Văn bản khác 1486/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 tổ chức Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 giáo dục Đạo Đức lối sống học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo toàn quốc về công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục Đích, yêu cầu

1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống trong học sinh, sinh viên hiện nay;

2. Đề xuất, kiến nghị sửa Đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp với công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống trong học sinh, sinh viên;

3. Tạo cơ sở Đánh giá thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”;

4. Tổ chức Hội thảo nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung hội thảo

1. Đánh giá các nội dung hoạt Động ngoại khóa, hoạt Động ngoài giờ lên lớp, học tập và tuyên truyền gương hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, gương Người tốt - Việc tốt, …;

2. Cụ thể hóa mô hình giáo dục kết hợp giữa gia Đình - nhà trường - xã hội;

3. Thống kê và phân tích số lượng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trong 5 năm gần Đây;

4. Đánh giá những mặt Đã làm Được, những hạn chế của công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống và Đề xuất các giải pháp Đổi mới công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống trong tình hình hiện nay.

III. Thời gian, Địa Điểm, hình thức tổ chức

1. Thời gian: Dự kiến 01 ngày (Tháng 12/2013 hoặc tháng 01/2014).

2. Địa Điểm: Tại Hà Nội.

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

IV. Chủ trì hội thảo

Thứ trưởng Trần Quang Quý.

V. Thành phần, số lượng Đại biểu

- Các sở giáo dục và Đào tạo khu vực phía Bắc và một số sở giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam (01 lãnh Đạo Sở và 01 cán bộ cấp phòng/chuyên viên phụ trách về công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho HSSV): 100 Đại biểu;

- Đại diện lãnh Đạo một số trường tiểu học, THCS, THPT: 45 Đại biểu;

- Đại diện lãnh Đạo một số trường ĐH, CĐ: 60 Đại biểu;

- Đại diện các bộ, ngành, hội, Đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng của Quốc hội; Ủy ban các vấn Đề xã hội; Văn phòng TW Đảng; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Nội vụ; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức; Đài THVN, Đài TNVN): 25 Đại biểu;

- Các Đơn vị của Bộ: Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH, Vụ GDTX, Vụ GDCN, Viện KHGDVN, Cục NG & CBQLCSGD, Văn phòng Bộ, Vụ GDDT: 20 Đại biểu;

Tổng số Đại biểu: 250 Đại biểu.

VI. Chương trình hội thảo

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00-11h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Chánh Văn phòng

Phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Trần Quang Quý

Báo cáo Đề dẫn Hội thảo

Lãnh Đạo Vụ CTHSSV

Báo cáo về Định hướng công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho HSSV trong giai Đoạn hiện nay

Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo cáo kết quả khảo sát công tác giáo dục Đạo Đức trong nhà trường phổ thông

Văn phòng Chủ tịch nước

Báo cáo về mô hình Đưa các văn, nghệ sĩ tham gia vào công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho HSSV

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghỉ giải lao

 

Các báo cáo về công tác giáo dục Đạo Đức thông qua các hoạt Động ngoại khóa và ngoài giờ lên lớp

Báo cáo viên

Thảo luận về công tác giáo dục Đạo Đức thông qua các hoạt Động ngoại khóa và ngoài giờ lên lớp

Các Đại biểu tham dự

11h30-13h30

Nghỉ trưa

 

13h30-17h00

Báo cáo về các hoạt Động phong trào của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần giáo dục Đạo Đức cho HSSV

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về công tác phối hợp giáo dục Đạo Đức cho HSSV

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN

Các báo cáo về công tác giáo dục Đạo Đức thông qua giáo dục kỹ năng sống, giáo dục qua các tấm gương anh hùng, liệt sĩ ...

Báo cáo viên

Nghỉ giải lao

 

Thảo luận về công tác giáo dục Đạo Đức thông qua giáo dục kỹ năng sống, giáo dục qua các tấm gương anh hùng, liệt sĩ ..., phối hợp giữa gia Đình - nhà trường - xã hội ...

Các Đại biểu tham dự

Kết luận

Thứ trưởng Trần Quang Quý

VII. Ban Tổ chức hội thảo

- Thứ trưởng Trần Quang Quý, Trưởng ban;

- Đại diện Lãnh Đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Trưởng ban;

- Lãnh Đạo Vụ CTHSSV, Phó Trưởng ban;

- Văn phòng Bộ, Vụ GDMN, Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH là các Ủy viên;

- Thư ký hội nghị: Đại diện Vụ CTHSSV, Vụ GDTrH, Văn phòng Bộ (mỗi Đơn vị 01 chuyên viên).

VIII. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội thảo;

- Phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước xây dựng nội dung Hội thảo;

- Thực hiện khảo sát về công tác giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường;

- Gửi giấy mời cho các Đại biểu tham dự Hội thảo;

- In ấn, phô tô tài liệu phục vụ Hội thảo;

- Lập dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thảo;

- Đảm bảo cơ sở vật chất Để tổ chức Hội thảo.

2. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Vụ Công tác học sinh, sinh viên Để tổ chức Hội thảo;

- Hỗ trợ công tác Đón tiếp Đại biểu.

3. Vụ Giáo dục Trung học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Chuẩn bị các báo cáo về giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh phổ thông trong nhà trường.

4. Các Vụ Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đại học:

- Thực hiện các công việc liên quan Được Đảm nhận.

Trên Đây là Kế hoạch tổ chức Hội thảo toàn quốc về giáo dục Đạo Đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Yêu cầu các Đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ Được phân công theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị này Để triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước (Để b/c);
- Bộ trưởng (Để b/c);
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (Để biết);
- Các Đơn vị trong cơ quan Bộ (Để t/h);
- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1486/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1486/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2013
Ngày hiệu lực28/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1486/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 giáo dục Đạo Đức lối sống học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 giáo dục Đạo Đức lối sống học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1486/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Quang Quý
        Ngày ban hành28/11/2013
        Ngày hiệu lực28/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 giáo dục Đạo Đức lối sống học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1486/KH-BGDĐT năm 2013 giáo dục Đạo Đức lối sống học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo

              • 28/11/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực