Văn bản khác 1464/KH-UBND

Kế hoạch 1464/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1464/KH-UBND 2017 Tăng cường quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Bình Dương 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/KH-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đ án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đđạt được mục tiêu của Đề án về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 (sau đây gọi tắt là Đề án).

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đề án.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đề án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

- Đ cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Giai đoạn từ năm 2017 đến 2020

1.1. Tổ chức Hội nghị quán triệt việc triển khai Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Kế hoạch được ban hành.

1.2 Về tăng cường năng lực quản lý và thực thi thực hiện Đề án.

- Rà soát, đánh giá để có phương án xử lý theo khoản 2 mục II Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 đến năm 2020.

- Kết quả: Báo cáo tổng hợp thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Đề án.

1.3 Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

- Nội dung: Tập trung thực hiện phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan khoản 4 mục II Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật

2. Giai đoạn năm 2020 đến năm 2025

2.1 Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.2 Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Đề án phù hợp với yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tình hình cụ thể của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Kết quả: Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án.

2.3 Tổng kết thực hiện Đ án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Đề án phù hợp với yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tình hình cụ thể của địa phương

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

- Kết quả: Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tăng cường quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Kinh phí thực hiện Đề án: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tham mưu tổng hợp kinh phí hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo cơ quan truyền thông và báo chí địa phương tuyên tuyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Thủ trưởng các sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Đề án) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, tx, thành phố;
- LĐVP, Tùng, Thái, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1464/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1464/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1464/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1464/KH-UBND 2017 Tăng cường quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Bình Dương 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1464/KH-UBND 2017 Tăng cường quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Bình Dương 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1464/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành19/04/2017
        Ngày hiệu lực19/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1464/KH-UBND 2017 Tăng cường quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Bình Dương 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1464/KH-UBND 2017 Tăng cường quản lý pháp luật bảo hộ quyền tác giả Bình Dương 2020

             • 19/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực