Văn bản khác 1439/KH-UBND

Kế hoạch 1439/KH-UBND năm 2019 tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1439/KH-UBND 2019 chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1439/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

Thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chung của tỉnh. Thúc đy sự phát trin của ngành Văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, xây dựng xã hội lành mạnh; đồng thời, đưa ngành văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh phải dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến, khai thác tối đa yếu tố kinh tế của những giá trị văn hóa các dân tộc, phù hợp với xu thế hội nhập quc tế. Phát trin công nghiệp văn hóa phải gắn liền với quảng bá hình ảnh vùng đất, con người tỉnh Tây Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu và hp tác quc tế.

- Việc xây dựng các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ và tiêu dùng văn hóa của nhân dân.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Điện ảnh:

- Tuyên truyền, thực hiện các quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản pháp luật liên quan cũng như các hiệp định và Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết để bảo đảm phù hp với thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Vit Nam.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các hoạt động chiếu phim phục vụ nhu cầu của người dân về thưởng thức các tác phm nghệ thuật điện ảnh.

- Tăng dần tỷ trọng phim truyện Việt Nam chiếu tại các phòng chiếu phim tư nhân, trên sóng truyền hình tỉnh.

1.2. Nghệ thuật biểu diễn:

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các Đoàn nghệ thuật công lập và ngoài công lập để tổ chức dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, chương trình văn nghệ chất lượng cao về văn hóa dân tộc.

- Trin khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tây Ninh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng.

1.3. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm

- Phát triển các loại hình mỹ thuật chế tác những sản phẩm từ đồ gỗ, mây tre lá và các chất liệu mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng của Tây Ninh phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.

- Phát triển loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh; hỗ trợ tổ chức các cuộc thi về nghệ thuật nhiếp ảnh của tỉnh, khu vực và toàn quốc về các đề tài giới thiệu vùng đất văn hóa và con người Tây Ninh để khuyến khích phát triển loại hình nghệ thuật nhiếp ảnh.

- Đăng cai/phối hợp tổ chức các triển lãm ảnh, triển lãm mỹ thuật định kỳ của khu vực, cả nước nhằm tạo điều kiện để các tác giả chuyên và không chuyên địa phương tiếp cận với các tác phẩm, tác giả chuyên ngành trên cả nước, học hỏi những cái mới, phát huy khả năng bản thân.

1.4. Quảng cáo:

- Triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong quảng cáo, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ di động.

- Đa dạng hóa các hình thức quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài trời và trên sản phẩm, dịch vụ du lịch.

1.5. Du lịch:

- Tập trung kêu gọi đầu tư phát triển du lịch khu du lịch quốc gia núi Bà Đen; có kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các khu di tích lịch sử - văn hóa: Trung ương Cục miền Nam, Tua Hai, Rừng Lịch sử Dương Minh Châu, Bời Lời, Địa đạo Lợi Thuận, Địa đạo An Thới...

- Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch xanh; hỗ trợ ngân sách trong công tác bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống, tôn vinh các nghệ nhân; khuyến khích đóng góp từ thu nhập du lịch của các doanh nghiệp cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các giá trị về văn hóa, sinh thái, đảm bảo phát triển du lịch theo hướng bền vững.

- Tăng cường vốn ngân sách cho xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch địa phương phong phú, thân thiện, xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa xúc tiến du lịch trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Phát triển Hiệp hội Du lịch Tây Ninh. Khuyến khích các doanh nghiệp du lịch thuộc các thành phần kinh tế chủ động tham gia các hiệp hội, các diễn đàn quốc tế về du lịch như: PATA (Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương), ASEANTA (Hiệp hội Du lịch ASEAN), ASEAN Tourism Forum (Diễn đàn Du lịch ASEAN)... nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh, đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

2. Các giải pháp

2.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức:

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và xã hội về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng;

- Huy động sự tham gia rộng rãi, có hiệu quả của các phương tiện thông tin, đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

2.2. Xây dựng cơ chế, chính sách:

- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai để khuyến khích, thu hút đầu tư, hợp tác sản xuất và kinh doanh các nhóm ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ sự sáng tạo đối với các văn nghệ sỹ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

- Xây dựng quy định và thực hiện có hiệu quả Luật Sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng các thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh

2.3. Đào tạo phát trin ngun nhân lực:

- Xây dựng kế hoạch về phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy trao đổi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp văn hóa.

- Bổ sung nội dung, chương trình đào tạo và tăng cường đội ngũ giáo viên có chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, kiến trúc, phát thanh - truyền hình của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Tây Ninh; tăng cường liên kết, hợp tác để các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu tham gia có hiệu quả vào phát triển nguồn nhân lực nói riêng cũng như phát triển các ngành công nghiệp văn hóa nói chung.

- Có chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chuyên môn đến phục vụ tại Tây Ninh.

2.4. Ứng dụng khoa học và công nghệ:

- Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa; thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các ngành công nghiệp văn hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; nâng cao hàm lượng khoa học kỹ thuật trong chuỗi sản xuất sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa;

- Đổi mới và phát triển các ngành sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa truyền thống như: In ấn, xuất bản, phát hành, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, giải trí, quảng cáo, triển lãm. Tăng cường hợp tác, tranh thủ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ các quốc gia phát triển.

2.5. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa:

- Xây dựng các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẵn có lợi thế, tiềm năng như: Du lịch, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mnghệ, du lịch văn hóa.

- Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

- Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong việc đầu tư, hỗ trợ phát triển các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

2.6. Xây dựng và phát triển thị trường:

- Tổ chức các hoạt động quảng bá, tiếp thị những sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh đến công chúng và cộng đồng người tiêu dùng. Đẩy mạnh giao lưu giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trong và ngoài nước trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế.

- Nâng cao năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa mới và sản xuất những sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao tham gia vào thị trường văn hóa trong nước và quốc tế.

2.7. Mở rộng giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế:

Tham gia các chương trình hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của tỉnh trong nước và quốc tế; phối hợp tổ chức tại Tây Ninh để thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ và đông đảo công chúng quan tâm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách địa phương tùy theo khả năng cân đối của từng thời kỳ, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ các ngành công nghiệp văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá thương hiệu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

2. Nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm, dịch vụ của các ngành công nghiệp văn hóa.

3. Mở rộng phương thức đầu tư BOT, BT đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, viễn thông, y tế, giáo dục...), cơ sở vật chất...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện kế hoạch của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành có liên quan triển khai các giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực; phối hợp đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lực lượng lao động để tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp văn hóa phù hợp với tình hình chung của tỉnh.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cân đối nguồn vốn, kinh phí hàng năm để đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo nhu cầu và tình hình thực tế của tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù khuyến khích hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

5. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát trin kinh tế - xã hội; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho văn hóa như là một phần chiến lược kinh doanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng,

- Tăng tỷ trọng phim truyện Việt Nam trên sóng truyền hình tỉnh.

6. Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai phát triển các lĩnh vực về mỹ thuật, nhiếp ảnh, cũng như tchức các cuộc trin lãm v quê hương, đt nước, con người, đặc biệt là các chủ đề hướng về quê hương Tây Ninh hội nhập và phát triển.

7. Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật.

8. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính tr xã hi tỉnh:

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền sâu rộng vai trò, vị trí của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Triển khai thực hiện Chiến lược tại địa phương. Chỉ đạo phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phthực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các Tổ chức CTXH tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. M
.Nht

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1439/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1439/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1439/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1439/KH-UBND 2019 chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1439/KH-UBND 2019 chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1439/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1439/KH-UBND 2019 chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1439/KH-UBND 2019 chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Tây Ninh

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực