Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án "Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện" do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN”

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; phát huy sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác thi hành án hình sự, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

2. Xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

- Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án đến lãnh đạo, cán bộ chủ cht của các cấp, các ngành, đoàn thtrong tỉnh (thực hiện trong quý I/2018).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương, công an xã và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (thực hiện trong quý II/2018).

- Thành lập Hội đồng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện để thực hiện việc tha tù trước thời hạn có điều kiện (Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh và Trại tạm giam).

- Sở Tư pháp, Công an tỉnh và các ngành chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự; nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung hai luật này cho phù hợp với các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện...

2. Tổ chức xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Hàng quý, Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự huyện, thành phố rà soát đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, báo cáo Hội đng xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Căn cứ kết quả kiểm tra, thẩm định, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh có văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh xét, quyết định.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện chức năng kiểm sát việc xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân theo quy định.

- Tòa án nhân dân tỉnh định kỳ hoặc đột xuất xem xét, quyết định tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định rút ngn thời hạn thử thách đi với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ. Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện nếu họ trốn, chết, vi phạm pháp luật…

3. Công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương

- Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố thực hiện tốt việc tiếp nhận các quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện và các tài liệu khác có liên quan để tiến hành lập, đăng ký hồ sơ theo dõi, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật. Tổ chức truy nã và tổ chức bắt, áp giải những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn hoặc đã hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ để tiếp tục chấp hành thời hạn tù còn lại.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia quản lý, giám sát, giáo dục; xây dựng các mô hình giáo dục, giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với hoàn cảnh, độ tui, giới tính nhằm giúp họ chấp hành tốt nghĩa vụ của mình, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

+ Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, phối hợp với các đoàn thể và cơ quan có liên quan tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chp hành nghiêm chỉnh pháp luật tại địa phương cư trú (ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án phải tổ chức tống đạt quyết định, triệu tập và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cam kết chấp hành các nghĩa vụ và quy định của pháp luật...).

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có du hiệu vi phạm pháp luật; định kỳ nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành thời hạn thử thách; kịp thời báo cáo tình hình di biến động của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện cấp giấy chấp hành xong án phạt tù theo quy định...

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện dạy nghề, giới thiệu việc làm... cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhằm ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Thi hành án hình sự đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách đi với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ.

4. Kiện toàn, tổ chức bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Công an tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo chỉ đạo của Bộ Công an. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung biên chế, sắp xếp, btrí cán bộ theo dõi, thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiến nghị bố trí cán bộ cấp cơ sở thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan cân đối, đề xuất dự toán kinh phí ngân sách trong năm của tỉnh để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Công an tỉnh báo cáo, đề xuất trang bị phương tiện phục quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; triển khai phn mm cơ sở dữ liệu về tha tù trước thời hạn có điều kiện phục vụ công tác quản lý nhà nước và quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Công tác thông tin, truyền thông

- Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho phạm nhân trong thời gian chp hành án phạt tù nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội dung cơ bản của Đề án để họ biết và phấn đấu lao động, học tập, cải tạo tt.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình... chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương đưa tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Công an tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưng (Sở Nội vụ) xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sc và trình Bộ Công an xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

3. Giao cho Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
y ban MTTQ tnh;
- Các sở, ngành: CA t
nh, TAND tnh, VKSND tỉnh, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, LĐTBXH, Thông tin và Truyền thông, Báo TB, Đài PTTH Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, N
C.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND 2018 triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở Thái Bình

           • 08/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực