Văn bản khác 15/KH-UBND

Kế hoạch 15/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP NGÀY 01/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỜI HẠN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÔNG THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đi với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án (gọi tắt là Nghị định số 71/2016/NĐ-CP); Quyết định số 1856/QĐ-BTP ngày 01/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiu biết của người dân, doanh nghiệp về pháp luật thi hành án hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.

b) Triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

c) Đưa công tác theo dõi thi hành án hành chính của các cơ quan quản lý, cơ quan Thi hành án dân sự đi vào nền nếp, tạo cơ chế hỗ trhiệu quả đối với người dân trong việc yêu cu cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức chp hành nghiêm bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc trin khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả nhằm đưa công tác thi hành án hành chính ngày càng đi vào nền nếp.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị đnh về: Trình tự, thủ tục thi hành án hành chính; trách nhiệm của người đng đu, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án; các hình thức xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thi hành án hành chính và các quy định khác của Nghị định số 71/2016/NĐ- CP đến các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và các tng lp nhân dân

a) Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn chuyên sâu Nghị định, lồng ghép với Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính năm 2015 cho đội ngũ Chấp hành viên thi hành án dân sự (theo các văn bản có liên quan của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự)

a) Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác thi hành án hành chính, bảo đảm đưa tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xét thi đua, khen thưởng đối vi các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong công tác thi hành án hành chính phù hợp với Điều 31 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì: S Tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các S, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

c) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

4. Công khai thông tin về việc không chấp hành án theo quy định tại Điều 30 Nghị định s 71/2016/NĐ-CP.

a) Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát, đánh giá nguồn lực hiện có của Cục Thi hành án dân s tỉnh, các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế. Trên cơ sở đó, tham mưu cho quan có thẩm quyền bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước, theo dõi thi hành án hành chính

a) Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Tng cục Thi hành án dân sự.

6. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo về tình hình, kết quả công tác thi hành án hành chính 06 tháng, hàng năm và đột xuất trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp.

a) Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện:

- Đi với Báo cáo 06 tháng: Gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 4 hàng năm (sliệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến hết ngày 31 tháng 3 của năm báo cáo);

- Đối với Báo cáo năm: Gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 10 hàng năm (sliệu báo cáo tính từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến hết ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo).

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

a) Đơn vị chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Sơ kết vào năm 2019 và tổng kết vào năm 2021.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định s71/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Các sở ban, ngành cấp tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định 71/2016/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị.

c) Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị định s 71/2016/NĐ-CP Theo dõi, đôn đc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

d) Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tng lớp nhân dân trên địa bàn, đng thời trin khai thi hành Nghị định đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Yêu cu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, kịp thời tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục thi hành án dân sự) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Cục Thi hành án dân sự t
nh;
- Báo TT. Huế; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- UBND các huyện, thị xã và TP. Hu
ế;
- Lưu: VT, NC, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu15/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2017
Ngày hiệu lực23/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính Huế 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu15/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành23/01/2017
        Ngày hiệu lực23/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 15/KH-UBND triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính Huế 2017

           • 23/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực