Văn bản khác 145/KH-UBND

Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 145/KH-UBND 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỘI NGHỊ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Tạo kênh gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác, giao lưu kết nối giao thương cá nhân, doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh.

- Đánh giá tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; phân tích tiềm năng, hiện trạng những mặt được, nêu những hạn chế đề xuất định hướng phát triển cho thời gian sắp đến để sớm hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

- Xác định danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh làm cơ sở kêu gọi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cung cấp cho nhà đầu tư thông tin, danh mục dự án kêu gọi đầu tư lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.

2. Yêu cầu: Công tác tổ chức chu đáo, trọng thị, tiết kiệm, phát huy được sự kết nối tích cực giữa các bên liên quan.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ.

1. Tên gọi: Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội nghị).

2. Chủ đề: “Nông nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao”.

3. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Cơ quan thường trực tổ chức thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Phương thức thực hiện:

- Đơn vị tổ chức sự kiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện theo quy định.

6. Các hoạt động trong Hội ngh:

- Hoạt động 1: Hội nghị chính thức.

- Hoạt động 2: Hội chợ triển lãm các gian hàng, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu ngành nông nghiệp.

- Hoạt động 3: Khảo sát địa điểm các dự án kêu gọi đầu tư; tham quan dự án, mô hình điển hình đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

7. Thi gian và địa điểm:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 19-20/7/2019.

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và Khách sạn Vinpearl.

Cụ thể như sau:

- Hoạt động 1: Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Buổi sáng ngày 20/7/2019, tại Khách sạn Vinpearl.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức toàn bộ hoạt động của hội nghị; xây dựng cụ thể khung chương trình Hội nghị phù hợp với tình hình thực tế, trong đó lưu ý việc bố trí các đại biểu tham dự Hội nghị đi tham quan khu vực Hội chợ trước khi vào Hội nghị chính thức.

- Hoạt động 2: “Hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế” từ tối ngày 19 đến tối ngày 21/7/2019 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh.

+ Khai mạc: tối ngày 19/7/2019.

+ Bế mạc: tối ngày 21/7/2019.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức toàn bộ hoạt động của Hội chợ; xây dựng kịch bản chi tiết, bố trí gian hàng, mời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ.

- Hoạt động 3: Khảo sát địa điểm các dự án kêu gọi đầu tư vào chiều ngày 19/7/2019; tham quan dự án, mô hình nông nghiệp điển hình đang thực hiện trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 20/7/2019.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức toàn bộ hoạt động cho Đại biểu có nhu cầu tham gia khảo sát, tham quan trong thời gian tổ chức hội nghị.

8. Quy mô và thành phần tham dự: Tổng số đại biểu tham dự Hội nghị dự kiến khoảng 270 người bao gồm: Đại biểu Bộ, ngành trung ương; đại biểu các chuyên gia; đại biểu tỉnh; đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; đại biểu Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trong tỉnh....

9. Tài liệu Hội nghị:

- Giới thiệu 1 Video clip: Thừa Thiên Huế một số thành tựu của ngành nông nghiệp; tiềm năng, thế mạnh (dự kiến thời gian trình chiếu không quá 10 phút).

- Cẩm nang đầu tư lĩnh vực nông nghiệp (định hướng phát triển; danh mục dự án kêu gọi đầu tư; chính sách hỗ trợ, ưu đãi; danh mục sản phẩm chủ lực ...). Các tài liệu này được in bằng tiếng Việt.

- Bản đồ quy hoạch, bản đồ vị trí dự án.

10. Kinh phí tổ chức: Huy động các nguồn tài trợ hợp pháp và ngân sách tỉnh.

III. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thành phần:

- Trưởng ban: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phó Trưởng ban thường trực: Đồng chí Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phó Trưởng ban:

+ Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh.

+ Đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thành viên: lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Ngoại vụ và lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Báo Thừa Thiên Huế; Viện nghiên cứu phát triển tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội Thừa Thiên Huế.

2. Nhiệm vụ:

a) Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức và điều hành Hội nghị.

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành thư mời, giấy mời, thông cáo báo chí; công tác lễ tân, đón tiếp và chiêu đãi khách mời trung ương và lãnh đạo tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin Truyền thông, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thông báo rộng rãi về Hội nghị trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các Trang thông tin điện tử các sở ngành, trên mạng xã hội,...

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức và điều hành Hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Hội nghị; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ giúp việc giúp Ban tổ chức tổ chức Hội nghị.

- Chủ trì vận động, kêu gọi xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Hội nghị; quả tặng đại biểu.

- Xây dựng và biên soạn tài liệu cẩm nang đầu tư (định hướng phát triển ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển; tổng hợp cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, ...) và phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện các video clip phục vụ Hội nghị.

- Chủ trì xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể, kịch bản chi tiết của Hội nghị (kịch bản trao Quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, kịch bản ký kết các biên bản ghi nhớ).

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh lập danh sách khách mời, xác nhận tham dự đối với các đại biểu, khách mời ngoài tỉnh, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; công tác lễ tân, đón tiếp và chiêu đãi khách mời trung ương và lãnh đạo tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan tổ chức đi khảo sát địa điểm các dự án kêu gọi đầu tư; tham quan dự án, mô hình điển hình đang thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự trù kinh phí và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi chép nội dung, báo cáo tại Hội nghị, dự thảo báo cáo kết quả thu hoạch của Hội nghị báo cáo lãnh đạo tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội chợ triển lãm nông nghiệp tại Trung tâm VHTT tỉnh (kịch bản chi tiết, bố trí gian hàng, mời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Hội chợ).

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo tham luận Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh;

- Phối hợp với các địa phương và các ban ngành liên quan để cung cấp các nội dung liên quan đề xuất đến chính sách, thể chế về phát triển nông nghiệp như ưu đãi đầu tư (về đất đai, mặt bằng, thuế, thủ tục...) để phục vụ tại hội nghị.

- Chủ trì, đặt hàng một số chuyên gia có bài tham luận phát biểu tại hội nghị; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức cho các chuyên gia khảo sát, cập nhật thực tế, kết quả đầu tư, thành tựu phát triển nông nghiệp của tỉnh trước khi diễn ra hội nghị để các chuyên gia hoàn thiện bài tham luận.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách khách mời; tổ chức đón tiếp đại biểu Bộ, các Viện, Trung tâm, chuyên gia thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo biên tập tài liệu hội nghị.

d) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì đặt hàng một số chuyên gia có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Đoàn chuyên gia khảo sát phục vụ viết bài tham luận trước hội nghị.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách khách mời; tổ chức đón tiếp đại biểu Bộ, các Viện, Trung tâm, chuyên gia thuộc lĩnh vực phụ trách.

đ) Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức Hội chợ sản phẩm nông nghiệp tỉnh.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện phóng sự, bài viết, đưa tin trên các kênh truyền hình, báo giấy, báo điện tử tuyên truyền trước và trong chương trình;

- Chủ trì, phối hợp hướng dẫn báo chí tác nghiệp.

g) Sở Văn hóa và Thể thao

Hỗ trợ hướng dẫn thủ tục thẩm định cấp phép treo băng rôn, hình ảnh và nội dung chạy trên các màn hình led quảng cáo để tuyên truyền, quảng bá hội nghị một số tuyến đường trung tâm thành phố Huế và xung quanh khu vực tổ chức Hội nghị và khu vực Hội chợ trước ngày khai mạc.

h) Sở Ngoại vụ

- Chủ trì tổ chức công tác dịch thuật tại Hội nghị (nếu có).

- Phối hợp các Sở ban ngành liên quan trong công tác lễ tân, đón tiếp.

i) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phần ngân sách nhà nước tổ chức Hội nghị theo quy định.

k) Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lồng ghép các chủ trương của tỉnh đang thực hiện về bảo vệ môi trường như: nói không với túi ni lông dùng 1 lần, không sử dụng túi ni lông trong sản xuất nông nghiệp, phát triển xanh bền vững,... vào chương trình Hội nghị.

l) Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Huế và các đơn vị liên quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giữ gìn an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức Hội nghị và Hội chợ trong thời gian diễn ra các hoạt động.

m) Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Báo Thừa Thiên Huế

Thực hiện chương trình tin tức hoặc tin phóng sự trên kênh truyền hình, các bài báo,... của TRT và Báo Thừa Thiên Huế liên quan đến trước, trong và sau Hội nghị.

n) Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Báo Thừa Thiên Huế quảng bá, tuyên truyền các nội dung liên quan trước, trong và sau Hội nghị.

- Phối hợp với Sơ Kế hoạch và Đầu tư mời các tổ chức, chuyên gia tham dự Hội nghị.

o) Đơn vị tổ chức sự kiện:

- Thiết kế, xây dựng market tổng thể, market chi tiết từng nội dung theo kịch bản của Hội nghị theo kịch bản Ban tổ chức cung cấp.

- Thiết kế, thi công các gian hàng Hội chợ, triển lãm theo nội dung, số lượng, yêu cầu của Ban tổ chức.

- Chịu trách nhiệm vận hành các thiết bị liên quan (điện, nước, màn hình Led,...) đảm bảo liên tục trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

- Phối hợp với Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện trong thời gian Hội nghị diễn ra.

p) Tổ giúp việc phục vụ công tác tổ chức Hội nghị: Các thành viên là cán bộ các Sở, ban, ngành cấp tỉnh giúp Ban tổ chức tổ chức Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Hội nghị thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế”; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Huế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo về Trưởng Ban tổ chức xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;
- Thường trực HDND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở ngành, cơ quan có tên trong Ban tổ chức;
- UBND các huyện thị xã, thành phố Huế;
- VP: LĐ và CV: XTDT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu145/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2019
Ngày hiệu lực18/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(27/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 145/KH-UBND 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 145/KH-UBND 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu145/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành18/06/2019
        Ngày hiệu lực18/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (27/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 145/KH-UBND 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 145/KH-UBND 2019 về hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế

              • 18/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực