Văn bản khác 151/KH-UBND

Kế hoạch 151/KH-UBND triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn mở rộng năm 2019 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN GIAI ĐOẠN MỞ RỘNG NĂM 2019

Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (PLCTRSHTN) triển khai đến nay được 03 năm; mặc dù các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện nhưng rác thải hữu cơ đưa vào nhà máy xử lý đạt chất lượng thấp, tỷ lệ rác vô cơ lẫn trong rác hữu cơ cao (40-45%), một số khu vực công cộng, chợ đêm, các hộ tạm trú, cho thuê nhà người dân không phân loại rác, khó khăn cho công tác thu gom, hoạt động tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa có hình thức phong phú để tạo sức hút, lan tỏa trong cộng đồng, tỷ lệ phân loại rác có chiều hướng đi xuống tại các địa phương (theo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Trưởng ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 25/12/2018 về đánh giá kết quả triển khai Đề án PLCTRSHTN năm 2018).

Để tiếp tục duy trì việc PLCTRSHTN, nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai, tạo ra sản phẩm phân comspot chất lượng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án PLCTRSHTN năm 2019 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Phát huy những kết quả đã đạt được trong các năm trước, tiếp tục triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn từ nguồn phát sinh; lồng ghép tuyên truyền việc hạn chế, giảm thiểu việc sử dụng túi nilong khó phân hủy trong các hộ gia đình, cộng đồng, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu vực chợ, siêu thị...

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từng bước thay đổi hành vi, hình thành thói quen trong việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilong, sản phẩm từ nhựa khó phân hủy, thay thế bằng các túi sử dụng nhiều lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tăng tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, thị trấn Sa Pa và huyện Bát Xát, triển khai mở rộng toàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Thúc đẩy hoạt động nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai đạt hiệu quả.

II. YÊU CẦU

Nội dung của Kế hoạch triển khai cụ thể, đảm bảo tính khả thi, sát thực tế, phù hợp với từng địa phương.

Hoạt động tuyên truyền, vận động phải được tiến hành thường xuyên, quyết liệt đến từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, trường học..., hình thức phong phú, dễ dàng để người dân tiếp cận, thực hiện. Tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, tổ dân phố, họp chi bộ 76, tổng kết đánh giá cuối năm tại tổ dân phố.

Có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), các địa phương trong việc chỉ đạo triển khai, kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố trong việc kiểm tra PLCTRSHTN.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các Sở, ngành, đơn vị, các địa phương là thành viên BCĐ theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh tích cực tham mưu triển khai nhiệm vụ Đề án PLCTRSHTN trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bát Xát và Bảo Thắng. Duy trì kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, nâng tỷ lệ và chất lượng phân loại rác tại nguồn trong năm 2019. UBND tỉnh phân công nhiệm vụ các đơn vị cụ thể như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường triển khai Đề án PLCTRSHTN, lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trong đời sống, sản xuất, sinh hoạt.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên BCĐ (thuộc tổ giám sát) thực hiện việc kiểm tra Đề án PLCTRSHTN trong các dịp lễ, tết năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh đã ban hành.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các cuộc họp với các ngành đánh giá kết quả triển khai Đề án năm 2019, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

- Chủ trì tổ chức các hội nghị tập huấn PLCTRSHTN, lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy tại 4 huyện, thành phố. Thành phần tham dự là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp huyện (Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên, Hội phụ nữ); lãnh đạo các phòng ban liên quan (Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp); bí thư chi bộ; tổ trưởng dân phố; các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Thời gian thực hiện quý III/2019.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức 04 đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy tại từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 04 huyện, thành phố. Hướng dẫn cấp huyện, thành phố triển khai việc ký xác nhận đã được tuyên truyền và cam kết thực hiện phân loại rác.

- Thiết kế, in tờ gấp tuyên truyền nội dung phân loại rác tại nguồn, các quy định xử lý vi phạm hành chính về không phân loại rác tại nguồn và hướng dẫn giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy cấp phát tại các hội nghị, các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh, các trường học, chợ, siêu thị tại các huyện, thành phố. Thời gian thực hiện Quý III/2019.

- Thiết kế các nội dung, hình ảnh về PLCTRSHTN, tác hại của chất thải nhựa, hạn chế sử dụng chất thải nhựa, túi nilong khó phân hủy, các biện pháp bảo vệ môi trường. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa các nội dung, hình ảnh trình chiếu trên màn hình Led đã có tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và sân quảng trường chợ văn hóa, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019. Thời gian thực hiện quý IV/2019.

2. UBND thành phố Lào Cai, các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng

- Trên cơ sở Kế hoạch triển khai năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết, phân công nhiệm vụ, kinh phí thực hiện Đề án. UBND huyện Bảo Thắng triển khai mở rộng Đề án toàn thị trấn Phố Lu.

- Cử thành viên Ban Chỉ đạo tham gia các tổ giám sát triển khai thực hiện Đề án PLCTRSHTN tại các địa phương trong các dịp lễ, tết năm 2019 theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn 4 huyện, thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các Hội nghị tập huấn. Mời các thành phần tham gia hội nghị bao gồm: Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp huyện (Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên, Hội phụ nữ); lãnh đạo các phòng ban liên quan (Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp); các bí thư chi bộ; các tổ trưởng dân phố; các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Chuẩn bị hội trường, máy chiếu, các điều kiện cần thiết khác phục vụ hội nghị.

- Sau hội nghị do Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai cho các lực lượng chủ chốt; các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến khu dân cư, các tổ dân phố về phân loại CTRSHTN, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị định kỳ, hội nghị tuyên vận. Việc tuyên truyền triển khai sâu rộng trên địa bàn nhưng tập trung vào các khu vực người dân thực hiện chưa tốt như các khu chung cư, ngõ cụt, các hộ tạm trú, thuê nhà.

- Tiếp nhận tài liệu (tờ gấp) từ Sở Tài nguyên và Môi trường để làm tài liệu tuyên truyền và cấp phát cho các hộ dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chợ, siêu thị, trường học.

- Tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như loa đài phát thanh, xe cổ động, treo băng zôn, áp phích, tập trung vào các khu vực công cộng (bến xe, chợ; khu dân cư) về thực hiện phân loại rác và giảm thiểu sử dụng túi nilong, dần thay thế bằng các vật dụng sử dụng nhiều lần, thân thiện, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Chỉ đạo tổ chức cuộc thi về phân loại rác thải tại nguồn lồng ghép nội dung giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy thông qua hoạt động ngoại khóa tại một số trường học trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương cho các hoạt động tuyên truyền (xây dựng phóng sự, viết tin bài, băng zôn, tập huấn...). Hỗ trợ kinh phí cho tổ trưởng dân phố trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các vi phạm về phân loại rác. Hỗ trợ kinh phí trong công tác khen thưởng, tuyên dương các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở thực hiện tốt việc phân loại rác, có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường.

- Các huyện, thành phố rà soát xác định phạm vi triển khai Đề án cho phù hợp với điều kiện thực tế. Các nhóm nhà hàng, khách sạn, trường học, cơ quan, các tuyến phố văn minh, kiểu mẫu, các xã phường trung tâm yêu cầu tỷ lệ phân loại rác đạt 100%. Đối với khu vực biên giới, vùng nông thôn, địa bàn xã trung tâm xã cần xem xét xử lý rác theo chương trình nông thôn mới.

- Thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc phân loại rác của các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn và hoạt động thu gom rác của Công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai, Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu.

- Hàng tháng tổ chức họp Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, kết quả triển khai thực hiện thuộc địa bàn quản lý. Định kỳ báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trưởng ban chỉ đạo.

- Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kế hoạch Đề án rác năm 2019.

- Thực hiện nghiêm túc các cam kết với Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài, loa phát thanh phát hàng ngày về PLRTN và hạn chế, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào cách thức phân loại, quy trình, thời gian đổ rác, các chế tài khen thưởng, xử lý vi phạm (lồng ghép vào các buổi họp tổ dân phố, họp bình xét thi đua cuối năm, đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, nhắc nhở, công khai gia đình không thực hiện phân loại rác tại nguồn).

- Xây dựng hương ước bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú kết hợp tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm phân loại rác tại nguồn, biểu dương người tốt, việc tốt; phê bình cá nhân vi phạm về việc không phân loại rác, vệ sinh môi trường trên cơ sở thống nhất của địa phương và cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phân loại rác tại nguồn, kịp thời báo cáo UBND huyện, thành phố để có chỉ đạo kịp thời.

3. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai; DNTN Nguyễn Công Chiểu

- Rà soát, bố trí các điểm lắp đặt thùng rác vô cơ, hữu cơ tại các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng (đối với địa bàn huyện Bảo Thắng do UBND huyện đề nghị). Xây dựng dự toán kinh phí đầu tư thiết bị gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thu gom, phân loại rác tại nguồn trong toàn Công ty. Quán triệt trách nhiệm của công nhân phải tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác trong quá trình thu gom. Thực hiện nghiêm túc thời gian, tần suất thu gom, không thu gom lẫn với rác thải đã phân loại. Kịp thời phản ánh với UBND các huyện, thành phố, tổ dân phố đối với các hộ gia đình, người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh không phân loại rác, không đổ rác đúng thời gian thu gom.

- Bố trí, quy hoạch vị trí tập kết tạm thời rác thải đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường.

4. Nhiệm vụ của các sở, ngành có liên quan

4.1. Sở Tài chính

Thẩm định nguồn kinh phí triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2019 của các ngành, địa phương trên cơ sở xem xét, lựa chọn cụ thể từng nội dung/hoạt động phù hợp điều kiện thực tế và thực sự thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Đề xuất, tham mưu phân bổ kinh phí cho các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở Kế hoạch này. Chuyển kinh phí trực tiếp cho các đơn vị chủ động triển khai khai thực hiện nhiệm vụ.

Xem xét, đề xuất, tham mưu bố trí kinh phí vận chuyển rác hữu cơ từ huyện Bảo Thắng về nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai.

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai) duy trì việc đưa tin, viết bài, xây dựng các chuyên mục, phóng sự ngắn... về thực hiện PLCTRSHTN, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy tại các địa phương ít nhất 01 lần/ tháng. Thông qua các hoạt động, kịp thời phát hiện những tổ chức, cá nhân có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đồng thời công khai, phản ánh những tổ chức, cá nhân thực hiện không tốt.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đưa các nội dung tuyên truyền PLCTRSHTN, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trên màn hình Led tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai và sân quảng trường chợ văn hóa, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa.

4.3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo tuyên truyền trong các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch chấp hành tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bố trí các thùng rác hữu cơ, vô cơ để lưu giữ chất thải, từng bước hạn chế, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ, thay thế bằng các vật dụng được sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường.

4.4. Sở Công thương

Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trong hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm thương mại để người dân từng bước thay đổi hành vi, có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, sử dụng sản phẩm nhãn sinh thái, thân thiện với môi trường.

4.5. Sở Giao thông vận tải - xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai, các doanh nghiệp thu gom xử lý chất thải rắn lựa chọn vị trí tập kết, ga rác phù hợp với thực tế từng địa phương để đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

4.6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường học, cấp học lồng ghép trong chương trình học, tiết học ngoại khóa để tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; vẽ tranh về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, tác hại của túi nilong, từng bước hạn chế giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trong cuộc sống.

- Đưa vào chương trình giáo dục phổ thông kiến thức cơ bản về môi trường, sử dụng phương pháp giáo dục trẻ em biết cách thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại các trường tiểu học, trên đường phố, tại gia đình, khu công cộng.

4.7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh đoàn Lào Cai

- Tổ chức 04 đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn 4 huyện, thành phố. Sau lễ phát động tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác tại các khu vực công cộng. Lựa chọn triển khai việc hướng dẫn phân loại rác đến các hộ gia đình nhất là các địa bàn, khu vực có hộ gia đình, cá nhân thực hiện chưa tốt phân loại rác tại nguồn, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lào Cai triển khai tại huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng; Tỉnh Đoàn triển khai tại thành phố Lào Cai và huyện Sa Pa. Thời gian thực hiện tháng cuối Quý II/2019.

- Việc tuyên truyền đến các hộ gia đình sẽ được các cán bộ nòng cốt của 02 đơn vị phối hợp với các xã, phường, thị trấn, tổ trưởng dân phố thực hiện thường xuyên, đảm bảo tất cả các hộ gia đình đều được hướng dẫn phân loại và được thông tin về Đề án phân loại CTRSH tại nguồn.

- Thường xuyên tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên vận động gia đình, người thân thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilong trong các quy định của địa phương, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của thanh niên.

- Định kỳ tổ chức các hoạt động “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ Nhật xanh” gắn với thực hiện phong trào “Xây dựng văn minh đô thị” trên địa bàn triển khai Kế hoạch Đề án.

4.8. Các Sở, ban, ngành liên quan khác

Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 4815/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa và Bát Xát, các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ công chức, các đơn vị trực thuộc, cơ sở, doanh nghiệp thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, từng bước giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy lồng ghép trong các cuộc họp, triển khai chương trình, nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở tự bố trí số lượng thùng rác theo nhu cầu để đựng rác hữu cơ, vô cơ, đặt tại các vị trí thuận lợi trước khi bàn giao cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai, DNTN Nguyễn Công Chiểu thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý.

IV. TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng hợp các hạng mục và khối lượng công việc:

- Các hạng mục và khối lượng công việc cụ thể được tổng hợp trong Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch.

- Ngoài các hạng mục công việc đã nêu trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế, các ngành, các địa phương chủ động lập kế hoạch, đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện.

2. Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí

2.1. Khái toán kinh phí thực hiện: 4.841.867.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

2.2. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách tỉnh dự kiến: 4.699.877.000 đồng, trong đó:

+ Tập huấn, tuyên truyền: 901.252.000 đồng.

+ Đầu tư trang thiết bị, vận chuyển rác: 3.798.625.000 đồng.

- Nguồn ngân sách huyện, thành phố: 141.990.000 đồng.

Nguồn ngân sách tỉnh, huyện, thành phố: Chi cho các hoạt động tuyên truyền (tờ gấp, các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tổng kết, khen thưởng, hỗ trợ tổ trưởng dân phố...); đầu tư trang thiết bị thu gom, vận chuyển rác thải.

Dự toán kinh phí chi tiết để triển khai các nhiệm vụ đã xác định trong kế hoạch được tổng hợp tại Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch.

Các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.

2.3. Các hạng mục công việc và nguồn kinh phí khác

- Ngoài các hạng mục công việc và nguồn kinh phí đã xác định trong kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức thực hiện, chỉ đạo triển khai lồng ghép tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn và giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy và các chương trình, nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Ngoài ra còn nguồn xã hội hóa từ các người dân, doanh nghiệp: Đầu tư thiết bị, các cặp thùng chứa rác theo quy định.

- Trường hợp có phát sinh thêm các hạng mục công việc và các khoản chi phí khác, các đơn vị, địa phương tự chủ động nguồn kinh phí và đưa vào mục chi thường xuyên để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ được phân công cụ thể tại mục III của Kế hoạch, các ngành, đơn vị, UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Sa Pa, Bát Xát và Bảo Thắng chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai quyết liệt đến cấp cơ sở. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) chỉ đạo, tháo gỡ.

Hàng quý, các ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện, những khó khăn vướng mắc về Cơ quan thường trực - Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng cuối Quý để tổng hợp báo cáo Trưởng ban cho ý kiến chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa và Bát Xát giai đoạn mở rộng năm 2019. UBND tỉnh Lào Cai giao Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty CP Môi trường Đô thị Lào Cai;
- DNTN Nguyễn Công Chiểu;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH1,2, TNMT2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

PHỤ LỤC 1

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Hạng mục

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1.

Các nội dung tuyên truyền: Xây dựng bài giảng tuyên truyền tại các hội nghị tập huấn; Thiết kế, in ấn tờ gấp, tem đánh giá phân loại rác.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

2.

Xây dựng nội dung, hình ảnh trình chiếu trên màn hình Led tại cổng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, thành phố Lào Cai và màn hình Led tại sân quảng trường chợ Văn hóa, thị trấn Sa Pa.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông

3.

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền tập huấn phân loại rác, giảm thiểu sử dụng túi ni long khó phân hủy tại 4 huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát và Sa Pa; Hội nghị tổng kết đánh giá triển khai Kế hoạch Đề án rác năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

4.

Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền; tập huấn; công tác khen thưởng; hỗ trợ cho tổ trưởng dân phố trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện phân loại rác tại các hộ gia đình, cơ sở tại các huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát và Bảo Thắng

Các ngành có liên quan

5.

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi ni lông tại một số trường học trên địa bàn các huyện, thành phố triển khai Đề án.

UBND các huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát và Bảo Thắng

Các trường học lựa chọn để tổ chức tuyên truyền

6.

Đầu tư kinh phí vận chuyển rác hữu cơ từ thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng về Nhà máy xử lý rác thành phố Lào Cai

UBND huyện Bảo Thắng

Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Công Chiểu

7.

Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt Đề án. Xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành thực hiện Đề án.

UBND các huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát và Bảo Thắng

Các cơ quan liên quan

8.

Viết tin bài trên cổng thông tin đối ngoại tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh tại trạm truyền thanh cơ sở của 04 huyện, thành phố triển khai Đề án.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

9.

Tổ chức 04 đợt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu sử dụng túi nilong khó phân hủy trên địa bàn 4 huyện, thành phố

UBMTTQVN tỉnh Lào Cai; Tỉnh Đoàn

Các cơ quan có liên quan; UBND các huyện, thành phố: Lào Cai, Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng

10.

Đầu tư các trang thiết bị (xe ép rác, xe đẩy rác, thùng rác) phục vụ hoạt động phân loại, thu gom vận chuyển rác tại các huyện, thành phố

Công ty CP môi trường Đô thị Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng

Các ngành, địa phương có liên quan

 

PHỤ LỤC 2

KHÁI TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai)

(Đơn vị tính: Đồng)

STT

Hoạt động

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN

254.400.000

Nguồn ngân sách tỉnh

1

Thiết kế, in ấn tờ gấp tuyên truyền về phân loại rác thải tại nguồn

153.200.000

 

-

In tờ gấp kích thước bằng tờ A4, bìa cứng, in màu, nội dung gồm hướng dẫn cách phân loại rác tại nguồn kèm hình ảnh, giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy kèm hình ảnh minh họa, các quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi không phân loại rác tại nguồn phát tại Hội nghị tập huấn, lễ ra quân phát động phân loại rác và chuyển cho UBND các huyện, thành phố phát cho các hộ dân.

tờ

8.000

15.000

120.000.000

Giá thị trường

-

Thiết kế hình ảnh tờ gấp tuyên truyền

Gói

1

5.000.000

5.000.000

Giá thị trường

-

Biên tập nội dung tờ gấp tuyên truyền

Gói

1

4.000.000

4.000.000

Giá thị trường

-

Ảnh tuyên truyền phân loại rác tại nguồn đăng tải trên màn hình LED tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế, thành phố Lào Cai và sân quảng trường chợ văn hóa, thị trấn Sa Pa: 8 x (hệ số 2 x 121000 đ)

Cái

100

242.000

24.200.000

Giá thị trường

2

Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng

huyện

4

25.300.000

101.200.000

 

 

Kinh phí 01 hội nghị

 

 

 

25.300.000

 

-

Trang trí khánh tiết

Lần

1

1.500.000

1.500.000

Giá thị trường

-

Tiền hỗ trợ giảng viên

Người

2

400.000

800.000

Nghị quyết 07/2017/NQ- HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai

-

Phô tô tài liệu hội nghị (50 trang 2 mặt cả đóng bìa)

Người

200

30.000

6.000.000

-

Nước uống (200 người x 01 ngày)

Người/ngày

200

10.000

2.000.000

-

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Người

100

150.000

15.000.000

II

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

208.000.000

 

1

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác tại nguồn tại 05 trường học trên địa bàn thành phố

cuộc

5

 

65.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Trang trí khánh tiết

Lần

5

1.500.000

7.500.000

Giá thị trường

*

Nước uống cho các đại biểu

Người

250

10.000

2.500.000

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai

*

Tiền hỗ trợ giảng viên

Người

10

400.000

4.000.000

*

Chuyên mục trả lời câu hỏi nhanh (30 câu hỏi), phần thưởng cho học sinh trả lời đúng

 

 

 

 

 

-

Túi chéo học sinh bằng vải không dệt bảo vệ môi trường

Chiếc

50

120.000

6.000.000

Giá thị trường

-

Áo phông trắng cổ tròn in logo, slogan tuyên truyền về chủ đề của chương trình

Chiếc

50

250.000

12.500.000

Giá thị trường

*

Kinh phí tổ chức cuộc thi tiểu phẩm chủ đề phân loại rác trong sinh hoạt (Hỗ trợ tiền thuê trang phục và đạo cụ biểu diễn, hỗ trợ tập luyện

Cuộc

5

5.000.000

25.000.000

 

 

Chi phí giải thưởng phần thi

 

 

 

 

 

-

Giải nhất

Giải

5

700.000

3.500.000

 

-

Giải nhì

Giải

5

500.000

2.500.000

 

-

Giải ba

Giải

5

300.000

1.500.000

 

2

Hỗ trợ các tổ dân phố đi giám sát, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải, thời gian hỗ trợ 6 tháng (80 tổ, thôn thực hiện Đề án)

Người

80 người * 6 tháng

200.000

96.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

3

Chi phí viết tin, bài

tin, bài

24

500.000

12.000.000

Nguồn ngân sách thành phố

4

Khen thưởng

 

 

 

35.000.000

 

-

Tập thể (xã, phường)

tập thể

15

1.000.000

15.000.000

 

-

Cá nhân (cán bộ UBND xã/phường, tổ trưởng tổ dân phố)

cá nhân

50

400.000

20.000.000

 

III

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TẠI HUYỆN SA PA

112.100.000

 

1

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác tại nguồn tại 03 trường học trên địa bàn thị trấn Sa Pa

cuộc

3

 

39.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Trang trí khánh tiết

Lần

3

1.500.000

4.500.000

Giá thị trường

*

Nước uống cho các đại biểu

Người

150

10.000

1.500.000

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai

*

Tiền hỗ trợ giảng viên

Người

6

400.000

2.400.000

*

Chuyên mục trả lời câu hỏi nhanh (30 câu trả lời), phần thưởng cho học sinh trả lời đúng

 

 

 

 

 

-

Túi chéo học sinh bằng vải không dệt bảo vệ môi trường

Chiếc

30

120.000

3.600.000

Giá thị trường

-

Áo phông trắng cổ tròn in logo, slogan tuyên truyền về chủ đề của chương trình

Chiếc

30

250.000

7.500.000

Giá thị trường

*

Kinh phí tổ chức cuộc thi tiểu phẩm chủ đề phân loại rác trong sinh hoạt (Hỗ trợ tiền thuê trang phục và đạo cụ biểu diễn, hỗ trợ tập

Cuộc

3

5.000.000

15.000.000

 

 

Chi phí giải thưởng phần thi

 

 

 

 

 

-

Giải nhất

Giải

3

700.000

2.100.000

 

-

Giải nhì

Giải

3

500.000

1.500.000

 

-

Giải ba

Giải

3

300.000

900.000

 

2

Thiết kế, in và treo băng rôn truyền thông về việc phân loại rác tại nguồn; tầm quan trọng của việc “Chống chất thải nhựa” đối với công tác bảo vệ môi trường (sử dụng loại băng zôn dạng bạt kích thước 70cm x 400cm)

Cái

20

500.000

10.000.000

Nguồn ngân sách huyện

3

Chi phí viết tin, bài

Tin, bài

30

500.000

15.000.000

Nguồn ngân sách huyện

4

Chi phí tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá (01 Hội nghị)

 

 

 

5.900.000

Nguồn ngân sách huyện

-

Nước uống (40 người x 01 ngày)

Người/ngày

40

20.000

800.000

-

Ma két

Cái

1

500.000

500.000

-

Tài liệu tổng kết

Bộ

40

15.000

600.000

-

Tiền ăn Hội nghị (23 tổ dân phố, mỗi tổ 2 người)

Người

40

100.000

4.000.000

5

Khen thưởng

 

 

 

14.600.000

Nguồn ngân sách huyện

-

Tập thể (Dự kiến 05 tập thể)

Tập thể

5

1.000.000

5.000.000

-

Cá nhân (8 tổ x 2 người (bí thư, tổ trưởng)/tổ = 16 người + cán bộ thực hiện (khoảng 8 người)

Cá nhân

24

400.000

9.600.000

6

Hỗ trợ các tổ dân phố đi giám sát, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân trên địa bàn thực hiện phân loại rác thải, thời gian hỗ trợ 6 tháng

Người

23 tổ x 6 tháng

200.000

27.600.000

Nguồn ngân sách tỉnh

IV

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TẠI HUYỆN BÁT XÁT

89.270.000

 

1

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác tại nguồn tại 03 trường học trên địa bàn thị trấn Bát Xát

cuộc

3

 

39.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Trang trí khánh tiết

Lần

3

1.500.000

4.500.000

Giá thị trường

*

Nước uống cho các đại biểu

Người

150

10.000

1.500.000

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai

*

Tiền hỗ trợ giảng viên

Người

6

400.000

2.400.000

*

Chuyên mục trả lời câu hỏi nhanh (30 câu hỏi), phần thưởng cho học sinh trả lời đúng

 

 

 

 

 

-

Túi chéo học sinh bằng vải không dệt bảo vệ môi trường

Chiếc

30

120.000

3.600.000

Giá thị trường

-

Áo phông trắng cổ tròn in logo, slogan tuyên truyền về chủ đề của chương trình

Chiếc

30

250.000

7.500.000

Giá thị trường

*

Kinh phí tổ chức cuộc thi tiểu phẩm chủ đề phân loại rác trong sinh hoạt (Hỗ trợ tiền thuê trang phục và đạo cụ biểu diễn, hỗ trợ tập luyện)

Cuộc

3

5.000.000

15.000.000

 

 

Chi phí giải thưởng phần thi

 

 

 

 

 

-

Giải nhất

Giải

3

700.000

2.100.000

 

-

Giải nhì

Giải

3

500.000

1.500.000

 

-

Giải ba

Giải

3

300.000

900.000

 

2

Chi phí viết tin, bài

tin, bài

30

500.000

15.000.000

Nguồn ngân sách huyện

3

Chi phí hỗ trợ các trưởng thôn trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phân loại rác (11 người, 6 tháng, 200.000 đồng/người/tháng)

người

11 người x 6 tháng

200.000

13.200.000

Nguồn ngân sách tỉnh

4

Thiết kế, in và treo băng rôn truyền thông về tầm quan trọng của việc phân loại rác tại nguồn đối với công tác bảo vệ môi trường (05 tờ x 1 băng rôn/tổ, sử dụng băng rôn kiểu dạng bạt 2 mặt, kích thước 70cm x 400cm)

Cái

5

1.000.000

5.000.000

Nguồn ngân sách huyện

5

Chi phí tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá (01 hội nghị)

Hội nghị

 

 

5.070.000

Nguồn ngân sách huyện

-

Nước uống (35 người x 01 ngày)

người/ngày

35

20.000

700.000

 

-

Makét

Cái

1

500.000

500.000

 

-

Tài liệu tổng kết

Bộ

38

15.000

570.000

 

-

Tiền ăn Hội nghị (11 tổ, mỗi tổ 3 người)

Người

33

100.000

3.300.000

 

6

Khen thưởng

 

 

 

12.000.000

Nguồn ngân sách huyện

-

Tập thể (Dự kiến 04 tập thể)

tập thể

4

1.000.000

4.000.000

 

-

Cá nhân (6 tổ x 2 người (bí thư, tổ trưởng)/tổ = 12 người + cán bộ thực hiện (khoảng 8 người)

cá nhân

20

400.000

8.000.000

 

V

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TẠI HUYỆN BẢO THẮNG

1.058.145.000

 

1

Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phân loại rác tại nguồn tại 03 trường học trên địa bàn thị trấn Bảo Thắng

 

 

 

39.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Trang trí khánh tiết

Lần

3

1.500.000

4.500.000

Giá thị trường

*

Nước uống cho các đại biểu

Người

150

10.000

1.500.000

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai

*

Tiền hỗ trợ giảng viên

Người

6

400.000

2.400.000

*

Chuyên mục trả lời câu hỏi nhanh (30 câu hỏi), phần thưởng cho học sinh trả lời đúng

 

 

 

 

 

-

Túi chéo học sinh bằng vải không dệt bảo vệ môi trường

Chiếc

30

120.000

3.600.000

Giá thị trường

-

Áo phông trắng cổ tròn in logo, slogan tuyên truyền về chủ đề của chương trình

Chiếc

30

250.000

7.500.000

Giá thị trường

*

Kinh phí tổ chức cuộc thi tiểu phẩm chủ đề phân loại rác trong sinh hoạt (Hỗ trợ tiền thuê trang phục và đạo cụ biểu diễn, hỗ trợ tập luyện)

Cuộc

3

5.000.000

15.000.000

 

 

Chi phí giải thưởng phần thi

 

 

 

 

 

-

Giải nhất

Giải

3

700.000

2.100.000

 

-

Giải nhì

Giải

3

500.000

1.500.000

 

-

Giải ba

Giải

3

300.000

900.000

 

2

Thiết bị cố định chứa rác phân loại

 

 

 

426.470.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Thùng đôi

Thùng

49

2.750.000

134.750.000

 

*

Thùng 240 Lít

Thùng

156

1.870.000

291.720.000

 

3

Viết tin, bài (Đài truyền thanh - TH thực hiện bằng hình thức đưa phát trên sóng truyền thanh)

 

 

 

12.420.000

Nguồn ngân sách huyện

*

Viết tin (48 tin x 12 tháng)

48 Tin

12 tháng

115.000

5.520.000

 

*

Viết bài (12 bài x 12 tháng)

12 Bài

12 tháng

575.000

6.900.000

 

4

Kinh phí vận chuyển rác thải hữu cơ về nhà máy xử lý rác thải thành phố Lào Cai

tấn

2.555

221.000

564.655.000

Nguồn ngân sách tỉnh

5

Chi phí hỗ trợ các trưởng thôn trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát phân loại rác (13 người, 6 tháng, 200.000 đồng/người/tháng)

người

13 người x 6 tháng

200.000

15.600.000

Nguồn ngân sách tỉnh

VI

KINH PHÍ DO CÁC SỞ, NGÀNH LIÊN QUAN ĐỀ XUẤT

 

 

 

312.452.000

 

6,1

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

80.412.000

Nguồn ngân sách tinh

*

Công tác thông tin tuyên truyền Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 trên Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh

 

 

 

7.744.000

 

-

Tin: 4 tin x (hệ số 7 x 121000 đ)

Tin

4

847.000

3.388.000

Theo Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí xuất bản, thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý

-

Bài chính luận: 1 bài x (hsố 20 x 121000 đ)

Bài

1

2.420.000

2.420.000

-

Ảnh: 8 x (hệ số 2 x 121000 đ)

Cái

8

242.000

1.936.000

*

Công tác thông tin tuyên truyền Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 trên Báo Lào Cai

 

 

 

29.524.000

-

Tin: 12 tin x (hệ số 7 x 121000 đ)

Tin

12

847.000

10.164.000

-

Bài chính luận, phỏng vấn, phóng sự: 2 bài x (hệ số 20 x 121000 đ)

Bài

2

2.420.000

4.840.000

-

Ảnh: 24 x (hệ số 5 x 121000 đ)

Cái

24

605.000

14.520.000

*

Công tác thông tin tuyên truyền Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

 

 

14.520.000

 

-

Tin: 12 tin x (hệ số 8 x 121000 đ)

Tin

12

968.000

11.616.000

 

-

Bài chính luận, phỏng vấn, phóng sự: 1 bài x (hệ số 24 x 121000 đ)

Bài

1

2.904.000

2.904.000

 

*

Công tác thông tin tuyên truyền Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt năm 2019 trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 

 

 

7.744.000

 

-

Tin: 4 tin x (hệ số 7 x 121000 đ)

Tin

4

847.000

3.388.000

 

-

Bài chính luận: 1 bài x (hệ số 20 x 121000 đ)

Bài

1

2.420.000

2.420.000

 

-

Ảnh: 8 x (hộ số 2 x 121000 đ)

Cái

8

242.000

1.936.000

 

*

Hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh tại 58 trạm truyền thanh cơ sở của 03 huyện và thành phố Lào Cai

 

 

 

20.880.000

 

-

12 tin x 58 trạm x 30.000 đ/chương trình

Chương trình x trạm

696

30.000

20.880.000

Bằng 1/5 mức giá tại Quyết định 64/2013/QĐ-UBND ngày

6,2

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Tỉnh đoàn (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức lễ ra quân tại huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng. Tỉnh Đoàn chủ trì tổ chức lễ ra quân tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa. Mỗi đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện tại các huyện/thành phố không chủ trì)

160.000.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Chủ trì lễ ra quân phát động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại 04 huyện, thành phố

Cuộc

4

40.000.000

160.000.000

 

 

Kinh phí 1 cuộc

 

 

 

40.000.000

 

-

Phông chính

m2

60

75.000

4.500.000

Giá thị trường

-

Băng zôn (0,8m x 10m)/cái x 75.000đ/m

Cái

2

600.000

1.200.000

Giá thị trường

-

Phướn dọc nhỏ (1m x 75.000đ/m)

Cái

20

75.000

1.500.000

Giá thị trường

-

Thuê loa míc ngoài trời

Bộ

1

3.500.000

3.500.000

Giá thị trường

-

Thuê bàn ghế đại biểu

Bộ

5

150.000

750.000

Giá thị trường

-

Mũ tai bèo cho đội thanh niên xung kích, cán bộ mặt trận ra quân

Cái

50

35.000

1.750.000

Giá thị trường

-

Găng tay cao su

Đôi

100

18.000

1.800.000

Giá thị trường

-

Hỗ trợ tiền ăn, nước uống, xăng xe cho thanh niên xung kích, cán bộ mặt trận ra quân (50 người x 5 ngày)

Người

50

100.000

25.000.000

 

6,3

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai

 

 

 

72.040.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Tổ chức 04 cuộc truyền thông, hái hoa dân chủ về nội dung thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa dùng một lần và túi nilong khó phân hủy) góp phần bảo vệ môi trường tại 04 huyện Bát Xát, Sa Pa, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai (số lượng: 300 người/cuộc)

 

 

 

 

 

-

Hỗ trợ tiền đi lại cho người dự truyền thông (Hội viên phụ nữ cơ sở)

Người

300 người x 4 cuộc

50.000

60.000.000

 

-

Tiền nước uống phục vụ truyền thông

Bình

7 bình x 4 cuộc

80.000

2.240.000

 

-

Bồi dưỡng tuyên truyền viên

Buổi

4

400.000

1.600.000

 

-

Thuê hội trường, tăng âm, loa đài

Cuộc

4

800.000

3.200.000

 

-

Phô tô tài liệu

Bộ

300

10.000

3.000.000

 

-

Ma két chữ

Cuộc

4

500.000

2.000.000

 

VII

KINH PHÍ MUA THIẾT BỊ DO CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ LÀO CAI THỰC HIỆN

2.807.500.000

Nguồn ngân sách tỉnh

*

Thành phố Lào Cai

 

 

 

2.702.000.000

 

-

Xe ô tô cuốn ép rác chuyên dùng 8m3

Cái

2

1.300.000.000

2.600.000.000

 

-

Cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác 2401, Vật liệu HDPE, có bánh đẩy

Cái

40

1.500.000

60.000.000

 

-

Xe thu gom rác 4001, vật liệu thép, có bánh xe

Cái

12

3.500.000

42.000.000

 

*

Thị trấn Sa Pa

 

 

 

58.000.000

 

-

Cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác 240l, vật liệu composite có bánh xe đẩy

Cái

20

1.500.000

30.000.000

 

-

Xe thu gom rác, 400L: vật liệu bằng thép, có bánh xe đẩy

Cái

8

3.500.000

28.000.000

 

*

Thị trấn Bát Xát

 

 

 

47.500.000

 

-

Cung cấp và lắp đặt thùng đựng rác 240l, vật liệu HDPE, có bánh đẩy

Cái

20

1.500.000

30.000.000

 

-

Xe thu gom rác 400l, vật liệu thép, có bánh xe đẩy

Cái

5

3.500.000

17.500.000

 

Tổng cộng

 

 

4.841.867.000

 

 

(Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 151/KH-UBND 2019 Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn Lào Cai

              • 12/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực