài chính: Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

5- Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; lng ghép các vấn đề bình đẳng giới vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới s 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

6- Sở Y tế: Thực hiện lng ghép giới trong chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành y tế, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng nhiều hình thức dễ tiếp cận; theo dõi mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 4 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

7- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về bình đẳng giới và liên quan đến bình đẳng giới; Xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin có định kiến giới.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới s 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

8- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2016-2020; Triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức, các địa phương tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chng bạo lực trên cơ sở giới”.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí bảo đảm không mang tính định kiến giới. Lng ghép các nội dung tuyên truyền về bình đng giới vào hoạt động văn hóa, gia đình hướng tới mục tiêu phát triển gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 (tiêu chí 1), Mục tiêu 6 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

9- Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em gái.

(Chịu trách nhiệm phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 6 (tiêu chí 2, 3) của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

10- SKhoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đơn vị liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

11- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn báo chí của tnh: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phbiến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động bình đẳng giới, đng thời phê phán các hành vi phân biệt giới, bất bình đẳng giới.

(Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới số 3002/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020).

12- Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng và và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm; đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt là lng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch năm; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch tại đơn vị mình.

13- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch của địa phương theo hướng dẫn của Sở lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành chức năng; Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới trên địa bàn hàng năm và 5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chủ động tích cực huy động nguồn lực để thực hiện; Lng ghép việc thực hiện kế hoạch này với các hoạt động khác có liên quan trên địa bàn; Bố trí cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới ở địa phương; Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn theo quy định.

14- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các tổ chức thành viên khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về bình đẳng giới nhm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Nghiên cứu bố trí hội viên làm cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hải Dương năm 2019. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; xây dựng các báo cáo định kỳ về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (theo mẫu gửi kèm) gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 gửi trước ngày 15/5/2019

Báo cáo tổng kết năm 2019 gửi trước ngày 10/12/2019

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (để b/c);
-
y ban Quc gia VSTBPN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP:
Ô Hơn, Ô Khuyến;
- Lưu: VT,
VX. Lai(38).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Cầu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1436/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1436/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1436/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1436/KH-UBND 2019 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1436/KH-UBND 2019 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1436/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýLương Văn Cầu
        Ngày ban hành09/05/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1436/KH-UBND 2019 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1436/KH-UBND 2019 Chương trình quốc gia bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Hải Dương

              • 09/05/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực