Văn bản khác 150/KH-UBND

Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án về chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2025

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025;

Căn cứ Công văn số 56/LĐTBXH-TE ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 50% huyện, thị, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025

- Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 90% huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng: Trẻ em đến 8 tuổi trong toàn tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến năm 2025.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ sở cung cấp dịch vụ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

- Tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phích, tổ chức tọa đàm, hội thảo, xây dựng các phóng sự, khẩu hiệu, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của các sở, ngành, pa nô, facebook, zalo... để nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cộng đồng; nâng cao sự quan tâm, hướng dẫn và đầu tư của các ngành, các cấp trong việc thực hiện công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; đẩy mạnh sự tham gia, nhu cầu tiếp cận đến các dịch vụ và cam kết của cha mẹ trong việc thực hiện chăm sóc phát triển toàn diện cho đến khi các em đến 8 tuổi.

- Xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Thí điểm triển khai Chương trình và chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh.

- Biên soạn, in ấn các tài liệu có liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em để phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản về thực hành nuôi dạy trẻ em. Cung cấp thông tin và cách tiếp cận các chương trình, dịch vụ phát triển toàn diện trẻ em đa dạng này tại cộng đồng, địa phương.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em của các ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sở cung cấp dịch vụ về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em về các buổi nói chuyện chuyên đề, phương pháp tư vấn trực tiếp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc cho cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc trẻ em và trẻ em tại trường học, cộng đồng để giúp trẻ em được chăm sóc tốt hơn, phát triển toàn diện những năm đầu đời.

3. Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi.

- Tư vấn, hướng dẫn cho các bà mẹ đang mang thai chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng trước. trong và sau khi sinh.

- Hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên kiến thức và kỹ năng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ từ 0 đến 8 tuổi; kỹ năng đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại; hỗ trợ trẻ em đang sống tại các các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, các trung tâm bảo trợ xã hội được phát triển toàn diện về kỹ năng tạo môi trường an toàn đảm bảo tính mạng, thân thể của trẻ em ở nhiều độ tuổi khác nhau.

4. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu cho trẻ em từ 0 đến 8 tuổi về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội

- Triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình “Dịch vụ thân thiện với trẻ nhỏ tại cộng đồng” để theo dõi sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Giám sát tăng trưởng và hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ tại gia đình.

- Hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em từ 6 đến 8 tuổi; tăng cường chăm sóc dinh dưỡng học đường cho trẻ; nâng cao năng lực thực hiện và áp dụng các chương trình, tài liệu lấy học sinh làm trung tâm, hỗ trợ trẻ khuyết tật được giáo dục hòa nhập, tăng cường giáo dục ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số trẻ trong các trường học.

- Hỗ trợ giáo viên, cha mẹ về phát hiện sớm, can thiệp sớm đối với trẻ em có nguy cơ chậm phát triển và trẻ khuyết tật; đẩy mạnh giáo dục hòa nhập đối với trẻ khuyết tật.

- Hỗ trợ trẻ được tiếp cận các dịch vụ đảm bảo trẻ em được an toàn tính mạng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ không bị xâm hại, bạo lực, không bị tai nạn thương tích, phát triển tâm lý, tâm thần, trẻ em được đăng ký khai sinh đúng thời hạn quy định. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giúp đỡ trẻ tiếp cận với các chính sách và dịch vụ phúc lợi xã hội.

- Thực hiện các biện pháp chăm sóc thay thế cho trẻ từ 0 đến 8 tuổi không được sống cùng cha mẹ.

- Đảm bảo trẻ em được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách bảo đảm quyền được vui chơi, giải trí của trẻ.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc cung cấp, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em những năm đầu đời được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng. Tổ chức triển khai hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hỗ trợ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng.

- Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đến năm 2025: 6.125.175.000 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 5.033.175.000 đồng;

+ Ngân sách huyện: 1.092.000.000 đồng.

Chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn I, từ năm 2019-12/2020: Kinh phí: 2.390.225.000 đồng

- Giai đoạn II, từ năm 2021-2025: Kinh phí: 3.734.950.000 đồng

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tham mưu các giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong từng giai đoạn.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện hàng năm các hoạt động truyền thông, tập huấn đào tạo và phối hợp chỉ đạo quản lý giám sát các hoạt động theo kế hoạch.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Định kỳ phối hợp với các sở ngành, liên quan kiểm tra giám sát việc thực hiện ở cơ sở để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và chỉ đạo triển khai Chương trình trên toàn tỉnh.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

2. Sở Y tế: Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em để thu hút và tạo điều kiện cho các em tham gia như: hội thi văn nghệ thiếu nhi, thi đọc sách kể chuyện, hội trại văn hóa, thể thao… cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp năng khiếu dành cho thiếu nhi; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và chương trình giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với các Sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Tài Chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch ở cấp tỉnh trong dự toán hàng năm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý, đồng thời xác lập các mục tiêu, giải pháp về chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan; chủ động bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động nguồn lực triển khai kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch tại địa phương.

Yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện. Hàng năm đánh giá kết quả thực hiện, trước ngày 10/11 gửi báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Cục Trẻ em-Bộ LĐ-TB&XH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX.(QM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu150/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu150/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýĐoàn Tấn Bửu
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 150/KH-UBND 2019 Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em Đồng Tháp

           • 19/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực