Văn bản khác 150/KH-UBND

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 09/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

2. Củng cố, nâng cao năng lực tham mưu của Hội Chữ thập đỏ các cấp đối với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; qua đó tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp.

3. Việc thực hiện Chỉ thị phải đảm bảo tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, chính quyền, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong hệ thống tổ chức của mình, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo trong tình hình mới.

2. Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo có hiệu quả, tránh hình thức.

3. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nhân đạo nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác nhân đạo và các nội dung hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đối với tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, xác định nhiệm vụ công tác nhân đạo trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở, trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, có năng lực vận động quần chúng làm công tác Chữ thập đỏ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đạo; quan tâm, bố trí đủ kinh phí, biên chế, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội; ban hành chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ chuyên trách của Hội và các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút nguồn lực, thành lập Quỹ Chữ thập đỏ và triển khai “Tháng nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm để tổ chức hoạt động nhân đạo, phù hợp với tình hình của địa phương. Chỉ đạo các cấp Hội triển khai và tổ chức thực hiện tốt Luật hoạt động Chữ thập đỏ; phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội, tham gia xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, tổ chức các hoạt động kinh tế, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo.

6. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp theo hướng phát triển bền vững; thực hiện hiệu quả 7 lĩnh vực hoạt động được quy định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ đối tượng và vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ phát động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

- Tập trung xây dựng tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, đủ khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Luật hoạt động Chữ thập đỏ; quan tâm củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ Hội; phát triển và sử dụng hiệu quả lực lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Trong đó đề xuất cụ thể danh mục các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương giao nhằm xây dựng Hội Chữ thập đỏ là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương; tham gia với các sở, ngành, xây dựng chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

- Hàng năm, chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn. Tập trung tổ chức tốt “Tháng nhân đạo” (cao điểm trong tháng 5) và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (từ tháng 11 đến tết âm lịch).

- Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả. Nắm chắc địa chỉ và nhu cầu của các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; mở rộng hình thức trao tặng công trình nhân đạo, cùng các cấp ủy đảng, Chính quyền định hướng và tổ chức các hoạt động nhân đạo đúng mục đích, đối tượng, theo hướng phát triển bền vững, với sự nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

- Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện công tác Chữ thập đỏ và phong trào nhân đạo tại các huyện, thành phố và cơ sở; thực hiện tốt công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; kịp thời ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

- Hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động Chữ thập đỏ theo quy định; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ trong việc đảm bảo biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, đề xuất đảm bảo kinh phí từ ngân sách cho hoạt động Chữ thập đỏ được quy định tại Luật hoạt động Chữ thập đỏ; kinh phí đối ứng cho các dự án được tài trợ của Hội Chữ thập đỏ và đề nghị đối ứng theo quy định; Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp thu hút nguồn lực để triển khai các hoạt động nhân đạo.

4. Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đuối nước; đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ; chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người cao tuổi... ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, hiến bộ phận cơ thể người; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo, vùng sâu vùng xa...

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội, chi hội, đội ngũ thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học, cơ sở giáo dục; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ, nhằm giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động phòng ngừa ứng phó với thiên tai, thảm họa; chăm sóc sức khỏe học đường, huấn luyện sơ cấp cứu; xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện - học sinh tích cực; có các chế độ, chính sách ưu tiên cho cán bộ, giáo viên làm công tác Chữ thập đỏ trong trường học.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát, cập nhật số hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác định các “địa chỉ nhân đạo” để kịp thời có biện pháp trợ giúp theo hướng phát triển bền vững; đào tạo, tập huấn, dạy nghề cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người khuyết tật.

7. Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở đề xuất của Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị tạo điều kiện cho Hội tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các Dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động tập huấn, diễn tập, phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng; tuyên truyền Luật nhân đạo quốc tế, Luật hoạt động chữ thập đỏ; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng và các chương trình hoạt động phù hợp khác.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp; tăng cường các chuyên mục, chuyên trang, thời lượng phát sóng Chuyên mục nhân đạo nhằm góp phần tạo nên dư luận xã hội tích cực, có sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp nhân rộng mô hình.

9. Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh củng cố, phát triển đội ngũ thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động tình nguyện, nhân đạo khác...thông qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tổ chức triển khai công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tại địa phương; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; định kỳ rà soát, xác định các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp và cung cấp danh sách, địa chỉ cần trợ giúp cho các Cấp ủy đảng, tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp. Hàng năm, đảm bảo kinh phí hoạt động, kinh phí đối ứng và tạo điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

11. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

Tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, triển khai; các doanh nghiệp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện tuyên truyền về phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa và huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; rà soát hoàn thiện, Chương trình, Quy chế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo; động viên các tổ chức thành viên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, đảm bảo công bằng, kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lặp.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước ngày 05 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình phối hợp thực hiện các nội dung kế hoạch đề ra. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội CTĐ các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KGVX (Vu.55b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu150/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2018
Ngày hiệu lực23/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu150/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành23/11/2018
        Ngày hiệu lực23/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo hoạt động Chữ thập đỏ Hòa Bình

           • 23/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực