Văn bản khác 149/KH-UBND

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 149/KH-UBND 2018 đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 28 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT” GIAI ĐOẠN NĂM 2018 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Đề án, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Sau khi Chỉ thị được ban hành.

2. Tham gia hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật

Rà soát những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019.

3. Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật

Tham gia góp ý xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định được mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh giá được chính xác, toàn diện hiệu quả, tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

4. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật

Góp ý xây dựng quy trình chung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật

Triển khai, ứng dụng phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật; phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Khi có phần mềm dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng.

6. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành và địa phương.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Bảo đảm các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng.

Cơ quan chủ trì: Các sở, ngành cấp tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn kinh phí huy động tài trợ khác (nếu có).

2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch chi tiết đtổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ở các quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương mình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” của tỉnh Kiên Giang. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, STP, ntttrang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu149/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 149/KH-UBND 2018 đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 149/KH-UBND 2018 đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu149/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Anh Nhịn
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 149/KH-UBND 2018 đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 149/KH-UBND 2018 đổi mới hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật Kiên Giang

           • 28/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực