Văn bản khác 145/KH-UBND

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2018 thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016 - 2020) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố cho mỗi quận, huyện, thị xã làm cơ sở hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch của Thành phố đã được phê duyệt; đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THC HIỆN

1. Công bố công khai quy hoạch, phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất

- Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 25/5/2018 để tổ chức, người dân biết và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

Hình thức công khai: Tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) cấp huyện theo quy định.

- Thời hạn hoàn thành trước ngày 04/7/2018.

2. Tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016- 2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định. Thời hạn hoàn thành trước 10/7/2018.

3. Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3.1. Căn cứ các quy định của pháp luật đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố (theo quy định Điều 44 Luật Đất đai năm 2013). Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

3.2. Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, khảo sát thực địa (nếu xét thấy cần thiết), kiểm tra sự phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

3.3. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố có trách nhiệm gửi hồ sơ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến:

Trong thời hạn không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để tổng hợp.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2018.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 (ba) bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND Thành phố xét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2018.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định): là đầu mối chủ trì phối hợp với các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong việc xây dựng chương trình công tác cụ thể và triển khai thực hiện Kế hoạch này; Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020); Định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin quy hoạch; Xác định sự phù hợp của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020.

4. Các sở, ban, ngành Thành phố: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và lĩnh vực chuyên môn được giao.

5. UBND các quận, huyện, thị xã: Chủ trì trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định, xây dựng kế hoạch triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) được phê duyệt; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để
báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để
báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để
báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, PCVP Phạm Chí Công, TH, TKBT, TH-CB, ĐT (thực,thg,qn);
-Lưu: VT. (21953-26.6)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu145/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu145/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành02/07/2018
        Ngày hiệu lực02/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 145/KH-UBND 2018 Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Hà Nội

           • 02/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực