Văn bản khác 147/KH-UBND

Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018

Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018 đã được thay thế bởi Quyết định 1540/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Huế và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2017.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Trên cơ sở dự án Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế đã được Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) tài trợ thông qua 03 đơn vị trực tiếp thực hiện (Trường Cao đng Công nghiệp Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công ty cổ phần Tư vn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS));

Trong giai đoạn 2016 - 2018, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu đối với dự án Phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng và triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch hoạt động “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018” như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

Xác đnh công nghệ, tri thức và sáng tạo là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và tăng trưng kinh tế của địa phương cũng như của doanh nghiệp. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018” với quan điểm nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát huy ti đa sự tham gia, đóng góp của các thành phn tạo nên Hệ sinh thái khởi nghiệp gm các doanh nghiệp, trường đại học, các tổ chức tư vấn, các tổ chức cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư, nhà cố vấn, huấn luyện viên,... bên cạnh vai trò hỗ trợ và thúc đy của bộ máy chính quyền.

Mục tiêu của Kế hoạch là thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ chính quyền địa phương như: hỗ trợ tuyên truyền, vận động tinh thần khi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp cho cộng đồng; hỗ trợ không gian làm việc chung cho Hệ sinh thái; miễn giảm các chi phí về đất đai, thuế,... cho các doanh nghiệp khi nghiệp; kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, các nhà đầu tư tiềm năng, nhà đầu tư mạo hiểm và các quỹ hỗ trợ của địa phương,... giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

1. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của doanh nghiệp khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp

a) Tổ chức các hội thảo, các sự kiện quảng bá nhằm hình thành một cộng đồng sinh viên và giới trẻ có thái độ đúng đắn về khởi nghiệp; có tinh thn, động lực khởi nghiệp mạnh mẽ; có kiến thức, kỹ năng, công cụ khi khởi nghiệp: 02 đợt/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưng (CoPLUS), Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

b) Tuyên truyền các tấm gương điển hình về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: 10 phóng sự/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Cổng thông tin điện tử tỉnh; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

2. Thúc đẩy tăng trưởng về số lượng, chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp

a) Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên: tối thiểu 03 Câu lạc bộ.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS).

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

b) Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp để thu hút các cá nhân và tổ chức tham gia: 01 cuộc/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, SKế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ và Công ty cổ phn Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS), Đại học Huế, các trường Đại học, Cao đng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10 các năm 2016 - 2018.

3. Hỗ trợ nâng cao năng lực pháp luật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

a) Tổ chức các khóa tập huấn các chính sách pháp luật về thuế đến với các doanh nghiệp khi nghiệp trên địa bàn tỉnh: 01-02 khóa/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

b) Tổ chức các khóa tập huấn về môi trường kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế: 01 - 02 khóa/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội doanh nghiệp tnh, Hội doanh nghiệp trẻ.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh: 01-02 khóa/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

d) Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp: đào tạo, tư vấn, cố vấn kèm cặp, kết nối với các nhà đầu tư, thông tin về các giải pháp kỹ thuật, thông tin thị trường, các vấn đề về pháp lý và sở hữu trí tuệ,...: thường xuyên.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Tư vn và Đầu tư Cộng hưng (CoPLUS).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưng Cao đẳng Công nghiệp Huế.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

4. Hỗ trợ khác

a) Xây dựng các không gian làm việc chung (co-working space) và hỗ trợ văn phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp: tối thiểu 02 địa đim.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công ty c phn Tư vn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS), Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

b) nh thành các Vườn ươm khởi nghiệp: tối thiểu 02 Vườn ươm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

c) Lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng (từ các Vườn ươm khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp) và đưa vào chương trình ươm tạo, giúp các ý tưởng trở thành các dự án khởi nghiệp có sức sng và tn tại được trên thị trường: 05 ý tưởng/năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS).

- Cơ quan, đơn vị phi hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, Đại học Huế, các trường Đại học và Cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian thực hiện: 2016-2018.

d) Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các đơn vị đào tạo, các đơn vị tư vấn, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, quỹ hỗ trợ và đầu tư, chính quyền địa phương... để hỗ trợ toàn diện cho các dự án khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng (CoPLUS) và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2018.

đ) Xây dựng chính sách hỗ trợ khởi nghiệp (chính sách thuế, đất đai, quảng bá, đào tạo,...) và đưa vào Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2016.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách của tỉnh, Chương trình đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan và huy động hợp pháp khác. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản liên quan, các cơ quan, tổ chức được phân công nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, btrí trong ngân sách của cơ quan, tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mc II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức trin khai thực hiện; định kỳ hàng quý hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện vào cuối quý II và quý IV hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp t
nh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn t
nh;
- UBND TP Huế, thị xã và các huyện;
- Quỹ ĐTPT&BLTD cho DNNVV t
nh;
- Hiệp hội doanh nghiệp t
nh;
- Hội doanh nghiệp trẻ;
- Đại học Huế;

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;
- Công ty CoPLUS;
- C
ác cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tnh;
- CVP và các PVP UBND t
nh;
- Lưu
: VT, DL, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu147/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2016
Ngày hiệu lực23/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu147/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành23/09/2016
        Ngày hiệu lực23/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 147/KH-UBND hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế 2016 2018