Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2014 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2014 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai Đề án phòng chống tham nhũng cán bộ 2014 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (gọi tắt là Đề án 4061), Ban Điều hành Đề án của tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 4061 trong năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

- Đến hết năm 2014, 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng để thực hiện tuyên truyền, phổ biến tại cơ quan, ban, ngành, địa phương; 60% cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Các nội dung triển khai phải sát với nội dung của Đề án và yêu cầu thực tiễn; thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ, khoa học, khả thi.

- Các biện pháp thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lặp, chồng chéo với các Chương trình, Đề án đã và đang được triển khai tại địa phương; kết hợp với các chương trình, đề án có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống tham nhũng; kế thừa những kết quả và khắc phục những hạn chế của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã thực hiện.

- Gắn việc phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng với phổ biến việc thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến; nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xây dựng panô, áp phích, tranh ảnh cổ động, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết công việc tại trụ sở cơ quan, tổ chức.

2. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Sở Tư pháp chủ trì biên soạn sách “Hỏi - đáp” bỏ túi về pháp luật phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức; in, phát hành các tiểu phẩm đạt giải trong cuộc thi "Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Thời gian: năm 2014.

- Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) lồng ghép các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền trong các tài liệu do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phát hành.

3. Tăng cường hỗ trợ, bổ sung, trang bị mới tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư bổ sung, trang bị mới tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho Tủ sách pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

- Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường hỗ trợ tài liệu tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cho Tủ sách pháp luật các xã, phường, thị trấn, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

5. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng cho Tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, thành viên các câu lạc bộ pháp luật, già làng, trưởng bản,...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

6. Lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

7. Lồng ghép việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2014

Các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng ghép tổ chức thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân qua Ngày pháp luật

8. Tuyên truyền thông qua báo in, báo điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; biểu dương những việc làm tích cực, những nhân tố mới trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng.

9. Tuyên truyền trên Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở

- Nội dung công việc: Đưa tin sự kiện; tổ chức tọa đàm; xây dựng tiểu phẩm phát thanh, truyền hình; xây dựng clip ngắn, phim tư liệu, phóng sự truyền hình để phổ biến quy định pháp luật và phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; biểu dương những việc làm tích cực, nhân tố mới trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh đối với những người có hành vi tham nhũng.

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo Đài Phát thanh và truyền hình cấp huyện thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

10. Thực hiện chuyên mục Giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan là thành viên Ban điều hành Đề án và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2014.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Đề án 4061 thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí.

2. Kinh phí thực hiện Đề án 4061 cấp tỉnh được bố trí từ ngân sách của tỉnh trong năm 2014.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan chủ trì Đề án có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban điều hành Đề án, các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai kế hoạch này;

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án trong năm 2014 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Trước ngày 30/11/2014, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 4061 qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Ban điều hành Đề án để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - BTP;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp. Huế;
- CVP, các PVP và các CV;
- Lưu: VT. NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai Đề án phòng chống tham nhũng cán bộ 2014 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai Đề án phòng chống tham nhũng cán bộ 2014 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai Đề án phòng chống tham nhũng cán bộ 2014 Thừa Thiên Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai Đề án phòng chống tham nhũng cán bộ 2014 Thừa Thiên Huế

              • 17/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực