Văn bản khác 1483/KH-UBND

Kế hoạch 1483/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 126-KH/TU quán triệt và triền khai Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1483/KH-UBND 2019 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 126-KH/TU NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA TỈNH ỦY TÂY NINH QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bin, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bin, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong công cuộc góp sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, đặc biệt là đối với địa phương biên giới, không có đường biển cũng không có hải đảo như tỉnh Tây Ninh.

- Việc triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền phải được triển khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế với các vùng, các tỉnh có biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn tình trạng ô nhim môi trường, thiên tai, hạn hán gắn với bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

2. Mục tiêu cụ thể

- Về kinh tế: đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế với các vùng, các tỉnh có biển; bảo đảm các điều kiện cho kinh tế, xã hội trong tỉnh phát triển.

- Về xã hội: tất cả người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam.

- Đẩy mạnh công tác định hướng, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trong chọn ngành, nghề liên quan đến biển. 100% học sinh, sinh viên trong các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng: nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Có biện pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn chế tác động của triều cường, xâm nhập mặn. Lồng ghép đánh giá tác động thiên tai, giải pháp ưu tiên về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đi khí hậu và quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát trin ngành, kinh tế - xã hội.

III. NỘI DUNG CHỦ YU THỰC HIỆN

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến bảo vệ môi trường, biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo.

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật về biển, hải đảo như: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở biển Đông... đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp Nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động biểu tình, tạo điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và Quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

- Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, kênh thông tin, các phương tiện truyền thông đ thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước v bin, đến mọi tầng lớp Nhân dân; nâng cao chất lượng nội dung giáo dục về biển đảo trong nhà trường, phù hợp với từng cấp học; tạo ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, hải đảo, nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

IV. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Quán triệt nội dung Chiến lược phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thông tin về biển, đảo trong đội ngũ cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư về tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển và hải đảo, vai trò của ngành tài nguyên và môi trường trong thực hiện chức năng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; nâng cao hiểu biết pháp luật về Luật Bin Việt Nam và Luật pháp Quốc tế về Biển.

- Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về biển, về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển thông qua các chiến dịch tuyên truyền cao điểm, nhân các sự kiện về môi trường, biển và đại dương như: Ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6), Ngày Đại dương thế giới (ngày 08 tháng 6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6).

- Tổ chức tập huấn, hội thảo cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng đối với các cấp chính quyền, các ngành, các đoàn thể về nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Xây dựng chương trình Kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam. Biên soạn, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển đảo Việt Nam.

V. KINH PHÍ THC HIN

1. Ngân sách của tỉnh bảo đảm đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp vào dự toán ngân sách của tỉnh.

2. UBND các huyện, thành phố tự cân đối, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm.

VI. TCHỨC THỰC HIỆN

1. STài nguyên và Môi trường

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và trạm truyền thanh cấp xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Theo dõi, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

3. S Tài chính

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm theo quy định.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa các huyện, thành phố tiếp tục tchức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, chiếu phim lưu động có chủ đề biển đảo, hướng về biên giới, hải đảo quê hương.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai cho học sinh, sinh viên trong tt cả các bậc học, cp học.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác biển, đảo trong các cơ sở giáo dục.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, ph biến, giáo dục văn bản pháp luật về biển, đảo trong công tác giáo dục quc phòng và an ninh cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên.

7. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về biển, hải đảo.

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh liên quan đến biển, hải đảo theo quy định pháp luật.

8. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo trong lực lượng công an trên địa bàn tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

10. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh

Tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin bài tuyên truyền, phổ biến về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biển, đảo trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; chủ động liên hệ sưu tầm, phát sóng các hình ảnh đẹp về biển đảo Việt Nam, về công cuộc phát triển kinh tế biển và các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Trang thông tin điện tử địa phương, Đài Truyền thanh cấp huyện, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Đẩy mnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Trên đây là Kế hoạch hành triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy Tây Ninh về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TNMT;
- TTTU; HĐND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính tr
- xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh, Đài PTTH TN;
- LĐVP-CVK;
- Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1483/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1483/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực12/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1483/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1483/KH-UBND 2019 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1483/KH-UBND 2019 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1483/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýTrần Văn Chiến
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực12/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1483/KH-UBND 2019 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1483/KH-UBND 2019 Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Tây Ninh

           • 12/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực