Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Phú Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch (thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 như sau):

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tiếp tục phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình. Qua đó, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính; góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Đảm bảo việc kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng chuyên sâu, toàn diện, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện: Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 theo lĩnh vực hoặc theo địa bàn quản lý. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

2. Tổ chức phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Nội dung thực hiện: Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thống kê, báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3. Lĩnh vực thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Lĩnh vực trọng tâm: Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

b) Lĩnh vực khác: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện căn cứ tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định lĩnh vực tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo cho công tác này được thực hiện toàn diện. Cơ bản tập trung kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, đất đai, xây dựng, tài nguyên nước và khai thác khoáng sản:

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

4. Báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016

5. Lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các cấp tự lưu giữ các văn bản, quyết định về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị mình theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

III. Trách nhiỆm THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này và các lĩnh vực nổi cộm khác có liên quan (nếu có);

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Căn cứ vào Kế hoạch thi hành pháp luật của bộ, ngành, lĩnh vực quản lý và Kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình; trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị; tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan các quy định pháp luật liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; các quy định của pháp luật liên quan đến các biện pháp xử lý hành chính, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, đất đai, xây dựng, tài nguyên nước và khai thác khoáng sản.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị. Khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra.

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

3. Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan, đơn vị mình quản lý gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

4. UBND cấp huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này;

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương, trong đó xác định lĩnh vực kiểm tra trọng tâm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (đã được xác định tại Kế hoạch này). Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác bổ sung vào kế hoạch của UBND cấp huyện;

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương; tập trung phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; các quy định của pháp luật liên quan đến các biện pháp xử lý hành chính, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, đất đai, xây dựng, tài nguyên nước và khai thác khoáng sản.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác tại địa phương.

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

IV. Kinh phí thỰc hiỆn

- Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc nhiệm vụ cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo; nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định pháp luật.

- Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho UBND Tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- TAND Tỉnh; VKSND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục THADS Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, TP, NCĐp.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhan Đình Phùng
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Phú Yên 2016

           • 22/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực