Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động tour du lịch giá rẻ và chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND 2018 chấn chỉnh tour du lịch giá rẻ Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TOUR DU LỊCH GIÁ RẺ VÀ CHUYỂN TIỀN KINH DOANH QUA POS TRÁI PHÉP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8298/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo nội dung theo Công văn số 4661/VPCP-KTTH , Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động tour du lịch giá rẻ và chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp tổ chức tour du lịch giá rẻ, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa kém chất lượng, chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

b) Nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, lữ hành và hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các doanh nghiệp đón khách ở thị trường trọng điểm của du lịch Cần Thơ.

c) Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành, hướng dẫn du lịch; xây dựng văn hoá, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, duy trì và phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động du lịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

b) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về du lịch.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện kiểm tra toàn diện, trọng tâm, trọng điểm nhưng không làm cản trở hoạt động của doanh nghiệp theo quy định.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

a) Tăng cường tổ chức các đợt tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách du lịch về việc tuân thủ quy định pháp luật; phổ biến thông tin, các quy định mới, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về du lịch nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, hiệu quả.

b) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch giữa ngành du lịch với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố.

c) Tuyên truyền, vận động nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch đảm bảo tính “chuyên nghiệp, thân thiện, uy tín, chất lượng”.

2. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch đồng bộ từ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên đến nhân viên phục vụ; đồng thời, chú trọng hội nhập quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và phối hợp liên ngành

Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện các quy định pháp luật của các doanh nghiệp lữ hành, hoạt động của hướng dẫn viên, các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung ứng cho khách du lịch trên địa bàn thành phố, trong đó quan tâm đến hoạt động của các công ty lữ hành đón khách ở thị trường trọng điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

a) Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy định có liên quan trong lĩnh vực du lịch cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành và hướng dẫn viên.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ với mục tiêu “Điểm đến du lịch lý tưởng - an toàn - thân thiện - chất lượng”.

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm phát triển Du lịch thành phố 0888.177.666 bằng nhiều hình thức nhằm tiếp nhận kịp thời các thông tin, phản ánh của khách du lịch.

- Nghiên cứu bổ sung thêm một số tiếng nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… trên Trang thông tin điện tử Du lịch Cần Thơ để khách du lịch thuận lợi trong tra cứu thông tin.

- Tiếp tục tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố và Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành, du khách và người dân thành phố.

b) Về công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên và chất lượng dịch vụ:

- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành chủ động có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, hướng dẫn viên của đơn vị, xây dựng các sản phẩm du lịch mới với giá cả phù hợp; đồng thời, cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch (nhất là vào những dịp lễ, tết), góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

- Công bố danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành đạt chuẩn để khách du lịch thuận tiện tra cứu thông tin.

c) Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực du lịch đồng bộ từ cán bộ quản lý, hướng dẫn viên đến nhân viên phục vụ; đồng thời, thực hiện thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành và hướng dẫn viên du lịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

đ) Tổng hợp, báo cáo công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, tour du lịch giá rẻ và chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép định kỳ vào cuối tháng 6 và đầu tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Giao Sở Công Thương thực hiện các công việc sau:

a) Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về khuyến mại đến các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành.

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thương mại như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… phục vụ người dân và khách du lịch theo đúng quy định.

3. Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện các công việc sau:

a) Triển khai thực hiện tốt mạng lưới bến bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030 theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đồng thời, thực hiện lắp đặt biển báo hiệu nơi đỗ xe tại các vị trí đủ điều kiện theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường bộ, đường thủy; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau khi đăng ký thành lập theo đúng quy định.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mạng Internet của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành.

6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

7. Giao Công an thành phố thực hiện các công việc sau:

a) Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài nhập cảnh, đăng ký lưu trú trên địa bàn thành phố theo quy định.

b) Đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các địa điểm du lịch.

c) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý hoạt động du lịch, tour du lịch giá rẻ, chuyển tiền kinh doanh qua POS; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

8. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ thực hiện các công việc sau:

a) Tăng cường quản lý các hoạt động thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS, sử dụng thẻ ngân hàng nước ngoài, các loại ví điện tử phổ biến, thường được khách du lịch sử dụng như Alipay, Wechat pay… để thanh toán.

b) Xem xét, cấp phép cho các tổ chức kinh tế đăng ký làm đại lý đổi ngoại tệ theo quy định.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và những rủi ro khi sử dụng thiết bị, ứng dụng thanh toán của nước ngoài đến người dân thành phố.

d) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành có sử dụng phương tiện thanh toán qua POS, ví điện tử…; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định.

9. Đề nghị Cục Thuế thành phố thực hiện các công việc sau:

a) Thực hiện tốt công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố theo quy định.

b) Cập nhật thông tin, số liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành trên địa bàn thành phố, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nắm thông tin.

10. Đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

11. Giao Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các công việc sau:

a) Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành và hướng dẫn viên du lịch tại địa phương.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, lữ hành chủ động có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động, hướng dẫn viên của đơn vị, xây dựng các sản phẩm du lịch mới với giá cả phù hợp.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài đăng ký lưu trú, làm việc trên địa bàn theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2018
Ngày hiệu lực28/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND 2018 chấn chỉnh tour du lịch giá rẻ Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND 2018 chấn chỉnh tour du lịch giá rẻ Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýTrương Quang Hoài Nam
        Ngày ban hành28/11/2018
        Ngày hiệu lực28/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND 2018 chấn chỉnh tour du lịch giá rẻ Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND 2018 chấn chỉnh tour du lịch giá rẻ Cần Thơ

           • 28/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực