Văn bản khác 145/KH-UBND

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 13/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NHẰM RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, tham gia ý kiến về phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cấp giấy phép xây dựng; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp nước và thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công công trình.

2. Yêu cầu:

- Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg với việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định đối với từng cơ quan, đơn vị trong các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách TTHC để đảm bảo sự triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. Nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian thực hiện:

1. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát quy định thực hiện giải quyết thủ tục: Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công để rút ngắn thời gian thực hiện so với thời gian quy định tại Khoản 4 Điều 11 và Khoản 8 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó: Thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiểu 05 ngày; thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày; cấp phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày; trong trường hợp các thủ tục này do cùng một cơ quan thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian giảm đối với từng thủ tục bảo đảm tổng thời gian giảm đối với 3 thủ tục trên là 19 ngày

2. Công an tỉnh (Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ) chủ động rà soát quy trình giải quyết thủ tục cho ý kiến về giải pháp thiết kế PCCC (đối với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở), thẩm duyệt thiết kế PCCC (đối với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công) để rút ngắn thời gian thực hiện, trong đó: Giảm từ 10 ngày xuống còn 05 ngày đối với thủ tục góp ý đối với thiết kế quy hoạch và góp ý đối với thiết kế cơ sở; giảm thời gian thẩm duyệt thiết kế PCCC từ 30 ngày xuống còn tối đa là 20 ngày.

3. Công ty Điện lực Lào Cai và Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai chủ động rà soát quy trình giải quyết thủ tục kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước từ 14 ngày (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017) rút ngắn thời gian xuống tối đa còn 07 ngày.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát quy trình giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017) xuống còn tối đa là 20 ngày. Nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi công trình thi công hoàn thành của cơ quan chuyên môn về xây dựng để giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Đối với thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648 năm 2018, các cơ quan, đơn vị đối chiếu với thời rút ngắn quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg , nếu thời gian cắt giảm chưa đảm bảo theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg , thì tiếp tục cắt giảm để đảm bảo đúng quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg .

6. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Lào Cai và Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai xây dựng quy trình rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cho ý kiến về giải pháp thiết kế PCCC (đối với thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở), thẩm duyệt thiết kế PCCC (đối với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công), cấp giấy phép xây dựng, kết nối cấp điện, cấp nước, thoát nước, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..., báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg trước ngày 25/5/2018.

7. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trình UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

8. Uỷ ban nhân dân tỉnh khuyến khích, biểu dương các cơ quan, các đơn vị rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính so với thời gian tối thiểu quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện:

- Quán triệt sâu sắc mục tiêu và các nguyên tắc quy định tại các Nghị quyết của Chính phủ hàng năm liên quan đến triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo đúng thời hạn, có hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ quy định tại các Nghị quyết; cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hàng năm trên cơ sở các nội dung quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, cụ thể: Rà soát quy trình xử lý hồ sơ, thời gian thực hiện các TTHC trong nội bộ cơ quan, đơn vị để sử dụng các nguồn lực được hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của các bộ phận/phòng, ban trực thuộc;

- Đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết chấm dứt tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm;

- Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15 của tháng 12, gửi Sở Xây dựng tổng hợp.

2. Các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Lào Cai và Công ty cổ phần cấp nước Lào Cai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Kế hoạch này.

3. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch này; tham mưu giúp UBND tỉnh báo cáo Chính phủ kết quả triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (B/C);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu VT, TTHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu145/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu145/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng Lào Cai

           • 24/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực