Văn bản khác 149/KH-UBND

Kế hoạch 149/KH-UBND tổ chức Ngày pháp luật nước Việt Nam năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 149/KH-UBND 2017 Ngày pháp luật Việt Nam Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn bản số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên;

b) Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong Nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Ngày Pháp luật phải được tổ chức sâu rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã, chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2016; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2017, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa;

c) Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

d) Xác định cụ thể trách nhiệm tổ chức và tham gia tổ chức Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự phối hợp, kết hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh với Ủy ban nhân dân các cấp.

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN T CHỨC TRIN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2017

1. Nội dung

Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung vào các nội dung sau:

a) Về công tác hoàn thiện thể chế: Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, tín dụng...; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người dân và doanh nghiệp;

b) Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên.

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong qun lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

- Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, li sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

2. Hình thức

Cần xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2017.

Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:

a) Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đi thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng; “Tiết học pháp luật”, “Quán cà phê pháp luật”...

b) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở, nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp gắn với giáo dục khởi nghiệp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

c) Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới tại cộng đồng dân cư.

3. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cnăm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật bằng hình thức băng rôn trên các tuyến đường phố chính; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập và có giải pháp tháo gỡ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

b) Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch Ngày pháp luật năm 2017 sát với nội dung và phù hợp với điều kiện, yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

- Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình tnh tăng cường thời lượng, m chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Ngày Pháp luật năm 2017.

c) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trong tổ chức mình, đồng thời hướng dẫn các tổ chức thành viên liên quan tổ chức Ngày Pháp luật

Đề nghị Người đứng đu các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trong tổ chức mình, tích cực vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tham gia xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho  nhân dân.

d) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 với hình thức, nội dung phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ti địa phương. Phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phHuế thực hiện.

2. Kinh phí tổ chức

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia tnh, Đoàn Luật sư tnh bố trí kinh phí tổ chức Ngày Pháp luật trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2017; trong trưng hợp không bố trí được kinh phí riêng cho hoạt động này thì lồng ghép các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật với các hoạt động trong Kế hoạch phbiến, giáo dục pháp luật năm 2017 đã được dự toán kinh phí thực hiện.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế trên cơ sở kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017, xem xét, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai hoạt động này tại địa phương.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 thành một nội dung trong Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và địa phương gửi Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp. Huế;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Các cơ quan Trung ương đ
óng trên địa bàn tỉnh;
- Hội Luật gia t
nh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PCVP và CV: XH, YT, NC, TH;
- Lưu VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Khắc Đính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu149/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2017
Ngày hiệu lực04/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 149/KH-UBND 2017 Ngày pháp luật Việt Nam Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 149/KH-UBND 2017 Ngày pháp luật Việt Nam Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu149/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành04/07/2017
        Ngày hiệu lực04/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 149/KH-UBND 2017 Ngày pháp luật Việt Nam Huế

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 149/KH-UBND 2017 Ngày pháp luật Việt Nam Huế

             • 04/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực