Văn bản khác 1452/KH-UBND

Kế hoạch 1452/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1452/KH-UBND 2018 giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03/CT-TTG NGÀY 19/01/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai kịp thời, thng nht và đng bộ các nội dung của Chỉ thị s03/CT-TTg đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

- Xác định cụ thcác nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg .

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong việc giải quyết nuôi con nuôi; nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò, chủ động tích cực của cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố trong triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg .

II. NỘI DUNG

1. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá, lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi và khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

2. Rà soát, đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh trong công tác giải quyết nuôi con nuôi đối với trẻ em; thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cộng tác xã hội, cộng tác viên cộng tác xã hội thuộc các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; các điều ước quốc tế về nuôi con nuôi và quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã làm công tác giải quyết việc nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Tăng cường công tác giám sát, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ liên quan đến việc nuôi con nuôi nhằm bảo đảm công khai minh bạch và đúng pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Thực hiện thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc tiếp nhận, giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế; thực hiện các biện pháp cụ thể phù hợp nhằm thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống trong cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

8. Giải quyết, cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các hoạt động giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính;

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị trình Chủ tịch UBND tỉnh để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/11 hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ động tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới ở địa phương và cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi theo quy định.

4. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

5. UBND các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt pháp luật về nuôi con nuôi trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện đăng ký và ghi chú việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật, kiểm tra, theo dõi tình hình giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn huyện, thúc đẩy công tác nuôi con nuôi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang sống tại cộng đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TP; LĐTBXH; Tài chính; CA tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1452/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1452/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1452/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1452/KH-UBND 2018 giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1452/KH-UBND 2018 giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1452/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành01/06/2018
        Ngày hiệu lực01/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1452/KH-UBND 2018 giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1452/KH-UBND 2018 giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới Hà Nam

           • 01/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực