Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND 2019 đẩy mạnh bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo cán bộ công chức Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 28/CT-TTG NGÀY 18/9/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH BỒI DƯỠNG TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đi với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 5052/BNV-CTTN ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị s 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đi với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhn thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản Iý.

- Góp phần nâng cao hiệu quthực hiện nhiệm vụ, công vụ trong quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu:

- Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, phù hợp với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều kiện thực tế tại địa phương.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Từng cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải chủ động, nghiêm túc, gương mẫu trong việc học tập, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

- Bảo đảm từ năm 2019, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

- Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định.

- Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; có cơ chế bi dưỡng cán bộ, có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm:

- Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng:

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.

- Hàng năm, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, lãnh quản lý và đối tượng quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưng đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2019, 2020; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp.

3. Nâng cao năng lực cơ sở đào tạo, bồi dưỡng:

- Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; huy động sự tham gia công tác bồi dưỡng của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghim hoạt động thực tiễn. Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín của Trung ương.

- Tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, sát với yêu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

- Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung chương trình; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bồi dưỡng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

4. Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưng:

Tăng cường chọn c, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền.

5. Thực hiện quản lý, kiểm tra chất lượng bồi dưỡng:

- Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2017/TT-BNV).

- Đy mnh công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức: Từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh; kinh phí của các cơ quan sử dụng cán bộ, công chức; của cán bộ, công chức; tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí bồi dưỡng viên chức: Đóng góp của viên chức; nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò hoạt động bồi dưỡng trước khi bnhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương, cấp huyện và tương đương, cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thm quyền quản lý, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể đcử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền tập trung trong năm 2019.

- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham dự và hoàn thành các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý; quy định kết quả bồi dưỡng là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

- Hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện việc bồi dưỡng trước khi bnhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này trước ngày 31/12 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

2. Trường Chính trị tỉnh:

- Tập trung cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền được giao. Rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được giao theo hướng: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước trong năm 2019.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước; mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham gia công tác bồi dưỡng.

- Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưng trước khi bổ nhiệm chức v, lãnh đo quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV.

3. Sở Nội vụ:

- Hàng năm, trên cơ sở rà soát, tổng hợp nhu cầu bồi dưng của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo, bi dưỡng tổ chức các khóa bi dưỡng chương trình theo tiêu chun chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các hội đc thù; các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài chính:

Hàng năm, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối, btrí ngân sách và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp t
nh;
- Trường Chính trị t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THEO KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Stt

Nội dung

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt

1

Tuyên truyền nội dung Chthị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tin, bài viết

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Báo Thanh Hóa.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quý I/2019

 

2

Quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Báo Thanh Hóa.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Hàng năm

 

II. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

1

Đánh giá thực trạng đội ngũ, xây dựng kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, lãnh quản lý và đối tượng quy hoạch thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn quy định. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp.

Kế hoạch

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nội vụ.

Hàng năm

 

III. Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng

1

Tập trung cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng thuộc thẩm quyền được giao. Rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý được giao theo hướng: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng.

- Báo cáo.

- Các chuyên đề bồi dưỡng.

Trường Chính trị tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2019

 

2

Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Kế hoạch

Trường Chính trị tỉnh.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Quý II/2019

 

 

3

Mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham gia công tác bồi dưỡng.

Báo cáo

Trường Chính trị tỉnh.

Sở Nội vụ.

Hàng năm

 

4

Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín của Trung ương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Báo cáo

Sở Nội vụ.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Trường Chính trị tỉnh.

Hàng năm

 

IV. Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1

Cử cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thm quyền quản lý còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, lãnh đạo, quản lý theo quy định đi bồi dưỡng.

Báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sở Nội vụ.

- Trường Chính trị tnh.

Năm 2019

 

2

Tổ chức các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và các đối tượng được quy hoạch.

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Trường Chính trị tỉnh.

Sở Nội vụ.

Hàng năm

 

3

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ, công chức theo thẩm quyền.

Các khóa bồi dưỡng.

Sở Nội vụ.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Trường Chính trị tỉnh.

Hàng năm

 

4

Tổ chức hoặc cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi tham dự các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Khóa bồi dưỡng.

- Báo cáo.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Sở Nội vụ.

- Trường Chính trị tnh.

Hàng năm

 

V. Thực hiện quản lý, kiểm tra cht lượng bi dưỡng

1

Tổ chức đánh giá chất lượng đối với các khóa bi dưỡng theo quy định của Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Báo cáo

Trường Chính trị tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Hàng năm

 

2

Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và đối tượng dự nguồn.

Báo cáo

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo chương trình thanh tra, kiểm tra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2019
Ngày hiệu lực22/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND 2019 đẩy mạnh bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo cán bộ công chức Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND 2019 đẩy mạnh bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo cán bộ công chức Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành22/01/2019
        Ngày hiệu lực22/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND 2019 đẩy mạnh bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo cán bộ công chức Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND 2019 đẩy mạnh bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo cán bộ công chức Thanh Hóa

           • 22/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực