Văn bản khác 146/KH-UBND

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 146/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg , ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” (Đề án);

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân;

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

2. Yêu cầu

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện hoạt động PBGDPL;

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, triển khai các hoạt động PBGDPL rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác này đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh;

- Tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, huy động mọi nguồn lực tham gia gắn với đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức PBGDPL.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng công văn đôn đốc, hướng dẫn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh để đảm bảo hoạt động liên tục; thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành;

+ Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp xây dựng xong Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật và Tủ sách pháp luật điện tử.

3. Tuyên truyền, phổ biến lồng ghép qua các buổi tập huấn pháp luật về vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới công tác PBGDPL và sự cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đăng tải các đề cương tuyên truyền, bài giảng về pháp luật khi cần thiết lên Website làm cơ sở để báo cáo viên, tuyên truyền viên tham khảo, làm tài liệu để tuyên truyền

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được thực hiện theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg , ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở. Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, youtube, twitter và các mạng xã hội khác...

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để thực hiện Đề án;

- Khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình; đề án liên quan đã được phê duyệt hoặc các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Là cơ quan tham mưu, hướng dẫn, phối hợp, giám sát, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Đăng tải các đề cương, tài liệu, hỏi đáp pháp luật,... lên Website để làm tài liệu tham khảo tuyên truyền;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép trong các buổi tập huấn, tuyên truyền về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL cho cán bộ làm công tác PBGDPL; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này;

- Thực hiện hỗ trợ kỹ thuật trong việc duy trì vận hành, quản lý khai thác Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

5. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các công việc trong Kế hoạch này, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai các hoạt động PBGDPL trên không gian mạng tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bố trí nhân lực, nguồn tài chính từ kinh phí được giao, có giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm về Sở Tư pháp (trước ngày 15/11 hàng năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 65b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu146/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2019
Ngày hiệu lực12/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 146/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 146/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu146/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành12/08/2019
        Ngày hiệu lực12/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 146/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật tỉnh Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 146/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật tỉnh Hòa Bình

           • 12/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực