Văn bản khác 1457/KH-UBND

Kế hoạch 1457/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (giai đoạn 2018-2022) do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1457/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW an toàn giao thông đường bộ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1457/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG (GIAI ĐOẠN 2018 - 2022)

Qua năm năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 18-TT/TU ngày 15/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tình hình trật tự ATGT có bước chuyển biến nhất định, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với 05 năm trước đó, đã giảm 10,1% số vụ, giảm 15% số người chết và giảm 26,8% số người bị thương (mục tiêu kế hoạch đề ra giảm từ 5% đến 10%).

Tuy nhiên, tình hình trật tự giao thông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông (TNGT) còn xảy ra nhiều vụ hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về con người và tài sản.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2546-CV/TU ngày 19/12/2016 về việc tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 28-CV/TW ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch thực hiện trong 05 năm tiếp theo (2018 - 2022), nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân về những nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước hết về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về trật tự an toàn giao thông.

3. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức ATGT từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ và phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm ATGT, từng bước xây dựng nếp ứng xử văn hóa giao thông.

4. Phấn đấu hàng năm giảm TNGT từ 5% đến 10% cả 03 tiêu chí, giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông

a) Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể các cấp.

b) Tập trung triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

c) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các chương trình, kế hoạch tại địa phương, đơn vị cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông tới mọi thành phần xã hội

a) Nghiên cứu và thực hiện các biện pháp và nội dung tuyên truyền sáng tạo, hấp dẫn, phong phú, thiết thực, dễ tiếp thu, dễ thực hiện, phù hợp đối tượng hoặc nhóm đối tượng tham gia giao thông nhằm giúp người được tuyên truyền hiểu kỹ, nhớ lâu, dễ thực hiện, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông, thấy rõ trách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.

b) Sử dụng nhiều hình thức, nhiều kênh tuyên truyền với nội dung đa dạng, dễ cảm nhận. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ đề về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông; tạo nếp quen của người tham gia giao thông là: Nhường nhịn nhau khi đi đường; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng; mặc áo phao mỗi khi đi phương tiện thủy.

c) Duy trì việc đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến s; đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

d) Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật giao thông trong trường học. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

3. Phát triển, từng bước kết nối đồng bộ và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn

a) Xác định giao thông vận tải phải đi trước một bước, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung các nguồn lực để đầu tư thực hiện các chiến lược phát triển giao thông vận tải, giao thông đô thị, nhất là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực đô thị, khu công nghiệp, đường cao tốc, Sân bay Long Thành. Việc xây dựng, mở rộng các tuyến đường bộ phải hướng đến tách làn đường, đặt dải phân cách riêng cho xe hai, ba bánh.

b) Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, có phương án bảo đảm an toàn đối với các công trình vừa thi công vừa khai thác. Sửa chữa kịp thời hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; xử lý ngay “Điểm đen” tai nạn giao thông; khắc phục các điểm thường ngập nước trên đường bộ và các tuyến đường đô thị.

c) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy để hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông được trật tự, an toàn.

d) Duy trì tổ chức người cảnh giới tại 11 điểm giao đường dân sinh với đường sắt; hoàn chỉnh lắp đặt hộ lan trên đường gom; tổ chức bảo vệ tại 52 vị trí đường dân sinh đã được rào xóa bỏ và 03 vị trí rào thu hẹp; ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép qua đường sắt. Kiến nghị ngành đường sắt bố trí người gác chắn tại vị trí đường ngang hợp pháp thời gian qua xảy ra nhiều TNGT.

đ) Tổ chức điều tiết, phòng ngừa phương tiện thủy đâm va trụ cầu vượt sông, kiến nghị ngành chức năng xây dựng các trụ chống va đập.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành chức năng trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT của UBND từ tỉnh đến cấp xã, của các ngành chức năng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các giải pháp, nhất là ở cấp cơ sở.

b) Thực hiện đúng quy trình công tác đăng ký phương tiện, quy trình đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Ứng dụng khoa học công nghệ trong đăng ký, đăng kiểm, quản lý đến quá trình hoạt động của phương tiện. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, xử lý đối với phương tiện quá niên hạn sử dụng.

c) Thường xuyên chấn chỉnh, duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bằng, chứng chỉ thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy. Khắc phục những hạn chế, yếu kém và xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

d) Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bảo đảm hợp lý, khoa học và phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và bảo đảm ATGT.

đ) Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT, ùn tắc giao thông. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các đoạn đường nguy cơ cao xảy ra TNGT và địa bàn nông thôn.

e) Tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, chấm dứt tình trạng vi phạm chở quá tải trọng cho phép của cầu đường theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 8045-CV/TU ngày 03/3/2015; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông. Có biện pháp kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

5. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông

a) Tổ chức giao thông khoa học, hợp lý khắc phục ùn tắc giao thông. Coi trọng cửa ngõ thành phố Biên Hòa, khu công nghiệp, các tuyến quốc lộ và điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; xây dựng bổ sung các cầu vượt hoặc hầm chui ở các nút giao phức tạp. Có phương án giải quyết dứt điểm các điểm ùn tắc từ những năm qua như: Ngã ba Quốc lộ 1 và đường vào Nhà máy nước Thiện Tân; ngã ba Quốc lộ 1 và đường Điểu Xiển; nút giao và đường dẫn Quốc lộ 51 vào đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây; cổng trường học, xí nghiệp.

b) Tiếp tục Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

c) Đi đôi với việc sắp xếp nơi trông giữ xe, xây dựng các bãi, điểm đỗ xe. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý đường phố, hè phố. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Xâm hại công trình giao thông; chiếm dụng lòng đường, hè phố; dừng, đỗ xe, chuyển hướng, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; thiếu trách nhiệm trong việc khắc phục nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT.

6. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giao thông: Triển khai lắp đặt camera giám sát giao thông phục vụ phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các nút trọng điểm phức tạp. Tổ chức giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và xếp hàng lên phương tiện tại các mỏ khai thác vật liệu xây dựng đã được trang bị hệ thống camera.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về trật tự ATGT, nội dung phong phú, hình thức cuốn hút, dễ nhớ, phù hợp với từng đối tượng và đến được các tầng lớp nhân dân.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành, thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND địa phương triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí về “Văn hóa giao thông”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩNhân dân thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông đường bộ”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, ứng xử có văn hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATGT, trong thực thi công vụ giữ gìn trật tự ATGT.

c) Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên bằng nhiều hình thức về quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy; về tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với trật tự ATGT, nguy cơ gây tai nạn do lái xe, lái ghe - tàu thủy uống rượu, bia, hậu quả TNGT nguyên nhân từ rượu, bia; tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai đúng quy cách; mặc áo phao khi đi đò, đi phà; bảo đảm an toàn khi qua đường ngang.

d) Phối hợp các ngành liên quan, chủ đầu tư thống nhất các giải pháp tổ chức, phân luồng giao thông khoa học, hợp lý phòng chống ùn tắc giao thông. Đôn đốc phương án giải quyết các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, trước hết: Ngã ba Quốc lộ 1 và đường vào Nhà máy nước Thiện Tân; ngã ba Quốc lộ 1 và đường Điểu Xiển; nút giao và đường dẫn Quốc lộ 51 vào đường cao tốc; khu vực cổng trường học, nhà máy, xí nghiệp.

đ) Kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị các ngành, địa phương khẩn trương điều chỉnh, lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

e) Khắc phục kịp thời và giúp các địa phương khắc phục các “Điểm đen” hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án về ATGT.

g) Lắp đặt camera giám sát giao thông phục vụ phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các nút trọng điểm phức tạp. Đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông xử lý kịp thời hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và xếp hàng lên phương tiện tại các mỏ khai thác vật liệu xây dựng được trang bị hệ thống camera giám sát.

h) Giúp UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Sở Giao thông Vận tải

a) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện tổ chức giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông; thường xuyên thực hiện duy tu, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; rà soát, lắp đặt bổ sung hệ thống biển báo đường bộ theo quy chuẩn mới; khắc phục kịp thời các “Điểm đen” TNGT trên các tuyến phụ trách và phối hợp Cục Quản lý đường bộ IV chỉ đạo khắc phục “Điểm đen” tai nạn giao thông trên các quốc lộ. Chủ trì, phối hợp các địa phương kiểm tra an toàn hạ tầng giao thông, đề xuất phương án đầu tư mới hoặc sửa chữa đối với cầu vượt sông, suối không bảo đảm an toàn.

b) Phối hợp các ngành liên quan và UBND thành phố Biên Hòa giám sát việc tổ chức giao thông công trình xây dựng đường hầm qua ngã tư Tân Phong; công trình thoát nước nội ô thành phố Biên Hòa; phương án phân luồng giao thông khi xây dựng đường nối cầu An Hảo và Quốc lộ 1K (đường Nguyễn Ái Quốc). Tổ chức điều tiết, phòng ngừa phương tiện thủy đâm va trụ cầu vượt sông, kịp thời kiến nghị ngành chức năng xây dựng các trụ chống va đập.

c) Triển khai kế hoạch xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 12346/KH-UBND ngày 19/12/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh kế hoạch phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép ở những tuyến, địa bàn còn phức tạp. Xử lý vi phạm về tải trọng và xếp hàng hóa lên xe qua hệ thống camera tại các mỏ khai thác vật liệu xây dựng.

d) Đoàn kiểm tra 07 của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của lực lượng chức năng; tổ chức kiểm tra, kể cả kiểm tra không công khai để xử lý tại một số điểm “Nóng” có kiểm soát nhưng xe tải vẫn thường xuyên chở quá tải trọng, để vật liệu rơi vãi xuống đường.

đ) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành lang giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết hơn nữa đối với hành vi vi phạm hành lang, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cảng, bến, phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy chưa đáp ứng quy định về an toàn.

e) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Xây dựng, các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về phân cấp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý đường phố, hè phố; quản lý an toàn bến khách ngang sông.

g) Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa; chấn chỉnh công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện; xử lý đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng.

h) Tiếp tục Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, trên cơ sở đó vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

i) Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nhất là đối với đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, đường thủy nội địa. Chỉ đạo cuộc vận động thi đua xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” đi vào thực chất, hiệu quả, vận động hưởng ứng giải thưởng “Vô lăng vàng” do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động.

3. Công an tỉnh

a) Tăng cường điều tiết, hướng dẫn, điều hòa giao thông nhằm hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông đường bộ, chống va trôi phương tiện thủy; chủ động kế hoạch ứng phó sự cố và tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông sắt, thủy, bộ, giải tỏa ngay ùn tắc giao thông.

b) Tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý tại địa bàn, đoạn đường phức tạp về trật tự ATGT, tai nạn giao thông tăng, địa bàn nông thôn. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm dễ dẫn đến TNGT như: Vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, đường thủy; kỹ thuật an toàn phương tiện; giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ của người điều khiển phương tiện. Lưu ý các hành vi vi phạm như: Nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; lấn trái, vượt ẩu; lưu thông ngược chiều; tùy tiện chuyển hướng, sang đường và quay đầu xe; lạng lách đánh võng, đua xe trái phép; lái xe ô tô vi phạm quy tắc gây ùn tắc giao thông.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải tổng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng phương tiện thủy không đủ điều kiện an toàn, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kiên quyết hơn đối với hành vi vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

d) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 12346/KH-UBND ngày 19/12/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép; xử lý chở quá tải đối với phương tiện thủy nội địa.

đ) Chủ động kế hoạch phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, không để bùng phát đua xe quy mô lớn hoặc tái diễn liên tục. Xử lý nghiêm mọi hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ.

e) Chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các cấp ủy, cơ sở; hướng dẫn sơ kết hàng năm, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của UBND tại Kế hoạch này.

5. Sở Tư pháp: Phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực tuyên truyền cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các ngành, địa phương và hội viên Câu lạc bộ pháp luật. Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật giao thông cấp cho các Câu lạc bộ pháp luật, các tổ chức, đoàn thể để phổ biến đến các tầng lớp nhân dân.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện tiêu chí về “Văn hóa giao thông đường bộ”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tới các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức. Tập trung tuyên truyền lồng ghép trong các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền bằng xe lưu động đến địa bàn nông thôn. Sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề ATGT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên truyền hình, phát thanh, báo mạng, trang mạng nội bộ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về pháp luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tổ chức thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Phối hợp Tỉnh đoàn xây dựng và triển khai chương trình giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu niên và học sinh.

c) Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức cuối năm đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự ATGT.

d) Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục ATGT cho giáo viên; tiếp tục tổ chức các cuộc thi ATGT trên internet cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

9. Sở Xây dựng

a) Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị. Phối hợp các thành viên liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật giao thông liên quan đến trật tự ATGT đô thị, mỹ quan đô thị.

b) Phối hợp Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý đường phố, hè phố.

10. Sở Y tế

a) Chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị tai nạn giao thông nhằm giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng, sức khỏe của cán bộ và Nhân dân. Triển khai dịch vụ cấp cứu 115 trong đó có nạn nhân tai nạn giao thông.

b) Chỉ đạo các cơ sở y tế quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối với lái xe, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm, tiêu cực.

11. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, kinh doanh phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm sản xuất, tàng trữ, lưu thông, buôn bán loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy và mũ bảo hiểm không bảo đảm quy chuẩn, chất lượng; “Mũ bảo hiểm quà tặng” - là loại mũ được doanh nghiệp thuê nhà sản xuất mũ bảo hiểm làm có in logo của doanh nghiệp nhằm quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, nhưng chất lượng của mũ không bảo đảm.

12. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Tập trung phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải quy định về bảo đảm an toàn cháy, nổ. Thực hiện nghiêm Đề án về phân công, phân cấp công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các vụ TNGT, các vụ cháy, nổ phương tiện vận tải. Tổ chức huấn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ tại chỗ cho lực lượng không chuyên nghiệp ở cơ sở.

13. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong toàn quân, duy trì, nhân rộng các mô hình đơn vị điểm về trật tự ATGT; tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông tại khu vực đóng quân. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ đối với quân nhân về việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

b) Chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự tập trung kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật giao thông đối với lái xe quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, việc chấp hành quy định về tải trọng phương tiện; sử dụng biển số xe quân sự giả.

14. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đề xuất UBND tỉnh tập trung kinh phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, sửa chữa, nâng cấp những công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Hỗ trợ Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các ngành và các địa phương liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục, giải quyết và xử lý các dự án về xây dựng giao thông, hoạt động quản lý vận tải, khắc phục “Điểm đen” tai nạn giao thông, công tác tuyên truyền, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm ATGT và các dự án khác trong lĩnh vực trật tự ATGT một cách thuận lợi, kịp thời.

15. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban ATGT tỉnh và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí bảo đảm trật tự ATGT hàng năm và quản lý thu, chi chặt chẽ. Kịp thời phân bổ kinh phí cho các ngành, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT.

16. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo phối hợp cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vi phạm quy định về trật tự giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; chống người thi hành công vụ, xử lý đúng người, đúng lỗi, đúng pháp luật. Góp phần vào việc phòng ngừa trực tiếp vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực trật tự ATGT.

17. Đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy

a) Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đề xuất, chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 18-TT/TU tại các cơ sở đảng, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể.

b) Phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 759-QĐ/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền và chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT tại các cấp ủy, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

18. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

a) Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật giao thông phù hợp từng nhóm đối tượng, trọng tâm là vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và tuổi trẻ “Đi đầu thực hiện văn hóa giao thông”.

b) Duy trì nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT vào sinh hoạt định kỳ tại khu phố, ấp; gắn việc xây dựng "Văn hóa giao thông", xây dựng: “Gia đình thực hiện nếp sống văn hóa giao thông” và “Khu dân cư văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Lấy mục tiêu giảm tai nạn giao thông gắn với phong trào 04 giảm ở địa bàn khu dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện.

c) Tiếp tục duy trì phong trào thi đua: “Tuổi trẻ Đồng Nai gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông”, tổ chức lực lượng “Thanh niên tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự ATGT”; chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu niên và học sinh.

d) Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện văn hóa giao thông vào sinh hoạt định kỳ của các cấp đoàn, công đoàn, hội. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng cơ quan, tổ chức, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đã ký kết với Ban ATGT tỉnh.

19. Hội Chữ thập đỏ: Tập huấn kỹ năng sơ cứu chấn thương do TNGT cho Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và tình nguyện viên. Tăng cường trang thiết bị cho các chốt cấp cứu, nhất là các chốt trên các trục quốc lộ và các tuyến phức tạp.

20. Đề nghị các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh: Cục Quản lý đường bộ IV; Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10; Công ty Cổ phần đường sắt Sài Gòn; Phòng Thanh tra - An toàn III

a) Tăng cường kiểm tra, sửa chữa kịp thời hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, chú ý các điểm ngập nước trên các quốc lộ; điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chủ động đề xuất Bộ Giao thông Vận tải ưu tiên giải pháp tách làn đường có dải phân cách dành riêng cho xe 02, 03 bánh khi xây dựng, mở rộng quốc lộ.

b) Hàng năm tập trung khắc phục kịp thời các “Điểm đen” tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ. Riêng năm 2018 xử lý 27 điểm phát sinh năm trong 2017 (Quốc lộ 1: 15 điểm, Quốc lộ 20: 06 điểm và Quốc lộ 51: 06 điểm) trong đó xử lý ngay hai “Điểm đen” tại ngã tư Dầu Giây, ngã tư Vũng Tàu.

c) Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng của tỉnh có giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông trên các quốc lộ. Trước hết tại nút giao Quốc lộ 1 với đường vào Nhà máy nước Thiện Tân; ngã ba Quốc lộ 1 và đường Điểu Xiển; nút giao và đường dẫn Quốc lộ 51 vào đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Bảo đảm an toàn, thông suốt tại công trình xây dựng cầu vượt Dầu Giây. Dự báo, có giải pháp lâu dài phòng ngừa ùn tắc cửa ngõ Sân bay Long Thành và vùng phụ cận.

d) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa để hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông trật tự, an toàn.

đ) Nâng cấp từ đường ngang cảnh báo tự động lên đường có người gác chắn tại km1684+780 (giáp ranh huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa); km1687+545 thuộc phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa mà những năm qua xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Phối hợp các địa phương duy trì trật tự, an toàn tại 55 đường ngang dân sinh đã xóa bỏ hoặc thu hẹp, tại 11 vị trí đường dân sinh có người gác cảnh giới; không để phát sinh thêm đường ngang trái phép.

e) Tổ chức điều tiết, phòng ngừa phương tiện thủy đâm va trụ cầu vượt sông, xây dựng trụ chống va tại các trụ cầu xung yếu.

21. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành

a) Tập trung chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

b) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phổ biến các tiêu chí văn hóa giao thông đến cán bộ, nhân viên thuộc quyền, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức của mình chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về trật tự ATGT, thực hiện nếp ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; đưa nội dung này vào chương trình chào cờ, giao ban hàng tuần, tháng, các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị.

c) Theo chức năng nhiệm vụ, tích cực tham gia một cách có hiệu quả công tác tuyên truyền, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

d) Có trách nhiệm giáo dục, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, nhân viên thuộc quyền vi phạm trật tự ATGT, gây tai nạn giao thông được cơ quan Công an thông báo về và có trách nhiệm hồi âm kết quả xử lý cho cơ quan đã ra thông báo.

22. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Tham mưu cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo tiếp tục tổ chức quán triệt đến đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, xác định lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, là trách nhiệm của mỗi đảng viên; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đơn vị và các địa phương quán triệt, triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến tận các ấp, khu phố, tổ dân phố, cụm dân cư và từng người dân một cách thường xuyên, cụ thể, thực chất, có hiệu quả, tránh hình thức, phong trào.

c) Quán triệt thực hiện Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý về trật tự ATGT, thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các tuyến đường bộ địa phương quản lý, các bến đò ngang, đường ngang qua đường sắt; khắc phục “Điểm đen” tai nạn giao thông; chủ động phương án điều tiết, phân luồng giao thông khi xảy ra ngập nước trên các tuyến đường bộ. Thực hiện nghiêm Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; chủ động phối hợp ngành đường sắt duy trì trật tự, an toàn tại các 55 đường ngang dân sinh đã xóa bỏ hoặc thu hẹp, duy trì việc bố trí người cảnh giới tại 11 vị trí đường ngang dân sinh; không để phát sinh thêm đường ngang trái phép.

d) Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người gây tai nạn giao thông, góp phần răn đe phòng ngừa chung. Có biện pháp kiên quyết chấm dứt tình trạng đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn; các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 18-TT/TU ngày 15/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng đơn vị cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện theo phương châm: Quyết liệt, đồng bộ, liên tục, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị cơ sở. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, năm tổ chức kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị, đồng thời cụ thể hóa các chương trình giải pháp cho thời gian tiếp theo; tổ chức tổng kết đánh giá toàn diện kết quả 10 năm thực hiện vào quý IV năm 2022.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban ATGT tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và cơ quan liên quan hàng năm tham mưu UBND tỉnh đề xuất Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW.

4. Giao Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1457/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1457/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2018
Ngày hiệu lực07/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1457/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1457/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW an toàn giao thông đường bộ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1457/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW an toàn giao thông đường bộ Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1457/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành07/02/2018
        Ngày hiệu lực07/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1457/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW an toàn giao thông đường bộ Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1457/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW an toàn giao thông đường bộ Đồng Nai

           • 07/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực