Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch số 15/KH-UBND về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND bảo hộ an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 15/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008

Thực hiện Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 2481/LĐTBXH-KHTC ngày 12/7/2007 và 4088/LĐTBXH-KHTC ngày 6/11/2007, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là Kế hoạch Bảo hộ lao động) Thành phố Hà Nội năm 2008 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo ra bước chuyển biến tích cực trong lĩnh vực bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cả ở khâu quản lý, chỉ đạo điều hành và khâu tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở, bảo vệ và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất tính mạng, sức khỏe, tài sản của người lao động, của doanh nghiệp, của nhà nước, góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thành phố.

2. Yêu cầu:

Giảm số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người. Trung bình hàng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động (xây dựng, xây lắp và sử dụng điện).

- Giảm 10% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; Đảm bảo trên 70% số người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp.

- Đảm bảo trên 70% người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và cán bộ an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

- Đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động chết người được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật lao động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về BHLĐ, bao gồm các hoạt động sau:

a) Huấn luyện An toàn lao động - vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động ở các cấp, ngành của Thành phố.

b) Trang cấp máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra và công tác huấn luyện về bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.

2. Các hoạt động tăng cường công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ và tác hại nghề nghiệp;

b) Huấn luyện nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp cho tuyến quận, huyện;

c) Tăng cường công tác khám, phát hiện, chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động, ưu tiên nhóm đối tượng là các doanh nghiệp, người lao động hoạt động trong các lĩnh vực Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây lắp và sử dụng điện.

4. Tổ chức Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ. Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch bảo hộ lao động Thành phố năm 2008, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp thực hiện; Tổng hợp kết quả và UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động – Vệ sinh lao động Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 10 năm 2008, trình UBND Thành phố ban hành, tổng mức kinh phí 30.000.000đ, do ngân sách Thành phố cấp.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích trong lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tổng mức kinh phí 90.000.000đ, do ngân sách Thành phố cấp.

- Tổng kết thực hiện Kế hoạch bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2008, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động đối với các cấp, ngành, đoàn thể, tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Thành phố.

- Phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo hộ lao động, an toàn-vệ sinh lao động; Xây dựng các phóng sự truyền hình chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thanh kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn-vệ sinh lao động tại 60-80 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Xây lắp, sử dụng điện).

- Tập trung rà soát, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động, tình hình tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động-Cục An toàn lao động tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động ở các sở, ngành Thành phố, quận huyện; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động; Tổ chức các buổi tọa đàm với người lao động về thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp kết hợp với việc phát hành tờ rơi, áp phích, tài liệu tuyên truyền về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở Y tế và cơ quan Công an điều tra, kết luận các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng xảy ra trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện đầu tư, trang cấp máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra và công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động.

- Chủ trì các cuộc họp triển khai, giao ban và tổng kết công tác hàng năm của Ban chỉ đạo.

b) Sở Y tế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ và tác hại nghề nghiệp: Xây dựng nội dung, in ấn, phân phối tờ rơi và tổ chức tuyên truyền về nguy cơ và tác hại nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.

- Tổ chức các lớp huấn luyện nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định bệnh nghề ngihệp cho tuyến quận, huyện.

- Tăng cường công tác khám, phát hiện, chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp: Điều tra, đánh giá về bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp; Tổ chức các đoàn khám phát hiện bệnh nghề nghiệp kết hợp tuyên truyền, phát tờ rơi, tài liệu về nguy cơ và tác hại nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; Thực hiện tốt công tác giám sát, đo kiểm môi trường lao động; Cử cán bộ tham gia điều tra tai nạn lao động theo quy định và tham gia các cuộc thanh tra chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động.

c) Liên đoàn Lao động Thành phố:

- Phối hợp thực hiện và chỉ đạo công đoàn ngành, công đoàn quận huyện tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật, huấn luyện an toàn-vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động của công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao động; Động viên, thuyết phục đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong lao động sản xuất.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra các vụ tai nạn lao động, thanh kiểm tra, giám sát công tác an toàn-vệ sinh lao động.

d) UBND các quận huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Thành phố và các sở ngành khác:

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn-vệ sinh lao động và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, thuộc quyền quản lý;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn-vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác an toàn-vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

đ) Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo của Hà Nội phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp, ngành, đoàn thể của Thành phố, quận huyện để đưa tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tốt, cảnh báo, phê phán những doanh nghiệp, cơ sở chưa thực hiện tốt công tác an toàn-vệ sinh lao động; Xây dựng các phóng sự truyền hình chuyên đề về việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn-vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

2. Kinh phí thực hiện:

Tổng kinh phí thực hiện: 500.000.000đ, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 380.000.000đ, tập trung cho các nội dung 1, 2, 3 phần II Kế hoạch.

- Ngân sách Thành phố: 120.000.000đ, thực hiện 4 nội dung phần II Kế hoạch.

Kinh phí của các doanh nghiệp có thực hiện các hoạt động của Kế hoạch (ngoài nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ) được chi theo nội dung và mức quy định tại Thông tư liên tịch số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007 của Liên Bộ Tài chính-Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

(Có Biểu chi tiết hoạt động và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch bảo hộ lao động Thành phố năm 2008 kèm theo).

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Hàng quý các sở ngành, quận huyện, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, các Tổng Công ty thuộc Thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động với UBND Thành phố trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động, tình hình tai nạn và bệnh nghề nghiệp với cơ quan quản lý cấp trên và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7 (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10/01 (báo cáo cả năm) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Các sở, ngành, UBND quận, huyện, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Thành phố, các Tổng Công ty thuộc Hà Nội và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có hướng giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Các TCT HN;
- Các cơ quan báo, đài TH TƯ và HN;
- CPVP, các P.CV, P.TH
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH    
Ngô Thị Thanh Hằng  

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ KẾ HOẠCH BẢO HỘ LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008
(Kèm theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 04/02/2008 của UBND Thành phố Hà Nội)

Số TT

Nội dung hoạt động

Chi tiết nội dung hoạt động

Nguồn kinh phí Trung ương (triệu đ)

Nguồn ngân sách Thành phố (triệu đ)

Ghi chú

 

Tổng kinh phí

 

380

120

 

1

Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về BHLĐ

Bồi dưỡng, huấn luyện kiến thức về BHLĐ, ATLĐ, VSLĐ cho các cấp quản lý ở địa phương

240

 

 

Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác thanh kiểm tra và công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ

2

Tăng cường công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về nguy cơ và tác hại nghề nghiệp

40

Huấn luyện nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp

Tăng cường công tác khám, phát hiện, chẩn đoán, giám định bệnh nghề nghiệp

3

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động

Huấn luyện nâng cao nhận thức về ATLĐ, VSLĐ cho người sử dụng lao động

100

Huấn luyện nâng cao nhận thức về ATLĐ, VSLĐ cho người lao động

Xây dựng các phóng sự truyền hình chuyên đề về ATVSLĐ

Hội thảo chuyên đề về tai nạn lao động chết người, nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa

Tọa đàm với người lao động về tình hình thực hiện ATVSLĐ tại nơi làm việc, các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

In ấn, phát hành tờ rơi tuyên truyền về bảo hộ lao động, ATVSLĐ

4

Tổ chức Tuần lễ QG ATVSLĐ-PCCN; Tăng cường công tác thanh tra, xử lý VP…

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN năm 2008

 

30

 

Thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích trong lao động

 

90

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND bảo hộ an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND bảo hộ an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2008
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND bảo hộ an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2008

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND bảo hộ an toàn vệ sinh lao động Hà Nội 2008

           • 04/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực